SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov

 

Místo poskytování služby

Návsí 650, 739 92 Návsí

Provozní doba

Terénní služba:

 Po – Pá 07:00 – 18:00, dle individuálních potřeb klientů

Kapacita služby

9 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

elpis.tc@slezskadiakonie.cz  - koordinátor, sociální pracovník

sa.jablunkov@slezskadiakonie.cz - sociální pracovník

Tel.: 558 320 300, 605 205 142 - koordinátor, sociální pracovník

Tel.: 739 243 852 - sociální pracovník

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.


Posláním služby Slezské diakonie - SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v rodině, posilujeme je v jejich samostatnosti a usilujeme o sociální začleňování rodin do společnosti.

 

Cílová skupina

-    rodiny s dětmi ve věku 0-18 let
-    osamělý rodič nebo jiné pečující osoby s dětmi ve věku 0-18 let
-    osoby, které se připravují na přijetí svých dětí domů z ústavní péče
-    těhotné ženy

Služba je určena pro klienty, kteří spadají pod katastr odboru Sociální právní ochrany dětí Jablunkov.

Tyto osoby se nacházejí v obtížných sociálních situacích, jako je:
-    problematická finanční situace (nízké příjmy, zadluženost, hrozba exekucí, dlouhodobá nezaměstnanost),
-    výchovné a vzdělávací problémy dětí,
-    problémy s bydlením (hrozba soudního vystěhování, nevyhovující bytové podmínky),
-    přítomnost patologických jevů v rodině (závislosti na návykových látkách, rodič ve výkonu trestu aj.);
-    riziková situace v rodině – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člena rodiny, riziko umístění dětí v ústavním zařízení, rodič jako samoživitel.


Služba není určená pro rodiny, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a žádají pouhé doučování dětí, asistované setkávání rodičů, prarodičů s dětmi, hlídání dětí, práce spojené s rekonstrukcí, úklidem domácnosti apod.

Služba SAS je klientům poskytována zdarma.

 

Cíle služby

Cílem služby je rodina, která:


-    má dovednosti ve výchově a vzdělávání dětí (samostatně řádně pečuje o děti, rozvíjí děti v mimoškolních aktivitách, dítě smysluplně tráví volný čas, dbá na domácí přípravu dítěte do školy a dítě má vhodné podmínky pro domácí přípravu, řeší výchovné problémy doma i ve škole s odborníky),
-    samostatně zvládá hospodaření s penězi (snižují svou zadluženost, řeší exekuce, snaží se zvýšit svůj příjem),
-    zvládá péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid domácnosti, dodržují základní hygienické návyky dětí a dospělých),
-    řeší svou bytovou situaci (zlepšila si materiální vybavení bytu, zajistila si nové, vhodnější bydlení),
-    využívá veřejně dostupné služby, samostatně a uvědoměle jedná s pracovníky (orgány veřejné moci, PPP, lékaři, škola, zdravotní pojišťovna, realitní kanceláře apod),
-    upravila své fungování a připravila podmínky pro zdravý vývoj dítěte a to může být navráceno z ústavního zařízení.

 

Zásady služby

 1. Nestrannost - nestraníme žádnému z rodičů, hájíme zájmy dítěte.
 2. Individuální přístup - každá rodina je jedinečná, respektujeme její individualitu, pracujeme s rodinou s ohledem na její konkrétní potřeby, situaci a specifičnost.
 3. Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti - podporujeme rodinu v její samostatnosti, nejednáme za ně, ale vedeme členy rodiny k zodpovědnosti za své jednání, nutná je aktivita a spolupráce rodiny. 
 4. Přístup bez předsudků a negativního hodnocení - pracovníci SAS Jablunkov respektují jedinečnost každého klienta, jednají s respektem, podporují silné stránky, nevyvolávají soucit a nepodporují představy
  o závislosti rodiny na společnosti.

Pracovníci SAS Jablunkov pracují na základě křesťanských hodnot, a proto chtějí:

 • vnášet do své práce víru v dobro každého člověka, zejména toho, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci vlastní vinou. Dávat mu pocit jistoty,
  že i on má šanci svůj život změnit,
 • přinášet všem klientům naději do jejich často bezvýchodných situací,  tzn. ukazovat širší smysl života než jen lidský,
 • přijímat s úctou a pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění,
 • vést klienta k tomu, aby si vážili nejen sami sebe, svého života, ale i života druhých – úcta k rodičům, dětem, manželovi, partnerovi.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost

 • podpora rodičů při předškolní a školní přípravě dětí
 • podpora a nácvik rodičovských dovedností
 • podpora při zajišťování bydlení
 • podpora při vedení rodinného rozpočtu
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
 • poskytování informací a zprostředkování kontaktů na volnočasové aktivity pro děti a rodinu    

c) Sociálně terapeutická činnost

 • praktický nácvik komunikačních dovedností
 • praktická příprava jednoduchých jídel
 • psychosociální podpora

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • doprovod na úřady, k soudu, policii nebo na další návazné služby
 • pomoc s vyřizováním osobních dokladů a sociálních dávek, osobních dokumentů apod.
 • poskytnutí kontaktů na jiné zařízení a instituce.

Forma poskytování služby
- terénní - přímo v rodině, dále dle potřeby ve vzdělávacích a dalších institucích (školské instituce, lékařské ambulance, orgány veřejné moci).
Je poskytována v čase:
7:00 - 18:00 v pracovní dny

Kapacita služby je 9 rodin.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor