Cílem školy je spokojený žák

Škola Slezské diakonie, jejímž zřizovatelem je Slezská církev evangelická a. v., byla založena v roce 2000 a od svého vzniku poskytuje vzdělávání žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. To je uskutečňováno v mateřských, základních a středních školách na pobočkách v Českém Těšíně, Karviné, Bohumíně a Ostravě. Všechny budovy, ve kterých se školy nacházejí, jsou bezbariérové a mají dobrou dopravní dostupnost. Vybavení a uspořádání tříd pak odpovídá specifickým požadavkům žáků (strukturované prostředí, relaxační prostory včetně snoezelenu, rehabilitační a kompenzační pomůcky, výpočetní technika, interaktivní tabule, školní jídelna s výdejnou). Žáci mohou také následně využívat sociální služby Slezské diakonie. 

Ve výuce je kladen důraz především na individuální přístup a vytváření vhodných podmínek, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Výuka je zaměřena na ty znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě. Cílem je v maximální možné míře zapojení žáků do společenského života podle jejich individuálních možností a schopností.  Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie vychází z křesťanských principů a hodnot. 
Ve třídách, které mají menší počet žáků, působí kromě vyučujících i asistenti pedagoga. Prostřednictvím zahraničních dobrovolníků, kteří ve spolupráci se Slezskou diakonií každoročně na školu přicházejí, se mohou žáci názorně a přirozenou cestou seznamovat s odlišnými zvyky a kulturou jiných národů. Svou praxi zde také často absolvují studenti vysokých a středních škol. 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá prostřednictvím Školního vzdělávacího programu „Barevné korálky“. Práce je zaměřena na individuální péči, rozvoj motoriky, grafomotoriky a logopedie. Žáci základní školy jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život I. a II díl“.  Pracoviště základních škol mají k dispozici školní družinu.  Vzdělávání na střední škole je realizováno prostřednictvím oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, který je ukončen praktickou a teoretickou závěrečnou zkouškou. V rámci praktických činností žáci využívají sociálně terapeutické dílny. Tranzitní program, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro SŠ, pak zajišťuje koordinované a komplexní pojetí podpory v době ukončování školní docházky u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ze školy do další etapy jejich života. Na všech stupních škol je pak výuka vhodně doplněna o hipoterapii, canisterapii, prvky muzikoterapie. 
Kromě městských projektů, které umožňují žákům například pobyty v solné jeskyni nebo v bazénu, je škola v současné době zapojena do Obědů pro děti, Patrona dětí, Národního plánu obnovy, Šablon ZŠ III. Erasmus+ „Podej mi ruku“ je založen na výměně zkušeností se slovenskou Spojenou školou v Púchově. Lokalita škol umožňuje také navázání přeshraniční spolupráce s polskými organizacemi a školami. Takto byl realizován projekt „Integrace bez hranic – spolu dokážeme víc“, nebo spolupráce se školou v Jastrzębie. 
K pravidelným akcím školy patří slavnostní bohoslužby na začátku i konci školního roku, účast na Novoročních bohoslužbách, Radovánky, Vánoční besídky, Dny otevřených dveří, Kavárna, Novoroční nebo Školní koncert, školní výlet. Žáci v rámci poboček v jednotlivých městech navštěvují knihovny, muzea, sportovní areály, divadelní představení, přírodovědnou stanici. Účastní se výtvarných soutěží, podílejí se na vánočních i velikonočních výstavách včetně pořádání hudebních a dramatických představení. Zapojují se do místních i celorepublikových akcí jako jsou například „Ukliďme Česko“ nebo sázení stromů. V rámci projektu „Komenský 2020“ se žáci se svými pedagogy starají o čistotu okolí školy, a také uspořádali veřejnou venkovní výstavu svých vlastních portrétů. 

Cílem školy je spokojený žák, který je veden k rozvíjení svých schopností. 

Alena Skotnicová

Více informací o MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie na webových stránkách www.skolasd.eu

 

„Míra vyučování se musí řídit tedy ne tím, kdo vyučuje, nýbrž tím, kdo se učí. Vlastní podstatou a hybnou pákou jest přizpůsobení učiva žákovu nadání“ (J. A. Komenský)
 

Fotogalerie