RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

 

 

Místo poskytování služby

Sokolovská 9, 741 01  Nový Jičín

Doba poskytování služby

Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou. (podrobněji další tabulka)

Kapacita služby

 • okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku.

 •  10-15 klientů (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

 

Vít Raška, koordinátor střediska: tel. 739 525 375, email: v.raska@slezskadiakonie.cz

 

Doba poskytování služby

 

KANCELÁŘ

TERÉNNÍ sl.

pondělí

7:30 – 9:00

7-17hod.

úterý

---

7-17hod.

středa

14:30 – 16:00

7-17hod.

čtvrtek

7:30 – 9:00

7-17hod.

pátek

---

7-17hod.

sobota

---

---

neděle

---

---

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

 

Cílová skupina

Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidé s dušením onemocněním nebo lidé s poruchami autistického spektra ve věku 18-64let, kteří usilují o zlepšení své životní situace a o uplatnění ve společnosti, včetně uplatnění na trhu práce, a to na území města Nový Jičín a blízkém okolí (do 20km):

 • přicházejí dobrovolně a jsou ochotní spolupracovat
 • spolupracující s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie
 • jsou ve stabilizovaném stavu (při vstupu do služby), nejsou agresivní a nejsou pod vlivem návykových látek

 

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s ochranou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)
 • Lidé v akutní fázi nemoci
 • Lidé s agresivním chováním (diagnostikovaným lékařem)
 • Lidé s. d.o., kteří neposkytli vyjádření lékaře k příslušnosti cílové skupiny

 

Dále odmítáme zájemce ze zákonných důvodů:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (osobní cíl zájemce neodpovídá cílům/poslání služby sociální rehabilitace)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (naplněná kapacita, poté je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, které vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby  z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle

Cíle přímé práce s klientem

 • Klient vybavený znalostmi a dovednostmi pro samostatný život :
 • zvládá běžnou sebeobsluhu při péči o sebe a svou domácnost (např. hygiena, oblékání, stolování, péče o domácnost, hospodaření s penězi, nakupování, plánování denního režimu) tak, aby nepotřeboval pomoc dalšího člověka.
 • dokáže samostatně využívat běžné zařízení a spotřebiče
 • zvládá samostatně cestovat, orientovat se v přirozeném prostředí,

 

 • Klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • rozvíjí své vlastnosti podporující pracovní začlenění, je připraven na přechod do chráněného zaměstnání, případně uplatnění na otevřeném trhu práce (rozvíjí pečlivost, trpělivost, pozornost, včasný příchod, omlouvání absencí, schopnost a ochota řídit se instrukcemi, zodpovědný přístup k práci, k tomu co dělám a jak to dělám, plánuje denní režim v závislosti na pracovních povinnostech)
 • umí si efektivně hledat zaměstnání, je dostatečně připraven na pracovní pohovor a práci si následně také udržet

 

 • Klient, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva, není závislý na sociálních službách
 • překonává izolaci, pasivitu a závislost na druhých lidech (za pomoci individuálního plánování zvyšuje svou samostatnost v běžném životě, ale i v práci, služba učí klienty jejich právům, ale i povinnostem, uspokojovat potřeby sebeuplatnění, smysluplné činnosti)
 • navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými lidmi (rodinou, přáteli, kolegy z práce)
 • vyřizuje si své osobní záležitosti na úřadech aj. institucích
 • využívá běžně dostupných služeb v okolí svého bydliště (umí smysluplně využívat svůj volný čas, rozhoduje o svých aktivitách a zájmech)
 • uživatel se stabilizovaným zdravotním stavem, který je v rámci svých možností a schopností zařazen do společnosti

Cílem služby je také práce s potencionálními zaměstnavateli (příprava pracovního prostředí, příprava nejbližších spolupracovníků – seznámení se specifiky dané cílové skupiny), informování okolí – společnosti o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Zásady poskytování služeb

 • Individuální přístup založen na rovnocenném vztahu – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností člověka; společně realizujeme jeho individuální cíle; uživatelé jsou pro pracovníky služby partnery v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme svobodnou vůli a názor každého; komunikujeme s lidmi tak, aby nám rozuměli.
 • Přiměřená míra podpory – poskytujeme právě tolik podpory, kolik je potřeba; snažíme se o vytvoření přirozené podpory z komunity, rodiny, pracovního prostředí tím, že využíváme běžných společenských zdrojů, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.
 • Zodpovědný přístup - člověk sám je nositelem zodpovědnosti za dosahování a naplňování svých osobních cílů; naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná, a aby jeho potřeba podpory v čase klesala, motivujeme k aktivitě.
 • Odbornost poskytované služby – Pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, atd. Nově nabyté dovednosti pracovníci aplikují při poskytování služby s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby.
 • Anonymita – Zachováváme důvěrnost informací a chráníme osobní údaje klienta. Informace o klientech naší služby nepředáváme druhým osobám ani organizacím. Informace lze předat pouze se svolením klienta..

 

Co nabízíme

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek
 • samostatný pohyb a orientace;
 • péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, žehlení, chod kuchyně, nakupování);
 • hospodaření s penězi (finanční plán);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit;
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (práce s počítačem, mobilním telefonem, internetem);
 • získávání dovedností potřebných k jednání na úřadech.
 • pomoc při předcházení krize (zvládání krizových situací)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím;
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby;
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, karáda/kamarádky,pomoc se sestavením inzerátu;
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět;
 • cestování hromadnými dopravními prostředky;
 • jak komunikovat, jednat s lidmi v různých životních situacích (jak správně podávat ruku, vést rozhovor);

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností;
 • aktivizace duševních funkcí;
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění; získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (jak napsat životopis, připravit se na přijímací pracovní pohovor, podpora při hledání a udržení práce);
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání;
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času;

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podpora a poradenství s vyřizováním osobních záležitostí, nácvik asertivity, nácvik komunikace;
 • informační servis a zprostředkování služeb;
 • pomoc s vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady
 • základní sociální poradenství – poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace
   

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa