Milí spolupracovníci, příznivci naší Slezské diakonie, 

tak jak kráčíme společnou cestou při zdolávání viru, povzbuzujeme se v odvaze a víře, tak chceme společně zvládnout toto náročné období.

Proto hledáme cesty a témata, které nám mohou v tomto úsilí pomoci a tak vznikla kampaň Společnou cestou ke zdraví. 

Zdraví je společné téma nás všech. Péče o zdraví, prevence nemoci jsou obsahem připravované kampaně. Moc rádi bychom se věnovali péči o tělesné, duševní i duchovní zdraví. Jsme přesvědčeni, že i toto pozitivní téma, vlastní naše přičinění, společné sdílení dobré praxe, inspirace povede k tomu, že s Boží pomocí překonáme současné složité dny pandemie.

Prosím, pojďte do toho s námi, záleží nám na Vás. 


Úvodní slovo paní Miriam Szökeové, koordinátorky duchovní služby Slezské diakonie

Milí spolupracovníci, přátelé, spolupoutníci,

zdravím Vás všechny, kteří nás sledujete a budete sledovat.  Už v samotném slovu „pozdrav“ slyšíme něco o zdraví. „Zdravit“ jakoby vlastně znamená „přát zdraví“, jako bychom tomu druhému přáli „buď zdáv“.  Zdravíme se při setkání a při loučení, na oslavách narozenin zaznívá „Na zdraví“ a v průběhu první vlny pandemie, kterou jsme na jaře prožívali, se zavedl pozdrav na rozloučení: „Zůstaňte zdraví.“  Pokud bychom mysleli jen na fyzické zdraví, bylo by to neúplné. 

Uvědomujeme si, že zdraví je také psychické a můžeme mluvit také o zdraví duchovním. Když Ježíš uzdravoval lidi z různých nemocí, je pro Jeho uzdravující činnost použito řecké slovo „THERAPEUÓ“.  Pokud v tomto slově slyšíte nám známé slovo „terapie“, je to správně. Dnes jsou známy různé terapie, které člověka léčí a podpírají.  Bůh je však zdrojem zdraví, štěstí, radosti a plnosti v každém ohledu. 

Jedno z prvních míst v Bibli, kde se nachází slovo „zdraví“ najdeme v Knize Přísloví, konkrétně ve třetí kapitole, v. 8: „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“  Co je to „to“, co dá mému tělu zdraví? Na to se potřebujeme podívat do veršů předtím:  „Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a nespoléhej se jen na svůj rozum. Snaž se Boha poznávat na všech svých cestách a On ti vyrovná všechny tvé stezky. Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před Hospodinem a odmítej všechno zlé. To přinese tvému tělu zdraví.“ Takže- poznávat Boha v úctě, důvěřovat Mu celým svým srdcem, nespoléhat jen na svůj rozum, odmítat zlo. Slyšíme to propojení duchovního a tělesného?

Ano, je správné, když pečujeme o své tělo, o svou duši a taky svého ducha, abychom dokázali kvalitně pečovat o potřeby druhých lidí. Jeden známý křesťanský autor a aktivista napsal: „Abychom byli dobrými nástroji Boží lásky, nemůžeme být vyčerpáni, unáhleni, napjatí, agresivní, rozptýleni nebo uzavřeni. Potřebujeme být odpočati, soustředěni, mírní, vědomi si potřeb svého těla, srdce a ducha. Ježíš říká, že není větší lásky než darovat svůj život. Nedávejme však životy vyčerpané, napjaté a plné agresivity, raději dávejme životy plné radosti.“ Kdysi mi někdo na tento citát řekl: „ Ale tohle je nesplnitelné, absolutně nereálné.“ Uznávám, že z lidských možností ne. Můžeme si však k tomu vyprošovat Boží moudrost, sílu a pokoj. A možná také některé dobré praktické rady a vzájemné sdílení.  Možná nám k tomu poslouží i toto období „Kampaně pro zdraví“.

Na závěr – přání pokoje. Pokoj – hebrejsky „šálom“ není jen mír a klid. Zahrnuje také štěstí, zdraví, požehnání, integritu, spokojenost. Přeji Vám všem šálom, „Zůstávejte v Božím pokoji.“

Více k obsahu „Kampaně pro zdraví“ vysvětlí paní ředitelka a paní Lenka Waszutová.

Miriam Szőkeová

 


Témata pro nadcházející měsíce

Říjen: Talíř plný zdraví

Listopad: Vitamíny C a D

Prosinec: Duchovní povzbuzení

rok 2021

Leden: Jak zvládnout covidovou dobu, všechny změny a zůstat zdravý?

Únor: Cvičení s fyzioterapeutkou

Březen: Co nám radí závodní lékař?

Duben: Zdraví z Boží lékárny

Květen: Zdravé sirupy na léto - připravte si je!

 

 

 

 

 

Děkujeme Sadům Životice za podporu pro naše zaměstnance a uživatele pobytových služeb Slezské diakonie v Komorní Lhotce v podobě předání daru 100 kg výborných jablek

Jablka jsou nám inspirací v kuchyni, radostí při pečení a povzbuzením v podzimních dnech.

Jsme vděčni, že Sady Životice jsou našim partnerem v rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví

http://sadyzivotice.cz/aktuality/

Pohled na péči o zdraví očima našeho externího spolupracovníka v oblasti lidských zdrojů Ing. Jaroslava Durdy

Pane Jaroslave děkujeme za podporu!

Zdraví nemáme garantované, musíme o ně pečovat „Hodně zdraví“, „trochu toho zdravíčka“, „stále dobré zdraví“ apod. Toto si především vzájemně přejeme i několikrát během roku, ať už k narozeninám, ke jmeninách, k novému roku a při dalších příležitostech. Jistě to myslíme dobře a zcela upřímně. Přiznejme si však stejně upřímně, co bychom asi řekli, pokud bychom chtěli být konkrétnější.

Dobrým přátelům bychom pravděpodobně řekli něco jako „přestaň konečně s tím kouřením“, nebo „přestaň se tak nehorázně cpát“ nebo „neseď u té televize či počítače a běž se každý den projít“, a
tak podobně. Nebylo by to v danou chvíli asi zdvořilé, ke sváteční pohodě by to pravděpodobně nepřispělo, bylo by to však zcela upřímné doporučení, co pro zdraví udělat.

Nemáme-li takovou odvahu, nebo se takové situaci chceme vyhnout, můžeme naše přátele navést k péči ozdraví jinak. Můžeme začít sami u sebe a jít jim v tom příkladem. Například i tak, že začneme
využívat vše nebo většinu toho, co nám nabízí zaměstnavatel v rámci cílených programů péče o zdraví. Dávno již není základem péče o zdraví zaměstnanců jen jejich vysílání na pravidelnou
lékařskou preventivní prohlídku. V současné době zaměstnavatelé stále více rozšiřují a zlepšují péči o zdraví svých zaměstnanců, nejen o fyzické ale stále častěji také psychické.
Propagace zdraví a podpora zdravého životního stylu se stává užitečným nástrojem, díky kterému může zaměstnavatel ovlivnit také problémy se stárnutím a zvyšujícími se psychosociálními požadavky
na zaměstnance. Ve svých programech se zaměstnavatelé proto zaměřují také na prevenci onemocnění a civilizačních chorob. Zajišťují očkovací programy, poradenství a pomoc při odvykání
kouření, školení a pomoc při snižování stresu a předcházení vyhoření, programy na hubnutí, poskytují poukázky zaměřené na zdraví, služby fyzioterapeutů a psychoterapeutů, vouchery na cvičení ve
fitcentrech nebo na pravidelné sportování, poskytují vitaminové balíčky či čerstvé ovoce přímo na pracovišti a tak podobně.

Pro každého zaměstnavatele by mělo být zdraví zaměstnanců na prvním místě. Především by však mělo být na prvním místě u každého z nás. Nestačí však jen přání, musíme pro to něco dělat.

Jaroslav Durda

 

Duchovní slovo koordinátorky duchovní služby paní Miriam Szökeové k listopadové výzvě kampaně na téma vitamín C a D

„Vitamín D mi zachránil život“, napsala moje blízká kamarádka ze zahraničí, která se před časem vyléčila z Covidu-19. A pak připsala: „Samozřejmě, že mě zachránil Ježíš.“ 

Ano, při vyznávání víry vyslovujeme, že nás zachránil Bůh v osobě Ježíše. Potom hledáme další dobré věci, které jsou pro naše zdraví a imunitu důležité. Opravdu se zdá, a odborníci nám to z každé strany opakují, že vitamín D je významný pro posílení naší imunity.

Hledala jsem paralelu k vitamínu D v duchovním životě, a tedy „D“čko pro naše duchovní zdraví. Se začátečním písmenem „D“ jsem vybrala „důvěru“. Pokud člověk ztratí důvěru, tak to vážně naruší jeho dobré vztahy. To můžeme jasně sledovat kolem sebe, týče se to každého člověka – od dítěte v mateřské školce až po vysoce postaveného politika, či představitele státu. Moudrá „kniha knih“ slovy proroka říká: „ V pokoji a v důvěře je vaše síla.“ (Iz 30,15). Na tomto místě je k pokoji připojena důvěra. Prorok už kdysi vyzýval Boží lid, aby spoléhal na Pána Boha a ne na své síly. Když bude lid důvěřovat Hospodinu, bude silný, zvítězí. Tenkrát za Izaiáše a také v dnešní době to zůstává výzvou a pozváním. Ti jednotlivci, skupiny lidí a společenství, kteří svou důvěru vložili v Nejvyššího, by mohli svědčit o síle, která jim byla přidána a oni zvládli tolik situací, překážek a těžkostí, že by si to nikdy ani nepomysleli. Naučili jsme se už důvěřovat v životě Pánu Bohu?

Pro vitamín C bych v duchovním životě vybrala příměr ve slově „celistvost“. Když nás bolí některá část těla, tak o tom ví celé tělo, protože ono tvoří celek. Když Ježíše požádali o uzdravení ochrnutého, On mu odpustil hříchy a až potom mu oznámil, aby se zvedl a odešel domů. Když člověku něco chybí, často se cítí jakoby neúplný. Chybuje, když hledá naplnění a celistvost na nesprávných místech. Sám Bůh může naplnit vše neúplné, uzdravit to nemocné a doplnit to chybějící do celistvosti. Podobně jak potřebujeme doplňovat „C“čko pro tělo, tak potřebujeme tu „celistvost“ pro naši duši a našeho ducha. Všimněme si, že v tom největším přikázání, tzv. přikázání lásky zaznívá několikrát slovo „celý“: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Jak to máme s naší celistvostí?

Přeji nám odvahu naučit se důvěřovat Všemohoucímu a vytrvalost v hledání celistvosti na správných místech.

Miriam Szökeová