SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

 

     

          Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

 

Místo poskytování služby


Petrovice u Karviné č. 616, 735 72

 

Doba poskytování služby

Sociální služba je poskytována nepřetržitě.

Doba určená pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi: v pracovní dny, pondělí-pátek od 8:00 - 14:30 hod.

Kapacita

Maximální kapacita je  60 lůžek/uživatelů, rozmístěných do 18 bytových jednotek.

Kontakt

e-mail: sara@slezskadiakonie.cz

tel.:/fax: 596 361 703

 

Poskytujeme přechodně azylové ubytování  ženám a rodinám s dětmi,  pomáháme jim v řešení jejich problémové – nepříznivé  životní situaci.

SÁRA Petrovice u Karviné poskytuje druh služby - azylový dům (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 57).

 

Poslání sociální služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu ženám a rodinám s dětmi, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní sociální situace spojenou se ztrátou bydlení. Sociální služba je poskytována zpravidla na dobu jednoho roku. Naší snahou je návrat žen, rodin do * běžného života.

* běžný život: život spojený se stabilním bydlením, s péči o domácnost, řádnou výchovou a  péči o děti,  řádnou docházkou dítěte do školy, snahou rodičů o výdělečnou činnost.

Cílová skupina uživatelů:

Samotné zletilé ženy (18-64 let), samoživitelé s dětmi, rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let,  kdy rodinou se rozumí  manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče, které:

    Jsou  bez bytu a nemají možnost jiného ubytování.
•    Žijí v nevyhovujících podmínkách pro bydlení.
•    Jsou ohroženy domácím násilím.
•    Jsou oběti domácího násilí.

Služba nebude poskytnuta:

    Osobám s akutní infekční nemoci.
•    Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních.
•    Osobám nesoběstačným z důvodů ztráty hybnosti.
•    Osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

Cílem služby jsou uživaté, kteří:

    Aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, hledají si jiné možnosti bydlení, šetří si na kauce spojené se získáním bytu.
•    Udržují si zaměstnání nebo si hledají možnosti získání zaměstnání.
•    Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své kompetence spojené s běžným životem: hospodaří s finančními prostředky, pečují o domácnost, připravují stravu, dbají o hygienu.
•    Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své rodičovské kompetence, zvládají výchovu svých dětí, pečují o zdraví a zdravý vývoj dětí, připravují se s dětmi do školy, jejich děti pravidelně navštěvují školu.

•    Žijí nezávisle na sociální službě.

Cena za poskytované služby:                            

                                                            jde-li o rodinu s nezletilými/nezaopatřenými dětmi:

                                                               dospělá osoba 90 ,- Kč/ den, dítě 60,-Kč/den

Příklady výpočtu úhrady za služby dle počtu osob

Cena za dospělou osobu a cena za dítě (Kč)

Cena za den celkem (Kč)

Cena za měsíc dle skutečnosti, např.) (Kč)

Žena (samostatně)

120 ,-

120,-

3. 600,-

Dosp. osoba + 1 dítě

90,- + 60,-

150,-

4. 500,-

Dosp. osoba + 2 děti

90,- + 60,- + 60,-

210,-

6. 300,-

Dosp. osoba + 3 děti

90,- + 60,- + 60,- + 60,-

270,-

8. 100,-

Dosp. osoba + 4 děti

90,- + 60,- + 60,- + 60,- +60,-

330,-

9. 900,-

2 dospělí + 1 dítě

90,- + 90,- + 60,-

240,-

7. 200,-

2 dospělí + 2 děti

90,- + 90,- + 60,- + 60,-

300,-

9. 000,-

2 dospělí + 3 děti

90,- + 90,- + 60,- + 60,- + 60,-       

360,-

10. 800,-

2 dospělí + 4 děti

90,- + 90,- + 60,- + 60,- + 60,- + 60,-

420,-

12. 600,-

             

Poskytované základní činnosti sociální služby:

•    Ubytování, poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, umožnění hygieny těla, praní, úklid, žehlení.

Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu zpravidla 1 roku.
Služba je pobytová, poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování sociální služby, a to na dobu nezbytně nutnou k překlenutí nepříznivé sociální situace uživatelů a jejich dětí. Služba se poskytuje za úhradu.

    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Pomoc a podpora při sociálním začlenění (podpora rodiče a dítěte při rozvíjení jeho znalostí a dovedností, podpora rodiče při zvládání přípravy dítěte do školy) a při uplatňování zákonných nároků a pohledávek (zprostředkování kontaktu s úřady, soudy, pomoc a podpora při sepsání žádostí o sociální dávky, pomoc a podpora při sepsání návrhů k soudu v problematice rodinných vztahů).
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (stanovení a realizace cílů spolupráce, tvorba individuálních plánů, poradenské rozhovory aj.).
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

•    Základní sociální poradenství poskytujeme taktéž veřejnosti.

V azylovém domě mohou uživatelé dále využít bezplatně:

  • přístup k internetu
  • přístup rodičů s dětmi do herny

V azylovém domě mohou uživatelé využít externí služby zajišťované:

  • SCEAV- duchovní služba, 
  • MPSV – projekt POMPO (materiální a potravinová pomoc).

Zásady poskytování sociální služby:

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje sociální službu na základě těchto zásad:

  • Zachování důstojnosti a svobody uživatelů.
  • Respektování osobní volby – uplatňování vlastní svobodné vůle uživatelů.
  • Individuální přístup ke každému uživateli - respektování individuálních potřeb každého uživatele, realizace a naplňování osobního cíle uživatelů.
  • Podpora samostatnosti a motivace uživatelů ke zlepšení jejich sociální situace – posilování nezávislosti, vedeme uživatele k aktivní účasti na řešení její nepříznivé sociální situace.
  • Křesťanské hodnoty - respektujeme biblické normy desatera.

Virtuální prohlídka střediska SÁRA Petrovice u Karviné zde.

Fotogalerie

Mapa