SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

 

Místo poskytování služby

Máchova 643, 739 61 Třinec

Doba poskytování služby

Po – Pá 7.00 – 18.00, dle individuálních potřeb klientů    

Ambulantní služba:   Po 7.00 – 9.00    St 14.00 – 16.00

Kapacita

18 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

Tel.: 558 320 300, 605 205 142 - koordinátor, sociální pracovník
         558 990 402 - sociální pracovník

elpis.tc@slezskadiakonie.cz - koordinátor, sociální pracovník
soc.asistence.tc@slezskadiakonie.cz - sociální pracovník

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

Posláním služby Slezské diakonie - SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v rodině, posilujeme je v jejich samostatnosti a usilujeme o sociální začleňování rodin do společnosti.

 

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi ve věku 0-18 let
 • osamělý rodič nebo jiné pečující osoby s dětmi ve věku 0-18 let
 • osoby, které se připravují na přijetí svých dětí domů z ústavní péče
 • těhotné ženy

Služba je určena pro klienty, kteří spadají pod katastr odboru Sociální právní ochrany dětí Třinec.

Tyto osoby se nacházejí v obtížných sociálních situacích, jako je:

 • problematická finanční situace (nízké příjmy, zadluženost, hrozba exekucí, dlouhodobá nezaměstnanost),
 • výchovné a vzdělávací problémy dětí,
 • problémy s bydlením (hrozba soudního vystěhování, nevyhovující bytové podmínky),
 • přítomnost patologických jevů v rodině (závislosti na návykových látkách, rodič ve výkonu trestu aj.);
 • riziková situace v rodině – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člena rodiny, riziko umístění dětí v ústavním zařízení, rodič jako samoživitel.

Služba není určená pro rodiny, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a žádají pouhé doučování dětí, asistované setkávání rodičů, prarodičů s dětmi, hlídání dětí, práce spojené s rekonstrukcí, úklidem domácnosti apod.

Služba SAS je klientům poskytována zdarma.

 

Cíle služby

Cílem služby je rodina, která:

 • má dovednosti ve výchově a vzdělávání dětí (samostatně řádně pečuje o děti, rozvíjí děti v mimoškolních aktivitách, dítě smysluplně tráví volný čas, dbá na domácí přípravu dítěte do školy a dítě má vhodné podmínky pro domácí přípravu, řeší výchovné problémy doma i ve škole s odborníky),
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi (snižují svou zadluženost, řeší exekuce, snaží se zvýšit svůj příjem),
 • zvládá péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid domácnosti, dodržují základní hygienické návyky dětí a dospělých),
 • řeší svou bytovou situaci (zlepšila si materiální vybavení bytu, zajistila si nové, vhodnější bydlení),
 • využívá veřejně dostupné služby, samostatně a uvědoměle jedná s pracovníky (orgány veřejné moci, PPP, lékaři, škola, zdravotní pojišťovna, realitní kanceláře apod),
 • upravila své fungování a připravila podmínky pro zdravý vývoj dítěte a to může být navráceno z ústavního zařízení.

 

Zásady poskytované služby

 • Nestrannost - nestraníme žádnému z rodičů, hájíme zájmy dítěte.
 • Individuální přístup - každá rodina je jedinečná, respektujeme její individualitu, pracujeme s rodinou s ohledem na její konkrétní potřeby, situaci a specifičnost.
 • Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti -podporujeme rodinu v její samostatnosti, nejednáme za ně, ale vedeme členy rodiny k zodpovědnosti za své jednání, nutná je aktivita a spolupráce rodiny. 
 • Přístup bez předsudků a negativního hodnocení -  pracovníci SAS Třinec respektují jedinečnost každého klienta, jednají s respektem, podporují silné stránky, nevyvolávají soucit a nepodporují představy o závislosti rodiny na společnosti.

Pracovníci SAS Třinec pracují na základě křesťanských hodnot,  a proto chtějí:

 • vnášet do své práce víru v dobro každého člověka, zejména toho, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci vlastní vinou. Dávat mu pocit jistoty, že i on má šanci svůj život změnit,
 • přinášet všem klientům naději do jejich často bezvýchodných situací,  tzn. ukazovat širší smysl života než jen lidský,
 • přijímat s úctou a pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění,
 • vést klienta k tomu, aby si vážili nejen sami sebe, svého života, ale i života druhých – úcta k rodičům, dětem, manželovi, partnerovi.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost

 • podpora rodičů při předškolní a školní přípravě dětí
 • podpora a nácvik rodičovských dovedností
 • podpora při zajišťování bydlení
 • podpora při vedení rodinného rozpočtu
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
 • poskytování informací a zprostředkování kontaktů na volnočasové aktivity
  pro děti a rodinu

Sociálně terapeutická činnost

 • praktický nácvik komunikačních dovedností
 • praktická příprava jednoduchých jídel
 • psychosociální podpora

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • doprovod na úřady, k soudu, policii nebo na další návazné služby
 • pomoc s vyřizováním osobních dokladů a sociálních dávek, osobních dokumentů apod.
 • poskytnutí kontaktů na jiné zařízení a instituce.

Forma poskytování služby

terénní - přímo v rodině, dále dle potřeby ve vzdělávacích a dalších institucích (školské instituce, lékařské ambulance, orgány veřejné moci).

Je poskytována v čase:

7:00 - 18:00 v pracovní dny

ambulantní - v místě sídla SAS Třinec (Máchova 643, Třinec).

Je poskytována v čase:

PO:   7:00-9:00

ST: 14:00-16:00

Kapacita služby je 18 rodin.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

 

Fotogalerie