Konference
 

Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů
 

Jsme v situaci, kdy nezaměstnanost je hrubě pod hranici frikční nezaměstnanosti, byť se objevují hlasy, že se situace pomalu ale jistě začíná měnit, stále platí, že lidé se shánějí mnohem obtížněji než dříve. Každý zaměstnavatel má zpravidla na lidi konkrétní požadavky například na kvalifikaci, ale zejména nebo výhradně na motivaci člověka pro tu či onu pozici v té či oné oblasti, a o zajištění jeho kvalifikace se postará následně.

Sociální služby mají kvalifikaci na své zaměstnance upravenou v zákoně č. 108/2006 O sociálních službách. Kvalifikace sama o sobě, ale samozřejmě nestačí. To již všichni zaměstnavatelé ví, že nezbytným předpokladem pro práci, s různými cílovými skupinami klientů v nejrůznějších složitých sociálních situacích, je právě zmíněná motivace zaměstnance, zájem, víra ve smysl práce, která stojí za dobře poskytovanou sociální službou. Kvalifikaci nám mohou zajistit vzdělavatelé, kteří nabízí studijní obory, ať už na středních či vyšších odborných nebo vysokých školách.

Ale jak je to s motivací lidí?

Motivací ať už k samotnému studiu sociálního oboru nebo následně k profesní aspiraci v sociálních službách? Jsou mladí lidé či lidé obecně motivování studovat a následně působit v sociálních službách? Jsme schopni, případně jak zvyšovat status sociálních služeb, oboru sociální práce u veřejnosti? Co mohou udělat zaměstnavatelé nebo poskytovatelé vzdělávání anebo je cestou spolupráce, spojení sil? Co si myslí studenti?

Neméně důležitou otázkou a výzvou zůstává také udržení zaměstnanců v profesích sociálních služeb.

Jak se nám to může podařit a jaké jsou příklady dobré praxe v oblasti personální práce?

Přijměte pozvání k zamyšlení, inspiraci, diskusi na naší konferenci: Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledů zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející

 

Ing. Tomáš Kotyza

má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pracuje od roku 2001 v různých vedoucích funkcích. Ředitelem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl jmenován v roce 2013. 

Za cíl si klade budovat moderní a profesionální instituci, která bude mít dobrou pověst a získá důvěru jak lidí, kteří ji navštěvují za účelem vyřízení svých požadavků, tak lidí, kteří v ní pracují.

Určuje vizi a směr dalšího rozvoje úřadu a je vysoce angažovaný při vytváření a prosazování klíčových aktivit, s cílem o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných krajským úřadem. K tomu mu pomáhá integrovaný systém řízení, zahrnující oblast kvality, environmentu a bezpečnosti. Dobře si však uvědomuje, že úspěch samotné organizace nebo projektů, které prosazuje, závisí na schopnosti a loajálnosti týmu pracovníků, které úřad má, proto soustřeďuje svou pozornost také na neustálé zlepšování péče o zaměstnance kraje a jejich motivovanost. 

To, že se úřad pod jeho směřováním ubírá správným směrem, dokazuje i získané ocenění v roce 2018 v Národní ceně kvality ČR, v Programu excelence.


Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

ve Slezské diakonii působí od roku 1993 ve vedoucích funkcích, na pozici ředitelky od roku 2010.

V letech 2001 – 2004 vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - doktorské studium, obor Speciální pedagogika, téma disertační práce: „Personální management jako nástroj tvorby kariérní dráhy v sociální instituci“. Působí také v mezinárodních organizacích. Je prezidentkou „Evropské asociace městských misií“ (EAUM) a mnoho let byla členkou výboru „Eurodiaconie“ - evropské asociace pro diakonickou práci sdružující 46 křesťanských organizací z celé Evropy. Práce je jejím velkým koníčkem a dalo by se říci, že i životní láskou. Baví ji vést lidi, motivovat je a podporovat je v jejich profesním rozvoji.


Bc. Martin Pražák, DiS.

působí od roku 1997 na pozici ředitele Charity Ostrava, neziskové organizace, která poskytuje na Ostravsku ve 21 střediscích sociální a zdravotní služby pro seniory, osoby se zdravotním a duševním postižením, lidi bez domova, osoby v terminálním stadiu života a další lidi odkázané z důvodu svého handicapu na pomoc druhého člověka. Martin Pražák je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci a VOŠs Caritas v Olomouci, kde studoval obory zaměřené na charitní a sociální práci. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval řadu kurzů orientovaných především na management kvality sociálních služeb. 

Ve své práci se zaměřuje na oblast řízení, vytváření koncepce sociálních služeb, strategii organizace, posilování kultury a efektivní komunikaci v organizaci i vně organizace.  Z pozice člena Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče se spolupodílí na koncepci hospicové paliativní péče. Působí rovněž v  komisi sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti města Ostravy a také v zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice, kde se zaměřuje především na sociální oblast. 

Je přesvědčen o tom, že motivace pracovníků úzce souvisí s posilováním příznivé atmosféry na pracovištích, jejíž základem je vzájemná důvěra a otevřenost při řešení příznivých i nepříznivých skutečností. 

 


Ing. Eva Cholewová

ředitelka Nového domova, organizace, která poskytuje dvě sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Paní Cholewová má letité manažerské dovednosti a jejím zájmem jsou kvalitní a motivovaní lidé, kteří budou dobře poskytovat sociální služby klientům.

 


Joy Ryan

je prezidentkou Dakota Boys and Girls ranch pro chlapce a dívky a také dalších tří organizací, jejichž hlavním posláním je "pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám v nepříznivých životních situacích". Ryan zde pracuje od roku 2015, ale již od roku 1994 pracovala v oblasti komunikace a lidských zdrojů. Působila jako zástupce v řídícím výboru pro oblast chování v Severní Dakotě a má další odborné certifikáty pro práci s dětmi v ohrožení. V minulosti se profesně zabývala marketingem a reklamou, ale věnovala se také oblasti koučování, komunikace a výzkumné činnosti. Téměř 20 let externě vyučuje na univerzitách v Severní Dakotě. Svůj bakalářský titul získala v oboru trestního soudnictví a magisterský titul v oblasti managementu a vedení. Je již 38 let šťastně vdaná, má 3 děti a 2 vnoučata. 

 


 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

působí ve Slezské diakonii na pozici vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů a Tisková mluvčí. 

Je absolventka vzdělávacích oborů sociální práce a management, 15let se věnuje personální práci a public relations, je konzultantkou a lektorkou pro oblast práce s lidmi v organizacích poskytujících sociální služby. Je přesvědčena o tom, že za úspěchy organizací stojí úspěšní a motivovaní zaměstnanci a primární roli vedoucích zaměstnanců je objevovat potenciál lidí a rozvíjet ho. 

 

 


Program

 • Prezence (9:00 - 10:00)
 • Zahájení konference (10:00 - 10:15)
 • Hodnocení  zaměstnanců na Krajském úřadě a podpora zaměstnanosti a vzdělanosti v MSK včetně výhledu - Ing. Tomáš Kotyza - ředitel Krajského úřadu MSK (10:15 - 10:35)
 • Performance management a zaměstnanost lidí v sociálních službách v USA - Joy Ryan, prezidentka Dakota Boys and Girls ranch (10:35 - 11:20)
 • Performance management ve Slezské diakonii a spolupráce s vzdělavateli v oblasti sociálního školství - Mgr. Zuzana Filipková, PhD. - ředitelka Slezské diakonie a Mgr. Lenka Waszutová, MBA - vedoucí sekce Řízení lidských zdrojů (11:20 - 12:00)

přestávka (12:00 - 13:00)

 • Profesní a osobnostní růst zaměstnanců v příspěvkové organizaci - Nový domov - Ing. Eva Cholewová - ředitelka příspěvkové organizace Nový domov (13:00 - 13:20)
 • Zaměstnanost v neziskovém sektoru výzvy, potřeby na příkladu Charity - Bc. Martin Pražák, DiS. - ředitel Charity Ostrava (13:20 - 13:40) 

Panelové diskuse (14:10 - 15:10)

 1. Jak zajistit žáky a studenty pro obor sociální činnost a sociální práce, kteří budou usilovat o profesní uplatnění v sociálních službách?
 2. Jakým výzvám budou čelit zaměstnavatelé v sociálních službách v období 5 let a jak by na ně mohli vzdělavatelé v oblasti sociálního školství reagovat?


Vyhodnocení a závěr (15:15 - 15:45)   


Informace k dopravě ZDE

Na této konferenci se bude pořizovat fotografický a audiovizuální materiál
 pro účely propagace této akce. 


Účastnický poplatek

 • Studenti 200,- Kč
 • Zaměstnanci organizací poskytující sociální služby, vedení škol 250,- Kč


Přihlášení účastníků konference je ukončeno. Kapacita konference je naplněna. Není možné další dohlašování. Děkujeme Vám všem za zájem!  

Přihlašovací formulář 

 

 

Místo konání: Vyšší odborná škola sociální Ostrava, Zelená 40A/2824, 702 00 Ostrava

 

 

Veronika Nyberová

vedoucí Odboru personalistika a mzdy
731 120 262
 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Vedoucí sekce řízení lidských zdrojů
604 229 619