BETHEL Frýdek-Místek, terénní program

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Provozní doba

Po, Út, Čt, Pá 7:00 - 15:00

St 12:00 - 20:00

Kapacita služby

2

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním terénního programu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout  mužům a ženám bez přístřeší starším 18 – ti let bezplatnou, kvalifikovanou pomoc a podporu v jejich přirozeném prostředí formou vyhledávání, kontaktování na základě jejich individuálních potřeb. Tato služba je poskytována na území katastru města Frýdku-Místku. Usilujeme o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem uživatelů, motivujeme je k aktivitě a samostatnosti při řešení různých životních situací.

 

Cíle služby

Hlavním cílem je mírnit negativní důsledky a rizika životních situací uživatelů a podpořit jejich sociální začleňování.

Kroky k dosažení cíle:

 • kontaktovat osoby bez přístřeší od 18 let, které žijí na území katastru města
 • Frýdek-Místek
 • informovat uživatele o rizicích spojených se způsobem jeho života – zdravotní rizika (návykové látky, různé formy infekčních onemocnění),
 • motivovat uživatele k návštěvě lékaře
 • nabídnout uživateli vitaminovou pomoc – roznáška vitaminu C do místa přirozeného prostředí cílové skupiny
 • nabídnout uživateli potravinovou pomoc – roznáška trvanlivých potravin (dle možností) uživatelům do jejich přirozeného prostředí
 • pomoc při dostupnosti návazných služeb (doprovod uživatele terénním pracovníkem např. na úřad, k lékaři, do sociálního šatníku, do denního centra)
 • motivovat uživatele k získávání sociálních dovedností - terénní pracovník svým příkladem motivuje k získávání sociálních dovedností a to slovním popisem konkrétní situace, příp. modelovou situací (hraní rolí) – např. jednání s úředníkem
 • poskytovat informace o návazných službách (např. denní centrum, noclehárna pro muže, sociální šatník ADRY, apod.)
 • vyřizování osobních dokladů, jednání na úřadech při žádosti o sociální dávky

 

Co poskytujeme

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podpora při vyřizování běžných záležitostí (např. osobních dokladů),
 • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, např. nácvik postupu při vyřizování osobních dokladů, jednání na úřadech při žádosti o sociální dávky, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících znovuzačlenění osob do společenského života,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

 

Cílová skupina

Terénní program je určen mužům a ženám bez přístřeší od 18 let věku, kteří žijí „na ulici“, v nebytových prostorech, jsou ohroženi závislostmi, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nebo kteří si neví rady se svojí životní situací.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 

Zásady služby

Ve službě terénní program se řídíme těmito zásadami:

 • nízkoprahovost – službu poskytujeme nízkoprahově bez nutnosti někam docházet, bez nutnosti se objednávat
 • pracujeme v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu)
 • respektujeme jedinečnost každého uživatele (každý uživatel je osobnost)
 • respektujeme právo každého uživatele na vlastní představu o životě (aby nedocházelo k omezení tohoto práva u druhých uživatelů)
 • respektujeme anonymitu uživatele (řídíme se mlčenlivostí)
 • respektujeme důstojnost a lidská práva uživatele (dle etického kodexu,LZPS)
 • řídíme se profesionální odpovědností (mlčenlivost, etický kodex)

Hodnoty Slezské diakonie:

 • Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život - pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci.
 • Přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření - vnímáme jedinečnost každého uživatele.
 • Pomoc každému – osobní přístup - nabízíme pomoc každému při respektování základních pravidel pomoci.
 • Odpovědnost v různých rovinách
 • Osobní růst
 • Láskyplné vztahy – usilujeme o vytváření zdravých vztahů mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům.
 • Týmová orientace

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Mapa