Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění

Délka čtení: 3 min., 36 sec.
Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění

„Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ je název nového projektu Slezské diakonie, který byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu, prostřednictvím výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením zejména chronickým a závažným duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra včetně jejich rodinných příslušníků (pečovatelů) a pracovníci služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému. 

Důležitou součástí projektu je profesionalizace sociální práce s cílem zvýšit kompetence a odbornost pracovníků, zaměřená na činnost multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví a pracovníků v oblasti služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. A dále podpora osvěty veřejnosti s cílem překonávat předsudky a nacházet společnou komunikaci prostřednictvím organizování odborných vzdělávacích akcí. 

Během realizace projektu proběhnou tyto aktivity:

  • rozvinutí činnosti terénního multidisciplinárního týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním a zvýšení jeho odbornosti prostřednictvím výcviků – Otevřený dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci), 
  • zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O. T. A. (interakční terapeutická metoda) vedoucí k podpoření sociálního začlenění lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, 
  • metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace. Součástí této aktivity je vytvoření a šíření příručky procesů v oblasti multidisciplinárních týmů, uplatnění metodiky EFQM pro proces sebehodnocení a akční zlepšovací plány. 
  • osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti.  

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny ve zvýšení počtu lidí s duševním onemocněním, kteří budou moci žít ve svém přirozeném prostředí s podporou multidisciplinárních týmu, nalezení většího počtu vhodných pracovních míst a jejich udržení. Rozvine se spolupráce sociálního a zdravotního sektoru, a to zejména na Třinecku a Jablunkovsku v návaznosti na spolupráci s CNS Centrem Třinec, které poskytuje akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra budou mít více možností využít specializované terapeutické podpory pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností svých dětí, zvýší se jejich sociální začlenění a pracovní týmy zapojených služeb získají odborné znalosti a dovednosti pro efektivnější podporu. Odborná i laická veřejnost rozšíří svou informovanost a povědomí o problematice duševního onemocnění a poruchách autistického spektra a budou mít prostor ke sdílení příkladů dobré praxe.  

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Třinecko a Jablunkovsko. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Kontaktní osoba: Jana Jarošová

Tel.: +420 737 547 595

E-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

Leták ke stažení ZDE