BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

 

Pravidla k realizaci návštěv a jednání se zájemci o službu

BETHEL Karviná azylový dům, sociální rehabilitace

Vážení rodinní příslušníci, blízcí našich klientů klienti a zájemci o službu.

V souvislosti s epidemiologicky významnou situací v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v České republice provoz pobytových sociálních služeb probíhají za určitých podmínek dle vyhlášenéo stupněm pohotovosti II. Nastavená opatření a obezřetný přístup chrání bezpečí a zdraví klientů našich služeb.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

 • Návštěvy jsou možné pouze po telefonické dohodě se sociálním pracovníkem, který sleduje epidemiologickou situaci sociální služby. Všechny návštěvy jsou předem ohlášeny s uvedením konkrétního dne a času návštěvy.
 • Rezervaci je nutné provést minimálně jeden den předem, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle 733 677 345 nebo 733 677 348.
 • Návštěvy v pobytové službě probíhají pondělí–neděle, od 13:00 do 16:30 ve vyhrazených prostorách.
 • V pobytové službě u každého klienta je možná maximálně 1 návštěva týdně, 1 až 2 osoby, maximálně 30 minut. V jednom dni je možno přijmout 8 návštěv (max. 16 osob).
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvník do objektu vstupuje chráněn respirátorem s dodržuje rozestup 2 metry od uživatele. Po dobu návštěvy ochranné pomůcky neodkládá.
 • Každému návštěvníkovi je změřena tělesná teplota pokud nepřevýší např. 36,8 st. C je návštěva umožněna. Návštěvník se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.

Návštěvníkům doporučujeme:

využít setkání mimo pobytovou službu / procházka, jiné místo/ s dodržením nastavených opatření (roušky, dezinfekce, bezpečnostní odstup). Žádáme o zvážení vhodnosti a délce návštěvy s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte.

PRAVIDLA PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Jednání se zájemci probíhá v prostorách sociálních služeb za zvýšených hygienických opatření.

 • Jednání se zájemcem probíhá v pracovních dnech pondělí–pátek od 8:00 do 14:00.
 • Zájemce se může dohodnou telefonicky na času jednání telefonicky, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle: azylový dům 733 677 345, sociální rehabilitace 733 677 348.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Zájemce do objektu vstupuje chráněn respirátorem, po dobu návštěvy ochranné pomůcky neodkládá. Zájemce rovněž dodržuje bezpečný odstup 1,5 2 m po dobu jednání.
 • Každému zájemci je změřena tělesná teplota pokud nepřevýší např. 36,8 st. C je jednání umožněno. Zájemce se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce.
 • Příchozí zájemci jsou evidováni sociálním pracovníkem pobytové služby, který vede jednání se zájemcem. Zároveň se pracovník příchozích návštěv dotazuje na zdravotní stav, případný kontakt s nakaženým covid 19 či nařízenou karanténu.
 • Zájemce žádáme o zvážení vhodnosti jednání s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte. Také upozorňuje zájemce, že je na základě jednání požadováno zdravotní potvrzení o bezinfekčnosti. Zájemce obdrží formuláře k vyplnění při jednání.

V Karviné, dne 29.11.2021, Bc. Jana Brzezinová, vedoucí střediska BETHEL Karviná


Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01  Karviná - Mizerov

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

Maximální kapacita – 16 uživatelů

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Iveta Pastuszková
sociální pracovník BETHEL Karviná
mob:+420 733 677 348, sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz

Cena služby

Celodenní strava – 110 Kč/den

Ubytování –  210 Kč/den

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - 130 Kč/hodina nebo 22 Kč/započatých 10 minut.

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci nebo vyššího věku. Nabízíme jim dočasné ubytování, stravu a individuální míru podpory, s ohledem na jejich zdravotní stav, věk a schopnosti.

 

Cíle služby

Cílem služby je uživatel:

 • který zvládá péči o svou osobu s ohledem na své schopnosti a dovednosti (hygiena, zdraví, úklid)
 • který získá stálé bydlení (podpora uživatele k získání stálého bydlení)

 

Co poskytujeme

Základní činnosti

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného elektrického spotřebiče
 • přeprava uživatele služebním vozidlem

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým mužům bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

Služba není určena osobám, které:

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady)
 • nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky)

 

Zásady a služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 • Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 • Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 • Zásada poskytování služby na základě etických a křesťanských hodnot. 

 

Sponzoři

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

Formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu ve středisku BETHEL Karviná – služba sociální rehabilitace ke stažení zde.

KOLA POMÁHAJÍ. Díky spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který přispěl k pořízení vícemístného dodávkového automobilu pro středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná mohou být Vánoční svátky pohodlnější pro osoby využívající azylový dům a sociální rehabilitaci.

Moravskoslezské kraj podpořil prostřednictvím „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019“ zakoupení vícemístného automobilu pro sociální služby BETHEL Karvin. Automobil slouží  pro potřeby poskytovaných sociálních služeb zejména k efektivnímu zajištění provozních záležitostí a to zejména k nákupu a přepravě hygienických, čistících produktů, materiálu, dále pro přepravu pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů, pořízení drobného vybavení služeb, přepravu potravin pro provoz kuchyně apod. Sociální služby jsou zapojeny do projektu Potravinové banky v Ostravě a využily by vhodné vozidlo pro přepravu potravin nabízející potravinovými řetězci v blízkém okolí, která v posledním roce stoupla. Vozidlo bude dále využito pro potřeby uživatelů služeb, a to pro přepravu na akce umožňující sociálnímu začlenění osob a vzdělávacích projektů realizované na území Moravskoslezského kraje.  Dále při vyřizování osobních záležitostí klientů se sníženou nebo omezenou hybností s podporou doprovodu pracovníka do nemocnic, na úřady apod. Děkujeme moc!  

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor