BETHEL Třinec, terénní program

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, terénní program, Frýdecká 191, Třinec

Doba poskytování služby

Pondělí, středa, pátek (pouze pracovní dny): 7:00 – 15:00 

Kapacita

Okamžitá kapacita 1 osoba

Cena

Služba je poskytována bezplatně

Kontakt

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mobil: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Terénní pracovník: David Raszka

mobil: 739 525 250

e-mail: betheltc.tp@slezskadiakonie.cz 

 

Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Gavendová, DiS.

mobil: 739 583 570

e-mail: sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a pro účely poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby Terénní program střediska BETHEL Třinec je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí na území města Třinec, motivovat je k řešení jejich stávající sociální situace a poskytovat jim k tomu potřebnou podporu. 

 

Cílová skupina uživatelů

 • muži i ženy 
 • od 18 let
 • osoby bez přístřeší

 

Cíl služby

Cílem služby je vyhledávat osoby žijící na ulici a snižovat rizika vyplývající z jejich způsobu života.

Dílčí cíle:

 • uživatel, který je dostatečně informován o rizicích souvisejících s jeho způsobem života na ulici
 • uživatel, který je motivován a podporován k řešení své stávající sociální situace
 • uživatel, který je informován o možnostech využití návazných služeb

 

Poskytované činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování kontaktu s / doprovod k lékaři, na úřad, návaznými službami  (střediska sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, realitní kancelář)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • doklady (rodný list, občanský průkaz, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, povolení k pobytu apod.)
 • registrace na úřadu práce / oddělení pomoci v hmotné nouzi
 • řešení dluhů (pomoc při sepsání žádosti o splátkový kalendář)

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (vyhledání a zprostředkování kontaktu na rodinné příslušníky nebo přátele, duchovní podpora)

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob (nácvik postupu při vyřizování dokladů, vyplňování žádostí na úřadech, apod.)

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik (základní potravinová pomoc, poskytnutí nouzového ošacení, nezbytné ošetření) 

 

Zásady poskytované sociální služby

 • práce v přirozeném prostředí uživatelů – docházíme za uživateli na místa, kde pobývají

 • diskrétnost – respektujeme anonymitu uživatele a zachováváme mlčenlivost

 • individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby

 • respektování volby uživatele – bereme ohled na rozhodnutí uživatele 

 • bezplatnost – službu poskytujeme zdarma

 • křesťanské hodnoty – službu poskytujeme na základě křesťanských zásad: osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život; přístup ke klientovi jako k Božímu stvoření; pomoc bližním; respekt; láskyplné vztahy  

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor