Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

 

Zřizovatel

 

 

 

Motto: Přinášíme světlo do života potřebným.

 

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu.

Základní hodnoty jsou seřazeny dle významu, nicméně jejich seřazení nemá vliv na potřebu jejich naplnění – každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá.

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

  • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
  • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
  • Osobní přístup
  • Láskyplné vztahy
  • Respekt
  • Odpovědnost
  • Osobní růst
  • Týmová spolupráce
  • Transparentnost

 

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život

Pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci. Vycházíme z biblického verše: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16). Usilujeme, aby Kristův charakter byl v nás přirozeným způsobem viditelný – v našem jednání, službě a v životě. V praxi to aplikujeme pravidelnými setkáváními, která jsou dobrovolná, kde představujeme charakter Ježíše Krista a biblické pravdy, klademe důraz na modlitbu při pracovních setkáních, ctíme křesťanské svátky, podporujeme spolupráci středisek SD s místními církvemi, přijímáme duchovní podporu pastoračních pracovníků a pastorů.

Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Vnímáme jedinečnost každého člověka a opakovaně tuto jedinečnost vysvětlujeme. U klientů sledujeme naplňování všech základních potřeb (fyzické, psychické, sociální, duchovní- celostní/holistický přístup), které si uvědomuje i které si neuvědomuje. Řídíme se biblickým veršem: „ Neodepírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ (Přísloví 3,27). Dbáme na důstojnost klienta a úctu k němu.

Osobní přístup

Nabízíme každému individuální přístup při respektování základních pravidel poskytování služby. Seznamujeme pracovníky s možnostmi, omezeními a znalostí sociální sítě.

Láskyplné vztahy

Usilujeme o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům. Za důležité považujeme odpuštění a smíření jako součást řešení problémových situací. V praxi to aplikujeme osobním příkladem, vzájemným nasloucháním, snahou o jasnou a otevřenou komunikaci, zaangažování duchovních při řešení konfliktních situací, přiznáním si chyb a vzájemným odpuštěním.

Respekt

Chováme se s úctou ke svým spolupracovníkům, uživatelům i jiným organizacím. Respekt projevujeme taky ke specifikům regionů, ve kterých působíme.

Odpovědnost

Prosazujeme odpovědnost ve vztahu k zaměstnavateli, mezi zaměstnanci, k uživatelům. Pokládáme za důležitou odpovědnost rodině, zdraví a životnímu prostředí.

Osobní růst

Vytváříme prostor a podmínky pro profesní a osobnostní i duchovní růst.

Týmová spolupráce

Vytváříme kreativní a inovativní prostředí, kde lidé mohou přispět svým osobním potenciálem při respektování loajálního přístupu. Věříme, že spolu uděláme více než každý sám.

Transparentnost

Usilujeme o opravdovost, ryzost – aby tyto hodnoty byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

 

„Chceme být ve společnosti uznávanou organizací, která poskytuje kvalitní sociální, sociálně – zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby a je perspektivním zaměstnavatelem. Svou vizi budujeme na profesionalitě, otevřenosti k inovacím a v souladu s křesťanskými hodnotami.“

 

Etický kodex

Etický kodex ve formátu PDF ke stažení ZDE

 

Statut Slezské diakonie

Statut Slezské diakonie naleznete ZDE