RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

 

Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace. Pod tímto názvem se skrývá pestrá nabídka činností. Podrobnější informace najdete v části „Nabídka činností služby“.

Místo poskytování služby

Kancelář a konzultační místnost najdete na adrese Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. 

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v konzultační místnosti služby RÚT na ulici Smetanova 1912/5 v Českém Těšíně. 

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb uživatelů (domácnosti, pracoviště, lékaři, úřady apod.). Terénní forma služby je poskytována na území následujících obcí: Český Těšín a Chotěbuz.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ÚTERÝ                 7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ČTVRTEK            7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

PÁTEK                  7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

Ambulantní forma služby znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma služby znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše uživatele tam, kde nás potřebují (např. v zaměstnání).

 

Kapacita

Okamžitá kapacita – ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 3 uživatelé. 

Cena

Zdarma. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně (bez úhrady).

Kontakt 

Koordinátor střediska -  Bc. Klára Stuchlíková
tel.: 731 826 808
E-mail: koor.rut@slezskadiakonie.cz

Kontaktní osoby:

Sociální pracovnice
tel.: 733 142 408, e-mail: rut.sp@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice
tel.: 603 408 594, e-mail: rut.sp1@slezskadiakonie.cz

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se.

 

Cíle služby

Člověk, který:

 • rozhoduje sám za sebe,
 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • pečuje o sebe a své zdraví,
 • tráví volný čas podle svých představ.

Cílová skupina uživatelů

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 18 let,
 • s mentálním a kombinovaným postižením,
 • se zkušeností s duševním onemocněním,
 • kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Nabídka činností služby

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny)
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů)
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady)
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem)
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech)
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody)
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti)
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění)
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
 • na přijímací pohovor)
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky)
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows)
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka)
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů)
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům)
 • základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Podpora nezávislosti:

Člověk nemusí být zcela samostatný, přesto může být nezávislý. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

 • Zaměření na člověka:

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme také jeho obavy.

 • Hledání cesty:

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit
jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch.

 

Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Město Český Těšín; Moravskoslezský kraj

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor