Spolupráce

Vážení partneři, donátoři, spolupracovníci, klienti a další příznivci Slezské diakonie, 

rok 2021 byl pro Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání i pro Slezskou diakonii rokem SOLIDARITY. Ve Slezské diakonii solidaritu vnímáme jako projev lásky k bližnímu, podložený konkrétními skutky, jako ochotu nezištně pomoci jeden druhému. Tato hodnota se promítá v naší každodenní práci a to nejen ve vztahu ke klientům, ale také vůči celé společnosti. Mohli jsme to dokázat například v létě, kdy jsme se jako jedni z prvních zapojili do pomoci obcím na Jižní Moravě, které byly zasaženy tornádem. Otevřeli jsme veřejnou sbírku a také osobně navštívili konkrétní postižené rodiny, kterým jsme předali materiální pomoc. 

Celý minulý rok nás také provázela VDĚČNOST a to v mnoha podobách. Velkou ctí pro mne bylo převzít, za Slezskou diakonii na půdě NOVÉ SCÉNY Národního divadla v Praze, hlavní cenu Ď v kategorii za přínos dobré náladě v ČR 2021. Cena Ď je česká cena určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice. Jsem nesmírně hrdá, za celou naši Slezskou diakonii a vnímám to jako ocenění práce všech zaměstnanců.

V loňském roce pokračovala pandemie COVID - 19 a nadále ovlivňovala naše životy a také chod Slezské diakonie. Přes mnohé výzvy a překážky jsme dokázali poskytovat kvalitní péči a podporu našim klientům a úspěšně udržet v chodu všechny naše služby. Jsem velice vděčná našim zaměstnancům i dobrovolníkům za jejich obětavou práci, statečnost, flexibilitu a pánu Bohu za to, že nás ochraňuje a dodává nám sílu, naději a moudrost. Jako vyjádření vděku zaměstnancům za práci nejen v době koronaviru, a také za 30 let působení Slezské diakonie, se v říjnu  konal benefiční koncert vděčnosti, na kterém vystoupil ženský pěvecký sbor LAUDATE a Martin Chodúr. 

Drazí přátelé Slezské diakonie, chtěla bych Vám všem z celého srdce poděkovat za projevenou podporu, za to, že nám zachováváte přízeň a zůstáváte s námi za všech okolností.

“Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha”.
2. Korintským 1:3-4


S úctou 
Zuzana Filipková, ředitelka Slezské diakonie
 

Chcete se dozvědět více?

Partneři

Partneři

Děkujeme všem našim partnerům, donátorům, dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. ...

Spolupráce se zahraničím

Spolupráce se zahraničím

Spolupráce se zahraničními partnery vede Slezskou diakonii k výměně zkušeností, vytváření ...

Členství

Členství

Slezská diakonie je členem velkého množství mezinárodních i českých orginací, které pomáha ...