Činnost OBČANSKÉ PORADNY Ostrava

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, která je registrovanou službou od roku 2004, je členem Asociace občanských poraden a jejím posláním je poskytovat anonymní a bezplatné odborné sociální poradenství.

Poradna v rámci konzultací předává informace o právech a povinnostech osobám v nepříznivé sociální situaci, nabízí pomoc při hledání možnosti řešení a zprostředkovává kontakty na další specializované instituce, čímž napomáhá ke snižování rizik plynoucích ze vzniklé situace. V poradně pracují sociální pracovníci (odborní sociální poradci), nikoli právníci.

Vzhledem k tomu, že služba poskytuje poradenství v 18 oblastech, bývá spektrum dotazů uživatelů pestré, přesto jsou oblasti, které jasně dominují nad ostatními, a to ze statistického hlediska již několik let. Každoročně poradna zaznamenává nárůst uživatelů, kteří potřebují pomoci. V roce 2018 jsme např. evidovali enormní zájem klientely úřadů práce , kterou k nám posílali jejich zaměstnanci.

Ze statistických dat z roku 2018 vyplynulo, že OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytla celkem 723 konzultací a dala odpovědi na 1040 dotazů. Nejvíce dotazů (celých 50 %) uživatelé pokládali z oblasti občanského soudního řízení (dluhy, exekuce), dále to byly pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (23 %), ostatní oblasti jako občanskoprávní vztahy nebo rodinné a mezilidské vztahy byly řešeny již v menším měřítku. Tento „trend“ ve vyhledávaných oblastech poradenství sledujeme již několik let, kdy tyto 3 oblasti jsou na prvních místech.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava má od roku 2016 navázanou spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky, která skrze naši poradnu poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dluhů a exekucí. Poradna probíhá 1x měsíčně a jsou do ní objednávání uživatelé se složitější problematikou, např. v oblasti společného jmění manželů, které je komplikované a mnohdy vyžaduje odborný pohled právníka.

Pracovníci občanské poradny pravidelně informují veřejnost a prezentují službu na veřejných institucích, jako je úřad práce, ostravské městské obvody, nemocnice, soud apod. Rovněž se účastní akce „Den bez dluhů“, kdy poskytují poradenství v oblasti dluhové problematiky. Koordinátorka střediska se aktivně účastní pracovních skupin komunitního plánu města Ostravy, přináší tak nové informace do služby jak z města, tak od jiných poskytovatelů.

Od 1. 1. 2019 došlo ke sloučení poradny ELPIS Ostrava s OBČANSKOU PORADNOU Ostrava . Tím se navýšil počet úvazků v přímé péči a zároveň poradna může uživatelům nabídnout větší prostor pro objednání, protože rozšířila provozní dobu. Prostory poradny jsou bezbariérové, dostupné MHD. Věříme, že tato změna ve prospěch uživatelů přispěje k většímu počtu uspokojených zájemců o službu.

Marie Buchtová, koordinátor střediska
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství
e-mail: obcan.ov@slezskadiakonie.cz
tel.: 734 645 275