SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Petrovice u Karviné č. 616, 735 72

Doba poskytování služby

Sociální služba je poskytována nepřetržitě.

Doba určená pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi: v pracovní dny, pondělí-pátek od 8:00 - 14:30 hod.

Kapacita

Maximální kapacita 60 lůžek/uživatelů, rozmístěných do 19 bytových jednotek, z toho maximálně 6 bytových jednotek je určeno pro úplné rodiny s dětmi.

Kontakt

vedoucí pracovník vedouci.ad@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník sara@slezskadiakonie.cz

NON STOP linka 734 183 890, sociální pracovník 734 183 889, 734 183 888, vedoucí pracovník 605 292 991

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

MOZAIKA z naší služby SÁRA Petrovice u Karviné

Informace z naší služby sledujte od 7 minuty 

Poslání sociální služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu rodinám s dětmi a ženám samotným, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní, sociální situace spojenou se ztrátou bydlení.

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • Aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, hledají si jiné možnosti bydlení, šetří si na kauce spojené se získáním bytu.
 • Udržují si své zaměstnání nebo si hledají možnosti získání zaměstnání.
 • Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své kompetence spojené s běžným životem: hospodaří s finančními prostředky, pečují o domácnost, připravují stravu, dbají o hygienu.
 • Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své rodičovské kompetence, zvládají výchovu svých dětí, pečují o zdraví a zdravý vývoj dětí, připravují se s dětmi do školy, jejich děti pravidelně navštěvují školská zařízení.

Co poskytujeme:

Poskytnutí ubytování

Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu zpravidla 1 roku. Služba je pobytová a poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování sociální služby, a to na dobu nezbytně nutnou k překlenutí nepříznivé sociální situace uživatelů a jejich dětí, sociální služba se poskytuje za úhradu. 

Uživatelé služeb jsou spolu s dětmi ubytováni v bytových jednotkách o jednom pokoji s kuchyní nebo kuchyňským koutem (tzn., že jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy) a sociálním zařízením (WC, sprcha, které umožňují celkovou hygienu těla). Bytová jednotka je rovněž částečně vybavena: kuchyňská linka, lednice, základní nábytek (postele, skříně, stůl, židle). 

Uživatelky služeb – jednotlivci jsou ubytovány v bytových jednotkách (s jedním až dvěma lůžky), s kuchyňským koutem, společnou lednicí a sociálním zařízením, které je součástí bytové jednotky. 

Uživatelé služeb mají možnost použít automatické pračky ve společné prádelně a dále si zapůjčit žehličku a žehlicí prkno – bez poplatku. V případě potřeby poskytneme lůžkoviny, ložní prádlo, základní kuchyňské náčiní a nádobí. Dále poskytneme úklidové prostředky pro úklid společných prostor. 

Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Pomoc a podpora při sociálním začlenění (podpora rodiče a dítěte při rozvíjení jeho znalostí a dovedností, podpora rodiče při zvládání přípravy dítěte do školy) a při uplatňování zákonných nároků a pohledávek (zprostředkování kontaktů s úřady a soudy, pomoc a podpora při sepsání žádostí o sociální dávky, pomoc a podpora při sepsání návrhů k soudu v problematice rodinných vztahů).

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (stanovení a realizace cílů spolupráce, tvorba individuálních plánů, poradenské rozhovory aj.). 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let, kdy rodinou se rozumí samoživitelé, manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče
 • Ženy (do 64 let věku)

Popis obtížné sociální situace osob z cílové skupiny

 • Jsou bez bytu a nemají možnost jiného ubytování 
 • Žijí v nejistém bydlení (např. přechodné bydlení u přátel či příbuzných, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím) nebo v nevyhovujících podmínkách pro bydlení (např. neobyvatelné byty, přelidněné byty).

Služba nebude poskytnuta

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních a s osobami, jejichž zdravotní stav vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře.
 • Osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme, např. domov se zvláštním režimem, osobní asistence, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka aj…
 • Cizinci, který předloží k nahlédnutí povolení k trvalému pobytu bez osobních nebo cestovních dokladů (OP, pas).
 • Osobám, které nedoloží potvrzení o bezinfekčnosti sebe a svých dětí vydané praktickým lékařem.
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Výše úhrad za poskytované služby                     

Rodina s dětmi: dospělá osoba 90 Kč/den, dítě 60 Kč/den
Samotná žena: 120 Kč/den
Celková výše úhrady se odvíjí od počtu odbydlených dnů v měsíci a počtu ubytovaných osob.

Zásady poskytování sociální služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje sociální službu na základě těchto zásad:

 • ZÁSADA ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI A ROVNÉHO PŘÍSTUPU - ke každému uživateli přistupujeme rovnocenně bez ohledu např. na jeho národnost, náboženské vyznání.
 • ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU - respektujeme individuální potřeby každého uživatele i způsob realizace a naplňování jejich osobních cílů, ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • ZÁSADA PODPORY SAMOSTATNOSTI A ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELŮ ZA VLASTNÍ ROZHODNUTÍ - uživatele podporujeme v zodpovědnosti za svá rozhodnutí a následky z nich vyplývající.
 • ZÁSADA PODPORY RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI - usilujeme o to, aby rodiče řádně o své děti pečovali a vychovávali je.

Virtuální prohlídka střediska SÁRA Petrovice u Karviné zde.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa