NOE Krnov, Bruntál, podpora samostatného bydlení

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov

Náměstí Míru 66/5, 792 01 Bruntál

Doba poskytování služby

V pracovních dnech mezi 8 až 18 hodinou a o víkendech mezi 8 až 16 hodinou.

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 9 klientů.
Týdenní kapacita služby je 34 klientů.

Cena

Aktuální úhradovník k dispozici na vyžádání.

Kontakt

noe.brkr@slezskadiakonie.cz

koordinátor střediska - mobil: 736 518 963

sociální pracovník - mobil: 734 366 281

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby NOE Krnov, Bruntál je podpora samostatného bydlení lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo lidí s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu. Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, zajišťování stravy, její přípravě a hospodaření s penězi; při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem; při využívání běžných služeb a vyřizování jejich záležitostí. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.


Cíle sociální služby

Prvním naším cílem je podpořit uživatele, aby žili běžným způsobem života:

 • plánovali a zajišťovali si stravu
 • hospodařili s penězi a nakupovali
 • udržovali osobní hygienu
 • starali se o své domácnosti
 • navazovali a udržovali dobré vztahy
 • užívali běžné služby pro všechny lidi
 • chodili do práce a na zájmové aktivity
 • vyřizovali si své záležitosti

U každé z osmi činností pak hodnotíme, kolik podpory potřebují jednotliví uživatelé, aby žili běžným způsobem života. Rozlišujeme následující úrovně podpory: velká pomoc, ukázka činnosti, občasné poradenství, dohled nad činností, bez podpory.

Dalším našim cílem je podpořit uživatele, aby mohli bydlet blízko rodiny, přátel nebo práce.

Třetím cílem je posunovat uživatele k úplné samostatnosti.

 

Zásady sociální služby

Rovnoprávný přístup. Mluvíme s uživateli tak, aby nám rozuměli. Bereme je vážně a jejich názory uznáváme.

Přistupujeme k uživateli individuálně. S každým uživatelem plánujeme podle jeho přání, podporu přizpůsobujeme jeho potřebám. Taková podpora se hodí jen jedinému uživateli.

Profesionální přístup. Každý pracovník má potřebné vzdělání k výkonu své profese.

Sledujeme užitečnost podpory. Schopnost uživatele zvládat žít běžným způsobem života bez podpory služby.


Cílová skupina

Podporujeme dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením nebo duševním onemocněním, když potřebují ve svém bytě určitou podporu, aby v něm mohli zůstat bydlet. Pracujeme s uživateli, kteří se umí domluvit nebo mají jiný způsob komunikace. Budou se totiž domlouvat nejen s námi pracovníky, ale i s dalšími lidmi. Například s prodavačkou v obchodě nebo s úředníkem na poště.


Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Služba podpora samostatného bydlení je terénní službou. Je poskytována na území Krnova, Bruntálu, a dále ve Městě Albrechticích a v obci Staré Město, Nová Véska dle sjednaných potřeb podpory klientů a to nejčastěji v jejich bytech.

Sídlo a zázemí služby je na Hlubčické 8-10 v Krnově. Zde jsou čtyři kanceláře pro pracovníky služby. Slouží také k prvním kontaktům se zájemci o službu.

Zázemí služby je také v Bruntále, a to na ulici náměstí Míru 66/5, ve 3. patře. Zde je kancelář pracovníků poskytujících službu.


Popis činností, které sociální služba nabízí

 • Podporujeme uživatele při vedení domácnosti. Například: při malém a velkém úklidu, údržbě bytu a věcí, praní a žehlení. Učíme uživatele plánovat potřebné činnosti.
 • Podporujeme uživatele při zajištění stravy. Například: při sestavení jídelníčku, přípravě a vaření nebo při objednání obědů v jídelně.
 • Podporujeme uživatele při hospodaření s penězi, při placení za bydlení a při nakupování.
 • Podporujeme uživatele při navazování vztahů a udržování dobrých vztahů s druhými lidmi. Například: s partnerem, v rodině a se sousedy. Podporujeme uživatele při výchově větších dětí.
 • Podporujeme uživatele při orientaci ve městě a využívání běžných služeb. Například: pošty, knihovny s Internetem, kadeřnictví, kina. Navrhujeme i pracovní a zájmové aktivity.
 • Zajímáme se o uživatele a o jejich pocity, o jejich radosti, strach, vztek, smutek. Učíme je o pocitech mluvit a zajímat se o druhé.
 • Podporujeme uživatele při vyřizování jejich záležitostí. Například: na úřadech, u lékaře, soudu, na policii.


Popis způsobu vyjednávání se zájemcem o službu

Prvotní informace o službě zájemce obvykle získává z informačních letáků Slezské diakonie, medií (internet, noviny, televize), databáze poskytovatelů sociálních služeb, od odborných lékařů, pracovníků partnerských organizací a dalších osob. Kontaktuje nás sám nebo prostřednictvím osoby, která jej zastupuje. Prvotní informace týkající se poskytované služby může zaznamenat kterýkoliv pracovník střediska, kterého zájemce, případně třetí osoba jednající v zájmu zájemce osloví. Pracovník od zájemce, případně třetí osoby získá kontaktní informace, které zaznamená. Před poskytnutím osobních údajů jsou zájemci nebo třetí straně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) předány Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu – PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ. Záznam pak přebírá sociální pracovník, který se zájemcem o službu domluví termín a místo schůzky. Jeho prostřednictvím se zájemcem o službu vyjednáváme.

