Realizace tranzitního programu

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie je zapojena do projektu realizovaného Ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového vzdělávání a tranzitních programů žáků se SVP v ČR. Jedním z cílů projektu je zapojit tranzitní program do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše škola je v rámci projektu zapojena do sítě Center tranzitní podpory, ve kterých je ověřován tranzitní program jako součást vzdělávacího programu žáků. Proces plánování přechodu není spojován a orientován pouze na oblast práce a zaměstnanosti, ale jedná se o cílenou práci související s tématem ukončováním školní docházky žáka se SVP a blížícím se odchodem z prostředí školy do další etapy jeho života. 

Smyslem plánu přechodu není pouze řešení a zajištění individuálních praxí u běžných zaměstnavatelů, ale komplexní podpora žáků s vysokou mírou potřebné podpory, které jejich zdravotní postižení aktuálně limituje natolik, že se nemohou či nechtějí po ukončení školy dále seberealizovat na otevřeném či chráněném trhu práce. U nich je nutné plán přechodu více orientovat na řešení a zajištění jejich dalšího života po ukončení vzdělávání. U všech žáků je doporučeno, aby byly zjištěny všechny přechodové domény (vzdělávání, volný čas, život v komunitě, udržení psychické pohody, práce, návazné služby aj.). Cílem plánu přechodu je připravit realistický a splnitelný harmonogram činností a aktivit, který zvýší uplatnitelnost žáka v pracovním i ve společenském životě. 

Cílovou skupinou jsou žáci se SVP. Jedná se o žáky se středně těžkým nebo lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, žáky s autismem a souběžným postižením více vadami –  tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, vývojové poruchy učení nebo chování; žáci jsou vzdělávání dle §16 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S těmito žáky by měl být proces plánování přechodu zahájen a řešen nejpozději na začátku předposledního roku školní docházky. 
Vyučující žáka plánuje obsah i formy výuky s ohledem na cíle a principy tranzitního programu. Klade důraz na nácvik dovedností, které žák prakticky využije v závislosti na konkrétním zaměření individuálního plánování (portfolia žáka) a při plánování učebního pokroku žáka úzce spolupracuje s dalšími vyučujícími a se všemi aktéry tranzitního programu konkrétního žáka. Tranzitním programem jsou ovlivněny i jednotlivé složky stávajícího školního vzdělávacího programu, zejména klíčové kompetence a výchovně-vzdělávací strategie vedoucí k jejich naplnění, výchovně-vzdělávací kompetence, vzdělávací oblasti (obory/okruhy, předměty průřezová témata).
Škola Slezské diakonie pilotně zapojila do tranzitního programu ve školním roce 2021/22 čtyři žáky. S jednou žákyní prověřujeme úspěšnost na otevřeném trhu práce, další žákyně vykonává praxi v chráněné dílně, třetí je začleněná do sociálně-terapeutické díly a jeden žák vykonává praxi v prostředí školy. 

Irena Čechová