EUNIKA Karviná, denní stacionář

 

Adresa:

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Provozní doba:

Pondělí – Pátek
7:00 – 10:00 dle individuální domluvy
10:00 – 16:00 stabilní provozní doba

7:00 - 15:00 provozní doba o letních prázdninách. 

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita 9 osob
 

Kontakt 

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, soc.eunika@slezskadiakonie.cz

Vedoucí služby 731 670 761, sociální pracovnice: 739 391 779, pracoviště denního stacionáře: 734 763 610

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

 • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
 • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
 • Osobní přístup
 • Láskyplné vztahy
 • Respekt
 • Odpovědnost
 • Osobní růst
 • Týmová spolupráce
 • Transparentnost

Poslání služby

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient: 

Podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve svém životě sám nebo s dopomocí:

 • Najíst se, obléct, používat hygienu.
 • Být účasten aktivit, které ho těší, přinášejí mu radost a uspokojují potřebu smysluplného trávení volného času.
 • Pohybovat se samostatně nebo s pomůckou.
 • Rozvinout, případně naučit činnosti potřebné pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností aj.
 • Vykonávat potřebné domácí práce, které je zajímají a které potřebuje ovládat. 
 • Posílit své motorické schopnosti. 

 

lová skupina

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou osoby od 18 let, které v době uzavření Smlouvy nepřekročili věk 45 let.

Jedná se o osoby s:

 • mentálním postižením,
 • DMO,
 • kombinovaným postižením,
 • poruchami autistického spektra,

Negativní vymezení cílové skupiny

 • Osoby s projevy agresivity, která ohrožuje osoby samotné i jejich okolí.
 • Osoby s projevy duševního onemocnění.
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře.

Pokud je nejasné zařazení uživatele do jedné z cílových skupin, bude adaptační období v průběhu prvních tří měsíců sloužit k přezkoumání potřebnosti využívání sociálních služeb v denním stacionáři. 

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc a podpora při obouvání a zouvání
 • podpora a dohled při postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při změně poloh
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při přípravě vlastní svačiny

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst, rukou, čištění zubů, česání)
 • pomoc při použití WC, výměna plen, hygienických vložek, použití močící láhve, el. bidetu

Poskytnutí stravy:

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Pitný režim, snídaně, oběd, dopolední, odpolední svačina

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost:

 • nácvik přípravy jednoduchých pokrmů (příprava pohoštění, pomazánek, salátů, pečení),
 • péče o domácnost (žehlení, péče o květiny, mytí nádobí, vysávání),
 • tvoření a práce s materiálem (práce s keramikou, papírem, textilem a jiným materiálem, tvorba dekoračních předmětů)

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 • cvičení (polohování, protahování, pohybové aktivity),
 • pobyt ve snoozelen místnosti (poslech hudby, relaxace),
 • motorická aktivizace s prvky ergoterapie,
 • hudební chvilka, křesťanské zpívání,
 • drama výchova (četba, audio-video nahrávky),
 • rozumová výchova (práce s PC a iPadem, trénink paměti, rozvíjení logického uvažování, abstrakce, základů trivia a jiných aktivit vycházející z individuálního plánu uživatele)
 • hospodaření s penězi ( nakupování, plánování rozpočtu, rozlišení hodnoty peněz)

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:

 • doprava klientů služebním vozidlem do školy, školského zařízení, zařízení určené pro přípravu na budoucí povolání

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb
 • vycházky po okolí
 • využívání běžně dostupných služeb (návštěva kina, divadla, restaurace, využití MHD,..)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – fyzická a slovní podpora při nácviku sebeobslužných činností, podpora v navazování vztahů, přiměřených reakcí a komunikace s druhými lidmi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči aj.
 • poskytování aktuálních informací o změnách v sociální oblasti
 • pomoc při vyplňování tiskopisů (úřady, nadace, jiné žádosti)
 • usnadňování komunikace s institucemi, v případě potřeby zajištění doprovodu
 • poskytování informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách v průběhu i při ukončení poskytování sociální služby v denním stacionáři (denní stacionář, škola, školka, pobytová služba)
 • pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky (logoped, psycholog, psychiatr, podpůrné skupiny) apod.

Fakultativní činnosti

Svoz uživatelů:

Svoz uživatelů probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude klient/oprávněný zástupce neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován. V případě, že uživatel nevyužije svozu naplánovaného dle smlouvy a předem se neomluví (řidič však dojel na místo určené k vyzvednutí klienta), musí uhradit jízdu.

Cvičení a tělesné terapie:

 • cvičení na Therapymastru
 • vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)
 • inhalace
 • cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
 • elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
 • léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
 • masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)
 • kombinace více úkonů
 • kineziotaping

Hipoterapie

Canisterapie

Zapůjčení cvičebních pomůcek

Zapůjčení odborné literatury

Zapůjčení pomůcek 

Poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie

 

Zásady služby

V denním stacionáři pracujeme podle těchto zásad:

 • individuální přístup – respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání
 • povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech
 • týmová spolupráce – jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce
 • profesionalita - pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch

Sazebník úhrad

Každý uživatel, který využívá sociální služby v denním stacionáři je zařazen do jedné ze skupin A, B, C, D na základě míry potřeby pomoci nebo dohledu při péči o vlastní osobu a soběstačnosti:

 • skupina A -  uživatel zvládne aktivitu plně samostatně, minimální pomoc
 • skupina B -  uživatel potřebuje dohled a slovní instrukce při realizace úkonu
 • skupina C - plná pomoc s aktivitou uživatele
 • skupina D -  uživatel úkon neprovede, minimální aktivita, plná pomoc

Platba probíhá do 25. dne následujícího měsíce (př. za měsíc leden do 25. února) a to buď:

 • v hotovosti do pokladny denního stacionáře
 • na účet Slezské diakonie, oblasti Karviná, č. účtu 23035791/0100

Pro platbu bankovním převodem je třeba si vyzvednout přidělený variabilní symbol u vedoucího/sociálního pracovníka.

Platby za 1 hodinu sociální služby:

 • úhrada služby se počítá dle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů
 • cenu uvádíme v Kč
 • uživatelům  je účtován také čas strávený při skupinové práci s ostatními uživateli. 

Sazebník služeb

Věková kategorie

A

B

C

D

18 - 45

32,-

39,-

45,-

51,-

 


Sazebník stravy

Druh stravy 

cena

Oběd 

61,- (59,- oběd, 2 ,-dovoz stravy)

Snídaně

10,-

Odpolední svačina

Dopolední svačina

13,-

10.-

Pitný režim

8,-

 

Sazebník dopravy/svozu

ZÁKLADNÍ ČINNOST -  Doprava                          

   Kč

 Doprava do škol, vzdělávacích zařízení

Dle sazby za hodinu poskytované služb

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Fotogalerie