NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení

 

Místo poskytování služby 

Služba je poskytována na území města Ostravy.

Doba poskytování služby

Služba je poskytována v pracovní dny mezi 7:00 – 17:00 na základě předchozí

domluvy s uživatelem služby.

Kapacita

Okamžitá kapacita 2 uživatelé.

Cena

Služba stojí 80 Kč/hodinu. Minimální doba schůzky je 30minut. 

Kontakt

Sociální pracovník: Bc. Ivana Dombeková, DiS
e-mail: psb.ostrava@slezskadiakonie.cz  tel.: 731 670 763

Vedoucí zařízení: Bc. Irina Tkačová
e-mail: psb.ostrava@slezskadiakonie.cz  tel.: 731 128 449     
vedouci.archa@slezskadiakonie.cz 

 

Další informace

Další informace a dokumenty pro zájemce o službu naleznete zde.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby NOE Ostrava je pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením bydlet ve své vlastní domácnosti a zvládat záležitosti spojené se samostatným životem. 

 

Cíle 

 • Uživatel, který žije v domácím prostředí, a je v sociálním kontaktu. 
 • Uživatel, který žije způsobem života, který je srovnatelný s běžným životem. 
 • Uživatel, který se postupně v největší možné míře osamostatní, a tím sníží závislost na poskytované službě.
 • Uživatel, který se umí bránit lidem, kteří mají za cíl zneužívat jiné osoby.
 • Uživatel, který dokáže zvládat samostatně řešení běžných i mimořádných životních situaci.

 

Cílová skupina 

Okruh osob, kterým je služba určena

Středisko NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení poskytuje službu lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří:

 • si přejí využívat službu podpora samostatného bydlení,
 • bydlí ve vlastní domácnosti (bytě či domě) na území města Ostrava
 • umožní pracovníkům služby vstup do své domácnosti,
 • chtějí spolupracovat a mají zájem dále rozvíjet své dovednosti, vedoucí k větší samostatnosti

Okruh osob, kterým není služba určena

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnických zařízeních,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • závislým na drogách, alkoholu nebo jiných omamných látkách v akutním stádiu,
 • s kombinovaným postižením zraku a sluchu (hluchoslepota).

 

Poskytované činnosti

Sociální služba NOE Ostrava nabízí klientům činnosti v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách. Při práci s uživatelem služby NOE Ostrava upřednostňujeme individuální přístup. Využíváme metodu plánování zaměřeného na člověka. V průběhu poskytování služby se zaměřujeme na podporu samostatnosti, soběstačnosti, což vede ke snížení závislosti na poskytované službě. Dále se zaměřujeme na rozvoj psychických, sociálních a komunikačních dovedností. Podporu poskytujeme formou předávání informací, metodou nácviku v modelových situacích, nácviku v reálných situacích za pomoci a podpory pracovníka.

Dovednosti a znalosti: v této oblasti uživatele podporujeme v prohlubování, upevňování a získávání základních komunikačních dovedností, jako např. srozumitelně a smysluplně verbálně, nonverbálně a písemně komunikovat, umět sdělit vlastní potřebu, prosadit své názory, umět vyjednávat, vytvořit jednoduchý text, vyplnit formulář nebo složenku. Podpora dále zahrnuje počítání, orientaci v čase, orientaci v místě, využívání dopravy, používání telefonu, počítače, orientace a hospodaření s penězi, vyřizování na úřadech, nakupování a využívání veřejně dostupných služeb.  

Soběstačnost a sebeobsluha: tato oblast se specializuje především na nácvik dovedností v domácnostech uživatelů, např. na upevňování hygienických návyků, oblékání a péče o oděvy, používání elektrospotřebičů, přípravu a příjem stravy, úklid v domácnosti, přesuny v domácnosti, prohlubování schopnosti zajišťování (platby služeb) nebo také na prevenci osobních rizik (zabezpečení věcí proti krádeži).

Sociální dovednosti: oblast zeširoka pojímá veškerou interakci uživatele se společenským prostředím. Uživatelé jsou podporováni ve společenském vystupování, navazování a prohlubování vztahů, rodinných vazeb, zvládání osobní nepohody, schopnosti řešit mezilidské konflikty, ochraně před zneužíváním, rozhodování, plánování volného času. Sociální začlenění podporujeme také prostřednictvím prohlubování znalostí práv a povinností člověka, znalosti osobních údajů včetně schopnosti jejich ochrany a v neposlední řadě nácviků orientace a vyřizování na úřadech.  

Pracovní dovednosti: oblast se zaměřuje na podporu v pracovněprávním odvětví, počínaje motivací k práci, posouzením vlastních schopností a formulací představy o pracovním uplatnění, aktivním vyhledáváním vhodného zaměstnáníprocházeje přes proces získání zaměstnání (sestavení životopisu, motivačního dopisu, emailu, osobní pohovor, nástup do práce) a konče nácviky a prohloubením vědomostí o pracovněprávních pojmech, režimu práce, bezpečnosti práce, ochranných pomůckách, pracovním postupu, řešení problémů na pracovišti.

Péče o zdraví: v této oblasti uživatelé podporujeme především v uvědomění si důležitosti prevence a následků zdravotních problémů. Podpora je zaměřena na orientaci ve vlastním léčebném režimu (přehled v lécích, pravidelnost užívání, správné dávkování, vedení lékárničky), na zajištění odborné léčby (preventivní prohlídky, objednávání, rozeznání akutních problémů, orientace v lékařích), na upevňování práv a povinností (znalost důležitých záchranných telefonních čísel, první pomoc). 

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Víra v úspěch - věříme v to, že každý člověk se může v něčem rozvíjet, dosáhnout úspěchu, pokud sám chce.
 • Partnerství - každý člověk je osobnost, má své potřeby a názory. Vaše potřeby a názory jsou pro nás důležité, chceme je znát a bereme je vážně.
 • Aktivita - nebojíme se překážek, hledáme různé možnosti, jak dosáhnout cíle. Od Vás očekáváme zájem a spolupráci.
 • Možnost volby - nabídneme vám možnosti řešení situací a problémů a seznámíme Vás s možnými riziky. Rozhodování přenecháme na Vás.
 • Duchovní hodnoty - uznáváme a naši práci stavíme na hodnotách jako je pomoc bližnímu, odpuštění, respekt, tolerance, důvěra.
 • Odbornost - vzděláváme se, proto abychom pracovali kvalitně, předáváme si informace a zkušenosti.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financován: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758