Pokud není zřejmé, že zájemce patří do cílové skupiny, ověřujeme tuto skutečnost otázkami. Dále zjišťujeme, s jakou objednávkou přichází. Používáme k tomu např. otázky: V čem potřebujete podpořit? Na čem bychom měli spolupracovat? Zájemce tak může vyjádřit své předběžné očekávání podpory. Teprve potom představujeme nabídku služby. Zájemce zde doplňuje, co sám nepojmenoval, a přesto to pro sebe vidí jako užitečné. V rozhovoru postupně docházíme k formulaci zakázky – oblasti podpory, která je žádoucí pro zájemce a která je určená nám, a nikoliv jiné sociální službě. Činnosti, ve kterých potřebuje zájemce podpořit, jsou vyznačeny ve smlouvě. Jednotlivé body podle potřeby upravujeme, doplňujeme poznámkami a dílčími cíli spolupráce. Vyjednáváme i osobní cíl, který zpravidla zahrnuje významnější dílčí cíle spolupráce.

Pro vyjednání zakázky obvykle potřebujeme 3 nebo 4 schůzky v délce kolem 1 hodiny. V průběhu vyjednávání zájemci předáváme informační balíček, jehož součástí je: leták o službě, nabídka služby nebo její ilustrovaná alternativa, podle přání zájemce, a úhradovník služby. Naposledy pak předáváme smlouvu s vyznačenými činnostmi, ve kterých potřebuje zájemce podporu.


Popis způsobu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů

Také smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavíráme se zájemcem prostřednictvím sociálního pracovníka. Po ověření platnosti osobního cíle zájemce seznamujeme s návrhem smlouvy. Necháme jej číst nebo mu předčítáme, jak si přeje. Povzbuzujeme jej k otázkám a ověřujeme jeho pochopení. Dbáme na to, aby rozuměl obsahu i účelu smlouvy. Je-li zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům a účast jeho opatrovníka je při vyjednávání smlouvy relevantní, přizýváme jej od prvního kontaktu k účasti na schůzkách. Pokud se opatrovník schůzek nechce nebo nemůže účastnit, řešíme s ním přípravu smlouvy korespondenčně. Poté, co smlouvu podepíše opatrovník, ji předkládáme k podpisu také zájemci. Jestliže zájemce není omezen ve způsobilosti k právním úkonům, předkládáme mu smlouvu k podpisu bezprostředně. Podobně je-li omezen, ale podpis opatrovníka není relevantní.

Službu uživateli poskytujeme zejména prostřednictvím jeho klíčového pracovníka, a to plánovitě. Plánování služby, resp. zaměřování se na jeho osobní cíl a vyhodnocování dosaženého postupu se stává součástí takřka každého našeho kontaktu s uživatelem. Nicméně schůzky zaměřené na vytváření a hodnocení individuálního plánu se uskutečňují nejméně jednou za 6 měsíců, příp. při změně uživatelovi životní situace. V každém individuálním plánu jsou obyčejně zastoupeny cíle, které si vytýčil uživatel sám, a cíle, které si nastavil na základě našich podnětů. Při dosahování cílů z první skupiny uživatele především podporujeme a náš přístup je nedirektivní. U cílů z druhé skupiny někdy potřebujeme uživatele také kontrolovat a náš přístup je pak direktivnější.


Popis způsobu podávání a vyřizování stížností

Každého uživatele informujeme o právu na podání stížnosti a způsobech jejího podání během uzavírání smlouvy. Šest navrhovaných způsobů je navíc součástí smluvní přílohy. Uživatel ji tak má trvale u sebe a může si tak podle potřeby i později cokoliv připomenout. Navíc tyto způsoby každému uživateli připomínáme každého půl roku.

Uživatel má možnost stěžovat si osobně uvedeným osobám, telefonovat na uvedená čísla, psát na uvedené adresy, požádat o podporu nebo o zastupování při podání stížnosti. Každý pracovník služby, který podporuje nebo zastupuje uživatele při podání stížnosti, zapíše stížnost – pokud je to možné – v přesném znění, jak zazněla od uživatele. Příp. zaznamená také objasňující rozhovor (objasňující ve smyslu lepšího pochopení příčiny nebo účelu stížnosti, nikoliv obhajoby poskytované služby). Stížnost zapíše na volný list a dohodne s uživatelem předání stížnosti koordinátorovi služby.

Stížnost vyřizuje koordinátor služby nebo sociální pracovník (dále jen pracovník). V případě konfliktu zájmů nebo nedostatečných kompetencí předá stížnost k vyřízení svému nadřízenému. Zjistí-li pracovník pochybení na straně služby, zajistí nápravu včetně omluvy poškozenému a příp. i náhradu hmotné škody. Přijme rovněž taková opatření, která budou minimalizovat, nebo ještě lépe zcela vyloučí možnost opakování pochybení. V některých případech koordinátor služby zahájí disciplinární řízení s pracovníkem služby, příp. dá k jeho zahájení podnět. Vždy vypracuje písemné vyrozumění o výsledku šetření a řešení stížnosti. Písemné vyrozumění předá nebo doručí uživateli do 28 dnů, příp. vyvěsí na nástěnce, jde-li o stížnost anonymní, a to do 90 dnů od jejího podání.


Popis provozní doby služby a kapacity

Provozní doba:
Služby jsou poskytovány na základě sjednaných potřeb podpory uživatelů a to nejčastěji v jejich bytech. V pracovních dnech jsou služby zajišťovány mezi 8 až 18 hodinou a o víkendech jsou služby zajištěny mezi 8 až 16 hodinou.

Okamžitá kapacita služby je 9 uživatelů. Udává, kolika uživatelům můžeme v jednom okamžiku poskytnout individuální podporu.
 

NOE Krnov,
Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov:

 

NOE Bruntál,
Náměstí Míru 66/5, 792 01 Bruntál: