EUNIKA Karviná, denní stacionář

 

Adresa:

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Provozní doba:

Pondělí – Pátek
7:00 – 10:00 dle individuální domluvy
10:00 – 16:00 stabilní provozní doba

7:00 - 15:00 provozní doba o letních prázdninách. 

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita 9 osob
 

Kontakt 

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, soc.eunika@slezskadiakonie.cz

Vedoucí služby 731 670 761, sociální pracovnice: 739 391 779, pracoviště denního stacionáře: 734 763 610

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

 • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
 • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
 • Osobní přístup
 • Láskyplné vztahy
 • Respekt
 • Odpovědnost
 • Osobní růst
 • Týmová spolupráce
 • Transparentnost

Poslání služby

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient: 

Podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve svém životě sám nebo s dopomocí:

 • Najíst se, obléct, používat hygienu.
 • Být účasten aktivit, které ho těší, přinášejí mu radost a uspokojují potřebu smysluplného trávení volného času.
 • Pohybovat se samostatně nebo s pomůckou.
 • Rozvinout, případně naučit činnosti potřebné pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností aj.
 • Vykonávat potřebné domácí práce, které je zajímají a které potřebuje ovládat. 
 • Posílit své motorické schopnosti. 

 

lová skupina

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou osoby od 18 let, které v době uzavření Smlouvy nepřekročili věk 45 let.

Jedná se o osoby s:

 • mentálním postižením,
 • DMO,
 • kombinovaným postižením,
 • poruchami autistického spektra,

Negativní vymezení cílové skupiny

 • Osoby s projevy agresivity, která ohrožuje osoby samotné i jejich okolí.
 • Osoby s projevy duševního onemocnění.
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře.

Pokud je nejasné zařazení uživatele do jedné z cílových skupin, bude adaptační období v průběhu prvních tří měsíců sloužit k přezkoumání potřebnosti využívání sociálních služeb v denním stacionáři. 

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc a podpora při obouvání a zouvání
 • podpora a dohled při postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při změně poloh
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při přípravě vlastní svačiny

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst, rukou, čištění zubů, česání)
 • pomoc při použití WC, výměna plen, hygienických vložek, použití močící láhve, el. bidetu

Poskytnutí stravy:

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Pitný režim, snídaně, oběd, dopolední, odpolední svačina

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost:

 • nácvik přípravy jednoduchých pokrmů (příprava pohoštění, pomazánek, salátů, pečení),
 • péče o domácnost (žehlení, péče o květiny, mytí nádobí, vysávání),
 • tvoření a práce s materiálem (práce s keramikou, papírem, textilem a jiným materiálem, tvorba dekoračních předmětů)

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 • cvičení (polohování, protahování, pohybové aktivity),
 • pobyt ve snoozelen místnosti (poslech hudby, relaxace),
 • motorická aktivizace s prvky ergoterapie,
 • hudební chvilka, křesťanské zpívání,
 • drama výchova (četba, audio-video nahrávky),
 • rozumová výchova (práce s PC a iPadem, trénink paměti, rozvíjení logického uvažování, abstrakce, základů trivia a jiných aktivit vycházející z individuálního plánu uživatele)
 • hospodaření s penězi ( nakupování, plánování rozpočtu, rozlišení hodnoty peněz)

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:

 • doprava klientů služebním vozidlem do školy, školského zařízení, zařízení určené pro přípravu na budoucí povolání

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb
 • vycházky po okolí
 • využívání běžně dostupných služeb (návštěva kina, divadla, restaurace, využití MHD,..)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – fyzická a slovní podpora při nácviku sebeobslužných činností, podpora v navazování vztahů, přiměřených reakcí a komunikace s druhými lidmi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči aj.
 • poskytování aktuálních informací o změnách v sociální oblasti
 • pomoc při vyplňování tiskopisů (úřady, nadace, jiné žádosti)
 • usnadňování komunikace s institucemi, v případě potřeby zajištění doprovodu
 • poskytování informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách v průběhu i při ukončení poskytování sociální služby v denním stacionáři (denní stacionář, škola, školka, pobytová služba)
 • pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky (logoped, psycholog, psychiatr, podpůrné skupiny) apod.

Fakultativní činnosti

Svoz uživatelů:

Svoz uživatelů probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude klient/oprávněný zástupce neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován. V případě, že uživatel nevyužije svozu naplánovaného dle smlouvy a předem se neomluví (řidič však dojel na místo určené k vyzvednutí klienta), musí uhradit jízdu.

Cvičení a tělesné terapie:

 • cvičení na Therapymastru
 • vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)
 • inhalace
 • cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
 • elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
 • léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
 • masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)
 • kombinace více úkonů
 • kineziotaping

Hipoterapie

Canisterapie

Zapůjčení cvičebních pomůcek

Zapůjčení odborné literatury

Zapůjčení pomůcek 

Poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie

 

Zásady služby

V denním stacionáři pracujeme podle těchto zásad:

 • individuální přístup – respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání
 • povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech
 • týmová spolupráce – jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce
 • profesionalita - pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch

Sazebník úhrad

Každý uživatel, který využívá sociální služby v denním stacionáři je zařazen do jedné ze skupin A, B, C, D na základě míry potřeby pomoci nebo dohledu při péči o vlastní osobu a soběstačnosti:

 • skupina A -  uživatel zvládne aktivitu plně samostatně, minimální pomoc
 • skupina B -  uživatel potřebuje dohled a slovní instrukce při realizace úkonu
 • skupina C - plná pomoc s aktivitou uživatele
 • skupina D -  uživatel úkon neprovede, minimální aktivita, plná pomoc

Platba probíhá do 25. dne následujícího měsíce (př. za měsíc leden do 25. února) a to buď:

 • v hotovosti do pokladny denního stacionáře
 • na účet Slezské diakonie, oblasti Karviná, č. účtu 23035791/0100

Pro platbu bankovním převodem je třeba si vyzvednout přidělený variabilní symbol u vedoucího/sociálního pracovníka.

Platby za 1 hodinu sociální služby:

 • úhrada služby se počítá dle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů
 • cenu uvádíme v Kč

Sazebník služeb

Věková kategorie

A

B

C

D

18 - 45

32,-

39,-

45,-

51,-

* Při čerpání služby v rozsahu 12 a více hodin týdně, 1 rehabilitace v měsíci zdarma.


Sazebník stravy

Druh stravy 

cena

Oběd 

57,- (55,- oběd, 2 ,-dovoz stravy)

Snídaně

10,-

Odpolední svačina

Dopolední svačina

13,-

10.-

Pitný režim

8,-

 

Sazebník dopravy/svozu

ZÁKLADNÍ ČINNOST -  Doprava                          

   Kč

 Doprava do škol, vzdělávacích zařízení

Dle sazby za hodinu poskytované služb

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor