BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy

 

Místo poskytování služby

Pěší 8, Bruntál 792 01

8.května 36, Rýmařov, 795 01

Doba poskytování služby

Ubytování a další služby v azylovém domě jsou poskytovány zpravidla jeden rok.

Kapacita služby

53 lůžek (Bruntál 39 lůžek, Rýmařov 14 lůžek)

Cena

osoba na dvoulůžkovém, třílůžkovém pokoji - 140 Kč/den
osoba na jednolůžkovém pokoji - 150 Kč/den
osoba v tréninkovém bytě - 150 Kč/den

Kontakt 

bethel.br@slezskadiakonie.cz, bethel.rm@slezskadiakonie.cz, 734 642 064

 
 
 

Poslání služby

Posláním azylového domu BETHEL Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům a ženám, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

 

Cíle služby

 • Uživatelé mají pravidelný měsíční příjem (dávky z hmotné nouze, důchod, mzdu nebo odměny z dohod mimo pracovní poměr).
 • Uživatelé se zapojují do komunitních a vzdělávacích aktivit střediska (účast na komunitním setkání, účast na přednáškách s různými tématy vyplývajících z potřeb uživatelů, kulturní akce).
 • Uživatelé chodí do zaměstnání nebo si udržují pracovní návyky formou účasti na pracovních aktivitách služby.
 • Uživatelé získají samostatné bydlení (odchod do podnájmu, nájmu, vlastního bytu, k rodině nebo na ubytovnu).

 

Co poskytujeme

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití kuchyněk). 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Další činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti - komunitní setkání zpravidla 1 x týdně,
 • ergoterapeutické činnosti - zapojení uživatelů do pracovních aktivit,
 • systém prostupného bydlení (0. ulice, ubytovny; 1. pobyt v azylovém domě (dvoulůžkový
  pokoj); 2. pobyt v azylovém domě (jednolůžkový pokoj); 3. pobyt v tréninkovém bytě při
  azylovém domě; 4. pobyt v podnájemním bytě Slezské diakonie (podnájemník); 5. pobyt v
  nájemním bytě Hospodářské správy města Bruntálu (nájemník).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži a ženy ve věku od 27 let, kteří z různých důvodů ztratili bydlení.

V případě pobočky v Rýmařově je cílová skupina omezena na muže. 

 

Důvod pro neposkytnutí služby

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí  sociální služby (infekční onemocnění, vážné psychické onemocnění, osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovali specializovanou asistenci při komunikaci, osobám jejichž pohyb vyžaduje bezbariérové prostory).
 • Jde-li o cizince, který je bez platného povolení k pobytu.
 • Jde-li o osobu, které byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Jde-li o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění sebeobsluhy. 

Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu nebo je zařazen do pořadníku.

 

Průběh služby

Zahájení služby

 • Zjištění poptávky zájemce o službu a poskytnutí informace (popřípadě nabídka návazných služeb, hygiena).
 • Vstupní rozhovor sociálního pracovníka se zájemcem o službu.
 • Sociální šetření.
 • Stanovení osobního cíle.
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby (dohodnutí způsobu platby).
 • Ubytování uživatele službu konajícím pracovníkem.

Průběh služby

 • Tvorba individuálního plánu (zapojení do dalších aktivit).
 • Realizace individuálního plánu.
 • Vyhodnocení individuálního plánu.

Ukončení služby

 • Výstupní rozhovor s uživatelem.
 • Ukončení smlouvy o poskytnutí služby (ukončení ubytování). 

 

Zásady služby

Individuální přístup

Vnímáme jedinečnost každého uživatele (věk, zdravotní stav, schopnosti, individuální potřeby, přání apod.). Společně s uživatelem vytváříme individuální plán a spolupracujeme na jeho plnění.                             

Respektující přístup

 Mluvíme s uživatelem zdvořile a zajímáme se o jeho pocity, myšlenky, názory a bereme na ně ohled. Ctíme soukromí uživatele.

Aktivizační přístup

Vedeme uživatele k převzetí odpovědnosti za svoji budoucnost a aktivnímu jednání. Podpora je nastavena tak, aby se postupem času snižovala.

Proadaptační přístup

Povzbuzujeme uživatele aby se přizpůsobovali pravidlům, spolubydlícím, sousedům a novým životním okolnostem a povinnostem.

Srozumitelná a všeobecně závazná pravidla

Vytváříme jasná pravidla a podáváme je srozumitelnou formou, závazná pro uživatele i pro nás.

 

Tuto službu podporuje město Bruntál.