BETHEL Karviná, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

nepřetržitá

Kapacita služby

Celkem 49 míst (44 míst - azylové bydlení, 5 míst - program tréninkové bydlení)

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Lenka Kolková
koordinátor střediska, sociální pracovník
mob:+420 733 677 345sp3.bethelka@slezskadiakonie.cz

Katarína Fabiánková, DiS
sociální pracovník
mob:+420 733 677 347sp2.bethelka@slezskadiakonie.cz

Cena služby

celodenní strava – 93 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)

ubytování – 130 Kč/den 

Dokumenty ke stažení

Posudek lékaře o zdravotním stavu ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby Azylového domu ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí dospělým mužům bez přístřeší dočasné ubytování, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

Cíle služby

Cílem služby azylový dům je, aby uživatelé:

 • přešli do zvoleného bydlení
 • řešili svoji nepříznivou sociální situaci

 

Co poskytujeme:

Základní činnosti

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • základní sociální poradenství
 • podpora při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb
 • podpora při hledání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a nabídka aktivizačních činností
 • pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadluženosti
 • podpora při řešení dalších osobních problémů uživatele (zdravotní potíže, vyřízení dokladů apod.)

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného síťového elektrického spotřebiče
 • praní osobního prádla (včetně pracího prášku)

Ostatní činnosti:

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen dospělým mužům, kteří jsou bez přístřeší a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

Azylový dům není určen mužům, kteří:

 • nejsou soběstační pro zvládání oblékaní a příjmu potravy
 • jsou imobilní (nejsou schopni pohybu po schodech a nejsou orientováni místem, osobou a časem)
 • nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • nejsou schopni se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry

 

Zásady služby

 1. Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 2. Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 3. Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 4. Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 5. Zásada poskytování služby na základě etických a křesťanských hodnot.

 

Podporují nás

Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

Sponzor Sponzor
 

Mapa