HANNAH Orlová, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Klášterní 367, 735 11 Orlová Město

Byt č. 8 na ulici F. S. Tůmy 1242 Lutyně, 735 14 Orlová 4

Provozní doba

nepřetržitý provoz

Kapacita služby

maximální okamžitá kapacita 40 lůžek / den 8 ubytovacích jednotek a 1 byt I. kategorie č. 8

Kontakt

vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, 605 292 991 (vedoucí pracovník)

sp.adorlova@slezskadiakonie.cz, 739 391 778 (sociální pracovník)

nonstop linka 731 682 235

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním HANNAH Orlová je poskytnutí přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, které nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami.

Poradenstvím a další nabídkou sociálních služeb podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • aktivně řeší svou bytovou situaci (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucemi na byty nebo pořízením na vybavení bytu)
 • činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání (vyhledávání brigád a nabídek práce)
 • zvládnou vykonávat běžné denní záležitosti (hospodaření s penězi, péče o domácnost, hygiena, stravování)
 • zvládají výchovu a  péči o své děti (rodičovské kompetence, školní docházka dětí a příprava dětí na školu, péče o zdraví dítěte)

 

Co poskytujeme

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování, zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti

 • možnost telefonování a kopírování
 • využití počítače
 • šatní výpomoc
 • potravinová výpomoc

 

Cílová skupina

HANNAH Orlová poskytuje své služby rodinám s dětmi i ženám samotným bez přístřeší.

Obecný popis cílové skupiny:

 • rodiny s dětmi od narození do 18 let, včetně soustavně studujících do 26 let (samoživitelé s dětmi, rodičovské páry s dětmi - manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče)
 • ženy (do 64 let věku)

 Popis cílové skupiny dle obtížné sociální situace:

Rodiny s dětmi a ženy samotné.

 • bez přístřeší nebo bezpečného domova, které nemají možnost jiného ubytování
 • kterým byl ukončen pobyt v jiném zařízení
 • které mají nevyhovující podmínky k životu ve stávajícím bydlišti

 

Ceník

Služba je poskytována za úhradu:

Výše úhrady za ubytování.

Platba za uživatele pečující o dítě

Platba za samotnou ženu

Platba za dítě

90,-   Kč/den

v bytě 100,- Kč/den

120,-Kč/den

--------------------

60,-Kč/den

v bytě 70,- Kč/den

 

Osoby, kterým služba nebude poskytnuta                                    

S kým neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby:

 • žádajícími službu, kterou neposkytujeme, např. azylový dům pro samotné muže, osobní asistenci, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka
 • cizinci, kteří předloží k nahlédnutí povolení k trvalému pobytu bez cestovního dokladu (OP, pas)
 • kteří nedoloží potvrzenou žádost praktickým lékařem o bezinfekčnosti sebe a svých dětí
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotním zařízení a s osobami, jejichž zdravotní stav vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
 • žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

 

Zásady služby

Naše práce je založená na těchto zásadách:

 • zásada individuálního přístupu - individuálně přistupujeme ke každému uživateli
 • zásada rovného přístupu k uživatelům - k uživatelům přistupujeme bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání)
 • zásada spolupráce – s uživateli společně spolupracujeme na dosažení jejích osobního cíle.
 • zásada odpovědnosti uživatele za sebe  - podporujeme  uživatele v odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí
 • zásada podpory rodičovství - podporujeme rodiče (resp. pečující osoby) k jejich zodpovědnému přístupu k výchově dětí.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa