RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

 
Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace. Pod tímto názvem se skrývá pestrá nabídka činností. Podrobnější informace najdete v části „Nabídka činností služby“.

Místo poskytování služby

Kancelář a konzultační místnost najdete na adrese Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. 

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v konzultační místnosti sluby RÚT na ulici Smetanova 1912/5 v Českém Těšíně. 

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb uživatelů (domácnosti, pracoviště, lékaři, úřady apod.). Terénní forma služby je poskytována na území následujících obcí: Český Těšín a Chotěbuz.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ÚTERÝ                 7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ČTVRTEK            7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

PÁTEK                  7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

 

Ambulantní forma služby znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma služby znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše uživatele tam, kde nás potřebují (např. v zaměstnání).

První setkání je vhodné si předem domluvit, telefonicky či emailem. Neváhejte nás kontaktovat!

Kapacita

Okamžitá kapacita – ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 3 uživatelé.  

Cena

Zdarma. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně (bez úhrady).

Kontakt 

Koordinátor střediska -  Bc. Klára Stuchlíková tel.: 731  826 808
e-mail: koor.rut@slezskadiakonie.cz 

Kontaktní osoby:

Sociální pracovnice
tel.: 734 682 282, e-mail: rut.sp2@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice
tel.: 733 142 408, e-mail: rut.sp@slezskadiakonie.cz

 

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se.


Cíle služby

Člověk, který:

 • rozhoduje sám za sebe,
 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • pečuje o sebe a své zdraví,
 • tráví volný čas podle svých představ.

Cílová skupina uživatelů

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 18 let,
 • s mentálním a kombinovaným postižením,
 • se zkušeností s duševním onemocněním,
 • kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

Nabídka činností služby

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny);
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště);
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla);
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby);
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby);
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací);
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů);
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů);
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady);
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem);
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech);
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody);
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti);
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění);
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
  na přijímací pohovor);
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky);
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows);
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka);
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů);
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům);
 • základní sociální poradenství.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Podpora nezávislosti:

Člověk nemusí být zcela samostatný, přesto může být nezávislý. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

 • Zaměření na člověka:

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme také jeho obavy.

 • Hledání cesty:

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch. 


Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Město Český Těšín; Moravskoslezský kraj

Aktivity střediska jsou realizovány v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3 (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030), který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor