STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město    

Provozní doba

Pondělí                               10:00 – 14:00 hodin

Úterý                                  10:00 – 14:00 hodin

Středa                                 14:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek                               14:00 – 18:00 hodin

Pátek                                  10:00 – 14:00 hodin

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatelé

Kontakt 

online@slezskadiakonie.cz

terénní pracovníci: 730 181 926, 731 149 094

vedoucí služby: 731 428 974

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčního materiálu.

 

Cíle služby

1. Snížit možné riziko opakovaného použití injekčního materiálu, jeho sdílení a přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli prostřednictvím distribuce injekčního materiálu a jiného zdravotnického materiálu.

2. Vést klienty k bezpečnému užívání jak pro něj, tak pro okolí.

3. Motivovat klienty ke změně, která může vést k abstinenci a k případné budoucí léčbě.

4. Napomáhat klientům řešit jejich životní situace (práce, bydlení, finance, rodina atd.), které mohou vést k zlepšení nebo stabilizaci kvality jejich života.

 

Co poskytujeme - konkrétní podpora

Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté

Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta

Zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)

Pomoc při hledání práce

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou injekční uživatelé návykových látek žijící nebo zdržující  se na území města Karviná.

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Uživatelé, kteří užívají návykové látky jinak než nitrožilně (uživatelé alkoholu, marihuany, halucinogenů, a dalších jiných psychofarmak).

 

Základní činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
   

Zásady služby

Zásada nízkoprahovosti

Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti

Zásada individuálnosti

Zásada rovnosti a respektu

Zásada samostatnosti

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie