BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

 

Pravidla k realizaci návštěv a jednání se zájemci o službu

BETHEL Karviná azylový dům a sociální rehabilitace

Vážení rodinní příslušníci, blízcí našich klientů, klienti a zájemci o službu.

V souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 a vyhlášeným stupněm pohotovosti I, návštěvy a jednání se zájemci v pobytové sociální službě azylový dům a sociální rehabilitace BETHEL Karviná probíhají za určitých podmínek. Nastavená opatření a obezřetný přístup chrání bezpečí a zdraví klientů našich služeb.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ

 • Návštěvy v pobytové službě probíhají pondělí–neděle, od 13:00 do 16:30
 • Návštěva může být v délce maximálně 60 minut.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvník se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.

Návštěvníkům doporučujeme:

využít setkání mimo pobytovou službu / procházka, jiné místo/ s dodržením nastavených opatření (např. ochrana úst, rozestup, dezinfekce). Žádáme o zvážení vhodnosti návštěvy s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte.

PRAVIDLA PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

 • Jednání se zájemcem probíhá v pracovních dnech pondělí–pátek od 8:00 do 14:00.
 • Zájemce se může dohodnou i telefonicky na času jednání telefonicky, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle: azylový dům 733 677 345, sociální rehabilitace 733 677 348.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Zájemce se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce.
 • Příchozí zájemci jsou evidováni sociálním pracovníkem pobytové služby, který vede jednání se zájemcem.
 • Zájemce žádáme o zvážení vhodnosti jednání s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte.

V Karviné, dne 23. 3. 2022, Bc. Jana Brzezinová, vedoucí střediska BETHEL Karviná

 


Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01  Karviná - Mizerov

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

Maximální kapacita – 16 uživatelů

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Iveta Pastuszková
sociální pracovník BETHEL Karviná
mob:+420 733 677 348, sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz

Cena služby

Celodenní strava – 120 Kč/den

Ubytování –  219 Kč/den

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - 135 Kč/hodina, podle skutečně spotřebovaného času.

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci, vyššího věku nebo nepříznivé životní situace. Nabízíme dočasné ubytování, stravu a individuální podporu v rozvoji jejich schopností a dovedností a připravujeme na přechod do vhodného bydlení nebo návazné služby.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel:

který je vybaven běžnými, pro samostatný život nezbytnými schopnostmi a dovednostmi potřebnými
pro přechod do vhodného bydlení nebo návazné služby v oblasti:

 • péče o svou osobu
 • péče o domácnost
 • zdraví
 • naplnění dne a volného času
 • navazování mezilidských vztahů
 • uplatnění svých práv a nároků

Co poskytujeme

Základní činnosti

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Fakultativní činnosti:

 

 • používání vlastního revidovaného elektrického spotřebiče
 • přeprava uživatele služebním vozidlem

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým mužům bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku, zdravotního stavu nebo nepříznivé životní situace, kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

Služba není určena osobám, které:

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
 • soužití,
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci
 • si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady),
 • nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační
 • pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky), vyžadují bezbariérové prostředí

 

Zásady a služby

Zásady poskytování služeb


1. Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
2. Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
3. Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.

Sponzoři

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

Formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu ve středisku BETHEL Karviná – služba sociální rehabilitace ke stažení zde.

KOLA POMÁHAJÍ. Díky spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který přispěl k pořízení vícemístného dodávkového automobilu pro středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná mohou být Vánoční svátky pohodlnější pro osoby využívající azylový dům a sociální rehabilitaci.

Moravskoslezské kraj podpořil prostřednictvím „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019“ zakoupení vícemístného automobilu pro sociální služby BETHEL Karvin. Automobil slouží  pro potřeby poskytovaných sociálních služeb zejména k efektivnímu zajištění provozních záležitostí a to zejména k nákupu a přepravě hygienických, čistících produktů, materiálu, dále pro přepravu pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů, pořízení drobného vybavení služeb, přepravu potravin pro provoz kuchyně apod. Sociální služby jsou zapojeny do projektu Potravinové banky v Ostravě a využily by vhodné vozidlo pro přepravu potravin nabízející potravinovými řetězci v blízkém okolí, která v posledním roce stoupla. Vozidlo bude dále využito pro potřeby uživatelů služeb, a to pro přepravu na akce umožňující sociálnímu začlenění osob a vzdělávacích projektů realizované na území Moravskoslezského kraje.  Dále při vyřizování osobních záležitostí klientů se sníženou nebo omezenou hybností s podporou doprovodu pracovníka do nemocnic, na úřady apod. Děkujeme moc!  

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor