SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Petrovice u Karviné č. 616, 735 72 Petrovice u Karviné

Doba poskytování služby

Sociální služba je poskytována nepřetržitě.

Doba určena pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi:

pondělí a středa od 8:00 - 16:00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 - 13:00 hod.

Kapacita

Maximální kapacita je 60 lůžek/uživatelů

Kontakt

vedoucí pracovník: vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, tel.: 605 292 991

sociální pracovník: sara@slezskadiakonie.cz, tel.: 734 183 889

sociální pracovník: sp2.sara@slezskadiakonie.cz, tel.: 734 183 888

pracovníci v soc. službách: ad.petrovice@slezskadiakonie.cz, tel.: 734 183 890

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby

MOZAIKA z naší služby SÁRA Petrovice u Karviné

Informace o nás sledujte od 7. minuty 

Poslání sociální služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu rodinám s dětmi a ženám samotným, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace spojenou se ztrátou bydlení.

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • stabilizují svou finanční situaci (např. zajistili si příjem, našli si zaměstnání, řešili dluhovou problematiku, našetřili si na náklady spojené se získáním bydlení)
 • si zvládnou vyřídit běžné záležitosti (např. zajistí školní docházku dětem, zajistí lékařskou péči, vyřídí záležitosti spojené s užíváním bytu)
 • se přestěhují do bydlení, které si sami zvolili

Co poskytujeme

Poskytnutí ubytování

 • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla (součástí každé bytové jednotky je koupelna se sprchovým koutem a WC)  
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo pomoc s přípravou stravy (součástí každé bytové jednotky je kuchyňský kout s dřezem, lednicí a vařičem)  
 • poskytnutí pomoci při zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionálního či dietního stravování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let, kdy rodinou se rozumí samoživitelé, manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče
 • ženy (do 64 let věku)

Popis obtížné sociální situace osob z cílové skupiny

 • osoby bez možnosti jiného bydlení
 • osoby žijící v nejistém bydlení (např. přechodné bydlení u přátel či příbuzných, osoby ohrožené vystěhováním) nebo v nevyhovujících podmínkách pro bydlení (např. neobyvatelné byty, přelidněné byty).

Služba nebude poskytnuta

 • osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme (např. domov se zvláštním režimem, osobní asistence, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka aj.)
 • osobám, které žádají o službu, ale azylový dům má naplněnou kapacitu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby. Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních
  • osoby nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • zdravotní stav osoby vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Výše úhrad za poskytované služby                     

 • rodina s dětmi: dospělá osoba 120,- Kč/den, dítě 80,- Kč/den
 • samotná žena: 150,- Kč/den

Zásady poskytování sociální služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje sociální službu na základě těchto zásad:

 • zásada zachování důstojnosti a rovného přístupu - ke každému uživateli přistupujeme rovnocenně bez ohledu na jeho např. národnost, vyznání
 • zásada individuálního přístupu - respektujeme individuální potřeby každého uživatele i způsob realizace a naplňování jejich osobních cílů, ke každému uživateli přistupujeme individuálně
 • zásada podpory samostatnosti a odpovědnosti uživatelů za vlastní rozhodnutí - podporujeme uživatele v zodpovědnosti za svá rozhodnutí a následky z nich vyplývající
 • zásada podpory rodičovské odpovědnosti - podporujeme rodiče, aby řádně pečovali o své děti a vychovávali je

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie