NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení

 

Místo poskytování služby

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba, která je poskytována v bytech a domácnostech uživatelů. Uživatelé jsou nájemci nebo vlastníky bytů, které nezajišťuje služba NOE Frýdek-Místek. Služba je poskytována na území města Frýdek–Místek a v okolních obcích s maximální dostupností 30 minut.

Adresa kanceláře

Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek (budova Renty, 1. patro)

Provozní doba kanceláře

PONDĚLÍ            

7:00 – 15:00

ÚTERÝ

7:00 – 15:00

STŘEDA

7:00 – 15:00

ČTVRTEK

7:00 – 15:00

PÁTEK

7:00 – 15:00

Kontakt

Email: psb.fm@slezskadiakonie.cz

Mobil: 734 510 157

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

 

Cíle služby

 • Uživatel, který žije v domácím prostředí a je v sociálním kontaktu.
 • Uživatel, který žije způsobem života srovnatelným s běžným životem.
 • Uživatel, který se postupně v největší možné míře osamostatní a tím sníží závislost na poskytované službě.
 • Uživatel, který se umí bránit lidem, kteří mají za cíl zneužívat jiné osoby.
 • Uživatel, který dokáže zvládat samostatně řešení běžných i mimořádných životních situací.

 

Cílová skupina

Podpora samostatného bydlení poskytuje službu lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 let, kteří:

 • mají zájem dále rozvíjet své dovednosti vedoucí k větší samostatnosti
 • bydlí ve vlastní domácnosti (bytě či domě) na území města Frýdek-Místek a okolních obcí s časovou dostupností maximálně 30 minut počítaje z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží ve Frýdku-Místku
 • umožní pracovníkům služby vstup do své domácnosti

Okruh osob, kterým služba není určena:

Služba není určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • závislým na drogách, na alkoholu nebo jiných omamných látkách
 • s kombinovaným postižením zraku a sluchu

 

Nabídka činností

A. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 

Pomoc s úklidem domácnosti, údržbou domácnosti a osobních věcí

Praktická pomoc při zajišťování činností, které jsou nutné v domácnosti udělat, aby byla domácnost místem k bydlení. Příkladem je péče o prádlo - jeho třídění, praní, věšení, žehlení, skládání a úklid do skříně.

Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti

Podpora ve věcech, které jsou důležité pro získání návyků důležitých pro vedení domácnosti. Příkladem je skladování potravin – ukládání a skladování potravin, udržování čerstvosti potravin, kontrola trvanlivosti potravin.

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů

Pomoc při obsluze a údržbě domácích spotřebičů formou praktických nácviků těchto dovedností. Příkladem je podpora při používání nového spotřebiče v domácnosti – vysavače.

Pomoc se zajištěním stravy

Praktická pomoc se zajišťováním stravy formou nácviků. Příkladem je příprava jednoduchých jídel – příprava surovin, příprava nádobí, krájení, míchání, odměřování, ohřívání jídla, vaření, chystání na stůl.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

Pomoc při plánování velkého úklidu domácnosti a zajištění úklidové služby. Příkladem je zprostředkování vhodné služby – vyhledání služby, orientace ve službách, v kontaktování služby, v jednání se službou.


Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

Pomoc formou nácviku dovedností důležitých pro samostatné hospodaření s penězi, nakupování. Příkladem je práce s měsíčním rozpočtem – orientace v příjmech a výdajích, sestavení plánu hospodaření, rozdělení peněz, šetření.


B. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Nácvik správného, pohotového a úspěšného zvládání činností v domácnosti, zvládání sebe, zvládání situací mimo domov, které jsou důležité pro přijetí člověka do společnosti. Příkladem je nácvik komunikačních dovedností – jednání s lidmi, začátek, udržení a ukončení rozhovoru.

Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině

Probíhá formou doporučení návazných služeb.

 

Pracovně výchovná činnost s dětmi

Probíhá formou doporučení návazných služeb.

 

Pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pomoc s komunikací a v jednání s rodinou a pomoc se společenskými aktivitami. Příkladem je plánování volného času – hledání vhodných aktivit, orientace v nabídce aktivit ve městě, zapojení do aktivit jako koncert, kino,organizace volného času.

Podpora v oblasti partnerských vztahů

Podpora v oblasti navazování partnerských vztahů a při řešení problémů spojených se společným soužitím. Příkladem je hledání partnera – ujasnění představy o partnerovi a o vztahu, mapování míst sblížení, hledání vhodného partnera.

