19
říjen
Loading Events

Milí spolupracovníci, příznivci naší Slezské diakonie, 

tak jak kráčíme společnou cestou při zdolávání viru, povzbuzujeme se v odvaze a víře, tak chceme společně zvládnout toto náročné období. Proto hledáme cesty a témata, které nám mohou v tomto úsilí pomoci a tak vznikla kampaň Společnou cestou ke zdraví. 

Zdraví je společné téma nás všech. Péče o zdraví, prevence nemoci jsou obsahem připravované kampaně. Moc rádi bychom se věnovali péči o tělesné, duševní i duchovní zdraví. Jsme přesvědčeni, že i toto pozitivní téma, vlastní naše přičinění, společné sdílení dobré praxe, inspirace povede k tomu, že s Boží pomocí překonáme současné složité dny pandemie.

Prosím, pojďte do toho s námi, záleží nám na Vás. 

Kampaň Společnou cestou ke zdraví

s cílem společného objevování cest na podporu zdraví, prevence nemoci, posílení odpovědnosti za vlastní zdraví, sdílení zkušeností, 
vyvážení stresu ze situace, která je spojená s nemocí Covid-19 a zvládnutí tohoto náročného období ZDE. 

Úvodní slovo paní Miriam Szökeové, koordinátorky duchovní služby Slezské diakonie

Milí spolupracovníci, přátelé, spolupoutníci,

zdravím Vás všechny, kteří nás sledujete a budete sledovat.  Už v samotném slovu „pozdrav“ slyšíme něco o zdraví. „Zdravit“ jakoby vlastně znamená „přát zdraví“, jako bychom tomu druhému přáli „buď zdáv“.  Zdravíme se při setkání a při loučení, na oslavách narozenin zaznívá „Na zdraví“ a v průběhu první vlny pandemie, kterou jsme na jaře prožívali, se zavedl pozdrav na rozloučení: „Zůstaňte zdraví.“  Pokud bychom mysleli jen na fyzické zdraví, bylo by to neúplné. 

Uvědomujeme si, že zdraví je také psychické a můžeme mluvit také o zdraví duchovním. Když Ježíš uzdravoval lidi z různých nemocí, je pro Jeho uzdravující činnost použito řecké slovo „THERAPEUÓ“.  Pokud v tomto slově slyšíte nám známé slovo „terapie“, je to správně. Dnes jsou známy různé terapie, které člověka léčí a podpírají.  Bůh je však zdrojem zdraví, štěstí, radosti a plnosti v každém ohledu. 

Jedno z prvních míst v Bibli, kde se nachází slovo „zdraví“ najdeme v Knize Přísloví, konkrétně ve třetí kapitole, v. 8: „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“  Co je to „to“, co dá mému tělu zdraví? Na to se potřebujeme podívat do veršů předtím:  „Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a nespoléhej se jen na svůj rozum. Snaž se Boha poznávat na všech svých cestách a On ti vyrovná všechny tvé stezky. Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před Hospodinem a odmítej všechno zlé. To přinese tvému tělu zdraví.“ Takže- poznávat Boha v úctě, důvěřovat Mu celým svým srdcem, nespoléhat jen na svůj rozum, odmítat zlo. Slyšíme to propojení duchovního a tělesného?

Ano, je správné, když pečujeme o své tělo, o svou duši a taky svého ducha, abychom dokázali kvalitně pečovat o potřeby druhých lidí. Jeden známý křesťanský autor a aktivista napsal: „Abychom byli dobrými nástroji Boží lásky, nemůžeme být vyčerpáni, unáhleni, napjatí, agresivní, rozptýleni nebo uzavřeni. Potřebujeme být odpočati, soustředěni, mírní, vědomi si potřeb svého těla, srdce a ducha. Ježíš říká, že není větší lásky než darovat svůj život. Nedávejme však životy vyčerpané, napjaté a plné agresivity, raději dávejme životy plné radosti.“ Kdysi mi někdo na tento citát řekl: „ Ale tohle je nesplnitelné, absolutně nereálné.“ Uznávám, že z lidských možností ne. Můžeme si však k tomu vyprošovat Boží moudrost, sílu a pokoj. A možná také některé dobré praktické rady a vzájemné sdílení.  Možná nám k tomu poslouží i toto období „Kampaně pro zdraví“.

Na závěr – přání pokoje. Pokoj – hebrejsky „šálom“ není jen mír a klid. Zahrnuje také štěstí, zdraví, požehnání, integritu, spokojenost. Přeji Vám všem šálom, „Zůstávejte v Božím pokoji.“

Více k obsahu „Kampaně pro zdraví“ vysvětlí paní ředitelka a paní Lenka Waszutová.

Miriam Szőkeová