HANNAH Orlová, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Klášterní 367, 735 11 Orlová Město

Provozní doba

nepřetržitý provoz

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 40 lůžek / den; 8 ubytovacích jednotek

Kontakt

vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, 605 292 991 (vedoucí pracovník)

sp.adorlova@slezskadiakonie.cz, 739 391 778 (sociální pracovník)

nonstop linka 731 682 235

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním HANNAH Orlová je poskytnutí přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, které nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami.

Poradenstvím a další nabídkou sociálních služeb podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí.

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

·         Aktivně řeší svou bytovou situaci (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucemi na byty nebo pořízením na vybavení bytu)

·         Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání (vyhledávání brigád a nabídek práce)

·         Zvládnou vykonávat běžné denní záležitosti (hospodaření s penězi, péče o domácnost, hygiena, stravování)

·         Zvládají výchovu a  péči o své děti (rodičovské kompetence, školní docházka dětí a příprava dětí na školu, péče o zdraví dítěte)

Co poskytujeme

  1. Základní činnosti

· poskytnutí ubytování, zpravidla nepřevyšující 1 rok

· poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

B) Fakultativní činnosti

· možnost telefonování a kopírování

· využití počítače

· šatní výpomoc

· potravinová výpomoc

 

Cílová skupina

 

HANNAH Orlová poskytuje své služby rodinám s dětmi i ženám samotným bez přístřeší.

 

Obecný popis cílové skupiny:

· rodiny s dětmi od narození do 18 let, včetně soustavně studujících do 26 let (samoživitelé s dětmi, rodičovské páry s dětmi - manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče)

· ženy (do 64 let věku)

 Popis cílové skupiny dle obtížné sociální situace:

rodiny s dětmi a ženy samotné:

·         bez přístřeší nebo bezpečného domova, které nemají možnost jiného ubytování

·         kterým byl ukončen pobyt v jiném zařízení

·         které mají nevyhovující podmínky k životu ve stávajícím bydlišti

 

Služba je poskytována za úhradu.

Výše úhrady za ubytování

Platba za uživatele pečující o dítě

Platba za samotnou ženu

Platba za dítě

90,-   Kč/den

120,-Kč/den

60,-Kč/den

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta                                    

S kým neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby

s uživateli:

  • žádajícími službu, kterou neposkytujeme, např. azylový dům pro samotné muže, osobní asistenci, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka
  • cizinci, kteří předloží k nahlédnutí povolení k trvalému pobytu bez cestovního dokladu (OP, pas)
  •  kteří nedoloží potvrzenou žádost praktickým lékařem o bezinfekčnosti sebe a svých dětí,
  •  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotním zařízení a s osobami, jejichž zdravotní stav vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
  •  kteří žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Zásady služby

Naše práce je založená na těchto zásadách:

1.       ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU - individuálně přistupujeme ke každému uživateli

2.       ZÁSADA ROVNÉHO PŘÍSTUPU K UŽIVATELŮM - k uživatelům přistupujeme bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání)

3.       ZÁSADA SPOLUPRÁCE – s uživateli společně spolupracujeme na dosažení jejích osobního cíle.

4.       ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE ZA SEBE  - podporujeme  uživatele v odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí

5.       ZÁSADA PODPORY RODIČOVSTVÍ - podporujeme rodiče (resp. pečující osoby) k jejich zodpovědnému přístupu k výchově dětí.

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa