RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

 

 

Místo poskytování služby

Sokolovská 9, 741 01  Nový Jičín

Doba poskytování služby

Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou. (podrobněji další tabulka)

Kapacita služby

 • okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku.

 •  10-15 klientů (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

 

Vít Raška, koordinátor střediska: tel. 739 525 375, email: v.raska@slezskadiakonie.cz

 

Doba poskytování služby

 

KANCELÁŘ

TERÉNNÍ sl.

pondělí

7:30 – 9:00

7-17hod.

úterý

---

7-17hod.

středa

14:30 – 16:00

7-17hod.

čtvrtek

7:30 – 9:00

7-17hod.

pátek

---

7-17hod.

sobota

---

---

neděle

---

---

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost našich klientů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života a mohli využívat běžnýhc společenských zdrojů ve svém okolí.

 

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, s duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra ve věku od 16ti let, kteří přistupují aktivně ke spolupráci. Žijí na území města Nový Jičín a v blízkém okolí (do 20km) a jsou vlivem svého onemocnění nebo postižení v soc. nepříznivé situaci.

 

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

Lidé, kteří v průběhu poskytování služby potřebují péči v základních úkonech sebeobsluhy.

 

Cíle

 • Uživatel, který je soběstačný při naplňování svých potřeb
 • Uživatel, který má pracovní uplatnění (upevnění v pracovních návycích a dovednostech) 
 • Uživatel, který zná svá práva a povinnosti, a je samostatný ve svém rozhodování  
 • Uživatel, který není vlivem svého onemocnění nebo postižení v sociálně nepříznivé situaci a má sníženou potřebu psychiatrické hospitalizace

 

Zásady poskytování služeb

 1. Podporujeme osobnost uživatele: uživatel je tím, kdo rozhoduje o průběhu služby, sociální pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování.
 2. Uplatňujeme podporu namísto péče. Řídíme se pravidlem, že pokud to uživatel zvládne, neuděláme to za něj.
 3. Pokud během individuálního plánování narazíme na možné rizikové situace, jsou pro nás podnětem k posílení soběstačnosti uživatele.
 4. Klademe důraz na využití přirozené komunitní sítě kolem uživatele. Nácviky probíhají v co největší míře v přirozeném prostředí uživatele v jeho domácnosti, na pracovištích, ve městě a běžně dostupných místech.
 5. Důstojnost uživatele je pro nás zásadní, minimalizujeme stigmatizující dopad služby na uživatele.
 6. Zvyšujeme odbornost pracovníků služby, nad rámec povinného vzdělávání (stáže, samostudium, konference), s ohledem na cílové skupiny služby a potřeby uživatelů.

Co nabízíme

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek
 • samostatný pohyb a orientace;
 • péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, žehlení, chod kuchyně, nakupování);
 • hospodaření s penězi (finanční plán);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit;
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (práce s počítačem, mobilním telefonem, internetem);
 • získávání dovedností potřebných k jednání na úřadech.
 • pomoc při předcházení krize (zvládání krizových situací)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím;
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby;
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, karáda/kamarádky,pomoc se sestavením inzerátu;
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět;
 • cestování hromadnými dopravními prostředky;
 • jak komunikovat, jednat s lidmi v různých životních situacích (jak správně podávat ruku, vést rozhovor);

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností;
 • aktivizace duševních funkcí;
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění; získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (jak napsat životopis, připravit se na přijímací pracovní pohovor, podpora při hledání a udržení práce);
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání;
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času;

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podpora a poradenství s vyřizováním osobních záležitostí, nácvik asertivity, nácvik komunikace;
 • informační servis a zprostředkování služeb;
 • pomoc s vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady
 • základní sociální poradenství – poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace

 

Financování

Provoz sociálně terapeutických dílen je hrazen ze státních dotací MSK, dotací měst a obcí, ze kterých klienti přichází, ze sponzorských darů a grantů různých firemních nadací.

Od 1.1.2020 - 31.12.2021 je služba zapojena a hrazena v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor