Prevencí k lepšímu životu

Když se ve Slezské diakonii zrodil nápad na založení terapeutické komunity pro mládež potýkající se s závislostí, vedoucí oblasti Frýdek-Místek, Třinec, Petr Wiselka přišel také s myšlenkou, že je důležité zapojit se zároveň do prevence rizikového chování. Díky tomu vzniklo v roce 2016 Středisko primární prevence, které se zaměřuje na práci se žáky na základních školách na Třinecku, Frýdecko-Místecku a Jablunkovsku. 

Podstatou primární prevence na školách je předcházet vzniku rizikového chování ještě před tím, než se u dětí toto chování vyskytne. Rizikovým chováním je myšleno takové, které představuje sociální, zdravotní, výchovná a další rizika pro člověka i pro společnost. V nejužším pojetí lze do rizikového chování zařadit např. záškoláctví, šikanu a extrémní projevy agrese, závislostní chování a jim podobné. V praxi to znamená, že navážeme spolupráci se školou a poté komplexně pracujeme se všemi třídními kolektivy. Jednorázové programy nebo přednášky nejsou považovány za efektivní, proto v rámci jednoho školního roku navštívíme každou třídu alespoň dvakrát. Tato forma spolupráce nám umožňuje se žáky navázat osobnější vztah a pozitivně to ovlivňuje práci s třídním kolektivem –  nepřicházíme do třídy jako cizí osoby, ale jako někdo, koho již žáci znají, koho si pamatují. 

Naší prioritou je zaměřovat se na vztahy a pozitivní klima ve třídě, protože vnímáme, že kvalitní vztahy pomáhají při zvládání zátěžových situací a jsou tedy tou nejlepší prevencí vzniku rizikového chování. První program je proto vždy zaměřen na podporu vztahů a zmapování aktuálního klimatu třídy, zatímco druhý program je zaměřen na již konkrétní oblast rizikového chování. Naše programy vedeme interaktivně s využitím zážitkových aktivit, po kterých vždy následuje reflexe. Snažíme se žáky motivovat k otevřené diskuzi a sdílení názorů. Taky je podpořit v tom, aby sami hledali odpovědi na své otázky. V programech se primárně nezaměřujeme na nabytí nových informací, ale na formování zdravých postojů. 

Jsme velice vděční, že se nám podařilo vytvořit širokou nabídku kvalitních autorských programů, která pokrývá aktuální potřeby žáků všech věkových kategorií od 1. až po 9. třídu. Jsme přesvědčeni, že účinnost prevence je nejvyšší, když začne 2-3 roky před prvním kontaktem s návykovou látkou či rizikovým jevem, proto začínáme již v prvních třídách. Vzhledem k tomu, že spolupracujeme i s polskými základními školami v regionu, nabízíme všechny naše programy i v polském jazyce. Možnost absolvovat programy ve svém mateřském jazyce přispívá k pocitu přirozenosti a bezpečí žáků ve třídě. 

Témata, kterým se s žáky ve třídách věnujeme, jsou různá. Aktuální jsou programy týkající se hranic mezi škádlením a šikanováním, velmi žádané jsou i programy zaměřené na bezpečný pohyb v online světě a s ním spojené jevy typu sexting, kyberšikana, kybergrooming a jim podobné. Zájem je také o témata zaměřená na prevenci látkových závislostí – užívání nikotinu, alkoholu či jiných návykových látek. Se žáky na druhém stupni se věnujeme i poruchám příjmu potravy, kde se dotýkáme vnímání vlastní hodnoty, nebo problematice rasismu a xenofobie, kde poukazujeme na důležitost života bez předsudků a společně se zamýšlíme nad jedinečností každého člověka. Školu a třídní klima však netvoří pouze žáci, ale i učitelé, kteří se svým žákům věnují a vědí, jaké mají potřeby. Dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi námi lektory a učiteli vnímáme jako klíčovou, protože se vzájemně doplňujeme. Působení nás lektorů je omezené pouze na čas, kdy osobně pracujeme se žáky ve třídě, je proto velmi důležité, aby učitelé na naši práci navázali a pomáhali žákům získané postoje dotvářet a dál rozvíjet. Učitelům proto poskytujeme důkladný záznam z každého realizovaného programu, jehož součástí jsou nejen naše postřehy a komentáře týkající se průběhu programu a projevů žáků, ale také i doporučení pro další práci se třídou. Úzká spolupráce s třídními pedagogy  a školními metodiky prevence nám umožňuje průběžně mapovat měnící se potřeby žáků a učitelů v oblasti prevence a v období letních prázdnin se proto intenzivně věnujeme tvorbě nových a aktualizaci stávajících programů. V rámci podpory učitelů a metodiků prevence spolupracujících škol jsme letos díky dotaci města Třinec rozšířili naši odbornou knihovnu, která disponuje publikacemi z oblasti psychologie, pedagogiky, prevence a adiktologie, které chceme od září tohoto roku pedagogům nabídnout zdarma k vypůjčení. 

Kontakt se žáky a třídními kolektivy, s jejich aktuálními potřebami, radostmi i trápeními před nás neustále staví nové výzvy. Přestože je tato práce psychicky náročná, je pro nás velkou odměnou, když vidíme, že třídy, do kterých se vracíme, jsou místem, kde žáci rostou, proměňují se a formují své postoje. Věříme, že prevence je lepší než léčba, a proto chceme prevencí přispívat k lepšímu životu jednotlivců i celých třídních kolektivů. 

Šárka Klusová, Gabriela Gajdzica

Více informací na webových stránkách Primární prevence: https://prevencesd.wixsite.com/prevence.

Fotogalerie