Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

Délka čtení: 3 min., 47 sec.
Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Název projektu: Kvalitní služby díky kvalitnímu řízení

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009585

1. března byl spuštěn projekt na podporu age managementu ve Slezské diakonii. Byli jsme podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Tento projekt se zaměřuje na naše zaměstnance zejména ve věkové kategorii 50+. 

Age management se zabývá prací  s lidmi napříč různými věkovými kategoriemi v organizacích. S ohledem na demografickou křivku  je jasné, že největší péči bude zasluhovat kategorie pracovníků 50+, a ne jinak je tomu ve Slezské diakonii. Byť se prodlužuje průměrná délka života, zákonité biologické změny v těle člověka zůstávají neměnné a jsou spojeny s  úbytkem určitých schopností.  Nicméně třeba konstatovat, že pracovní schopnost je vysoce individuální a souvisí s mnoha okolnostmi, jako je zdravotní stav, životní styl, rodinné zázemí, pracovní podmínky, požadavky práce apod. Proto i práci s lidmi 50+ je třeba vnímat individuálně, podle potřeb a schopností člověka. Cílem age managementu je vytvořit podmínky pro práci, které zohledňují věk zaměstnanců v řízení pracovních procesů. Stejný cíl si klade Slezská diakonie. Jsme velmi vděčni, že jsme byli podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu.

V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Výstupem projektu bude zpracování koncepce age managementu ve Slezské diakonii, která bude aplikována vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci jsou rovněž v rámci projektu podpořeni seminářem o významu age managementu a webinářem, aby byli schopni pracovat s cílovou skupinou zaměstnanců 50+ také po skončení projektu a v praxi uplatňovali principy age managementu. Vedoucí zaměstnanci díky systému on-line hodnocení a rozvoje budou moci efektivně vyhodnocovat potřeby zaměstnanců a pracovat s nimi.

Celý projekt tvá 18 měsíců a začne běžet v březnu 2019 společně s monitoringem potřeb spolupracovníků 50+. V rámci monitoringu budou vytipováni  spolupracovníci, kteří mají méně než 5 let do odchodu do starobního důchodu,  a s nimi personalisté vytvoří program odchodu do důchodu nebo program souběhu důchodu a pokračující pracovní aktivity.

Úvahy nad udržením a zvýšením pracovních  schopností zaměstnanců 50+ jsou spojené se vzděláváním všech zainteresovaných, ale jak bylo uvedeno, je třeba pamatovat také na pracovní prostředí, proto také projekt zahrnuje pořízení ergonomických židlí, šetřičů zraku či obuvi v souladu s pracovní pozicí.

Věříme, že projekt bude přínosem jednak  pro Slezskou diakonii  jako zaměstnavatele, ale zejména pro jeho zaměstnance a také bude pamatováno na další kolegy, kteří dříve či později budou rozšiřovat řadu zaměstnanců v kategorii 50+. Nicméně oni již budou vědět, že zaměstnavatel myslí na udržení a zvýšení jejich pracovních  schopností při respektování individuálních potřeb, což má vliv na celkovou spokojenost člověka, ať již v rovině profesní či osobní. Díky Informátoru se dozvíte , jak se nám daří projekt průběžně naplňovat,  a zajímavosti z jednotlivých aktivit.

Koordinátor Cílové skupiny: Monika Dudová, DiS. 

Autor projektu: Mgr. Lenka Waszutová, MBA