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Podpora ve zvládání všech dovedností, které souvisejí s prací jako důležitého prvku v životě uživatele. Příkladem je vyhledávání práce – sepsání životopisu, motivačního dopisu, aktivní hledání práce různými způsoby, komunikace se zaměstnavateli.


C. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět

Jde o zajištění doprovodu dětí částečně nebo úplně a to k lékaři, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět na území města Frýdek-Místek. Příkladem je podpora při přípravě cesty – vytvoření plánku cesty, pomoc při vyhledávání dopravních spojů.

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět

Jde o zajištění doprovodu dospělých částečně nebo úplně a to k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět na území města Frýdek-Místek. Příkladem je podpora při přípravě cesty – vytvoření plánku cesty, pomoc při vyhledávání dopravních spojů.

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Podpora ve zvládání těch dovedností, které jsou důležité pro zařazení do společnosti. Jedná se o nácvik zvládání bezpečného pohybu, orientaci a využívání veřejně dostupných služeb jako kadeřník, obchody, knihovna, opravna obuvi, sociální služby apod., nácvik práce s informacemi nebo také práce s informacemi. Příkladem je nácvik jízdy na kole – dopravní značky a křižovatky, silniční pravidla, plánování tras jízdy, praktický nácvik bezpečné jízdy v terénu


D. Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Jedná se o všechny aktivity, které pomáhají uživateli rozvíjet se a začlenit se mezi ostatní. Příkladem je práce s rizikovými situacemi – vyhledávání důležitých telefonních čísel, tvorba seznamu čísel, využívání čísel včetně nácviku telefonních hovorů, nácvik řešení rizikových situací.


E. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pomoc je poskytována prostřednictvím rad, nácviku modelových situací anebo zastoupením při jednání s policií, soudy, bankami, úřady, zaměstnavateli apod. Příkladem je reklamace zboží – rozhovory o právu reklamovat zboží, o podmínkách reklamace, nácvik modelových rozhovorů, vyřizování, praktická podpora při vyřizování.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc realizována dle individuálních potřeb uživatele a při vyřizování všech běžných záležitostí. Příkladem je podpora při vyřizování na poště – příprava na jednání nácvikem rozhovoru, seznam předávaných informací, doprovod na poštu, orientace na poště, podpora v jednání

 

Doba poskytování služby

Služba je poskytována dle potřeb uživatelů v pracovní dny v době od 7,00 – 17,00 hod. Služba může být poskytována v případě akutní potřeby uživatelů v době od 7,00 – 20,00 hodin.  

 

Cena

Výše úhrady za poskytování služby NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení je 80 Kč za hodinu. Do této úhrady se započítává doba k zajištění kteréhokoliv úkonu z nabídky činností služby NOE Frýdek-Místek. Rozsah poskytované služby je dojednán ve Smlouvě o poskytování služby.

 

Zásady služby

 • Víra v úspěch - věříme v to, že každý člověk se může v něčem rozvíjet, dosáhnout úspěchu, pokud sám chce.
 • Partnerství - každý člověk je osobnost, má své potřeby a názory. Vaše potřeby a názory jsou pro nás důležité, chceme je znát a bereme je vážně.
 • Aktivita - nebojíme se překážek, hledáme různé možnosti, jak dosáhnout cíle. Od Vás očekáváme zájem a spolupráci.
 • Možnost volby - nabídneme vám možnosti řešení situací a problémů a seznámíme Vás s možnými riziky. Rozhodování přenecháme na Vás.
 • Duchovní hodnoty - uznáváme a naši práci stavíme na hodnotách jako je pomoc bližnímu, odpuštění, respekt, tolerance, důvěra.
 • Odbornost - vzděláváme se proto, abychom pracovali kvalitně, předáváme si informace a zkušenosti.


Komunitní plánování

Středisko NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení je zapojeno do komunitního plánování města Frýdku-Místku. Služba je aktivním členem pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením“, pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ a pracovní skupiny „Casepoint“, která řeší problematiku lidí s psychickým onemocněním. Svým členstvím na komunitním plánování se přímo podílí na zkvalitňování a rozvoji sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek. Více informací o komunitním plánování města Frýdek-Místek naleznete na stránkách Statutárního města Frýdku-Místku: http://www.frydek-mistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/  

 

Sponzoři

Sociální službu podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Statutární město Frýdek-Místek.
 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa