Potravinová a materiální pomoc nejchudším

Slezská diakonie je partnerem projektu FEAD - Potravinová a materiální pomoc nejchudším. Jedná se o distribuci širokého sortimentu základních trvanlivých potravin, hygienických a domácích potřeb a základního oblečení. Pomoc je distribuovaná prostřednictvím vybraných služeb Slezské diakonie anebo výdejních míst potravinové pomoci. Tato místa jsou označena logem projektu a časovým rozvrhem výdeje.

Příjemci pomoci jsou zejména

 • Osoby a rodiny s dětmi, ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované osoby a rodiny bez vlastního nebo nájemního bydlení (např. v azylových domech či v ubytovnách)
 • Osoby a sociálně slabé rodiny s dětmi, žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
 • Osoby a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit Osoby a rodiny ve finanční tísni
 • Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou

Výdejní místa chrání soukromí příjemců a neshromažďují o nich žádné osobní údaje.

 

Pravidla pro žadatele ke stažení ZDE

 

Investiční projekty

 • Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA
  Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby "domov pro osoby se zdravotním postižením" vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA a pořízení vybavení.

Další informace o projektu zde

 • Rekonstrukce denního stacionáře EDEN
  Projekt vyřeší problémy spojené se zajištěním kvality a dostupnosti poskytované sociální služby denní stacionář EDEN.

Další informace o projektu zde

 


 

Neinvestiční projekty

 

 • Společně v jedinečnosti
  Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému.

Další informace o projektu zde

 • Aktivizací ke změně - první krok k práci

        Cílem projektu je aktivně vyhledávat a oslovovat osoby z cílové skupiny, motivovat je k zapojení se do aktivit projektu v období, kdy jsou bez práce a pomocí individuální podpory vést účastníky 
        projektu k přijetí zodpovědnosti na svůj vlastní život a k zařazení na běžný trh práce.

Další informace o projektu zde

 • Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu
  V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Další informace o projektu zde

 • Podpora pečujících osob v Pobeskydí
  Projekt jde naproti těm, kteří doma pečují o svého blízkého nepřetržitě NEBO kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého z nemocnice, po rapidní změně zdravotního stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče.

Další informace o projektu zde

 • Projekt komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku
  Poskytování podpory osobám opouštějícím výkon trestu a jejich rodinným příslušníkům a blízkým v období výkonu strestu a po opuštění, s cílem překlenout propast po odchodu z věznice a tím pomoci k ativnímu sociálnímu začleňování a boji s chudobou.

Další informace o projektu zde
 

 • Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v oblasti bydlení a služeb pro ohrožené, děti, rodiny a další potřebné ve vybraných regionech MSK
  Cílem projektu je podpořit osoby cílové skupiny v tom, aby získaly zpět bydlení a znovu se začlenily do společnosti. Dále podpořit osoby, které již bydlí, ale jsou ohroženy ztrátou bydlení. Podpořit získání nájemních a podnájemních bytů na území měst Frýdek-Místek, Karviná, Třinec a Rýmařov a poskytnout podporu za účelem udržení si vhodného bydlení.  

Další informace o projektu zde

 • Primární prevence
  Jedná se o přednášky zaměřené na prevenci rizikového chování, které naši zkušení lektoři přednášejí na základních a středních školách na území Třinecka, Frýdecko-Místecka a Českotěšínska. Prostřednictvím preventivních programů chceme děti a mládež vést k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém a nepodlehli tlaku negativních společenských jevů.

Další informace o projektu zde

 • Kvalita a vzdělávání
  Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na odborné a týmové práci zaměstnanců při zpracovávání metodiky služby.

Další informace o projektu zde

 • MEZI REZORTY
  Slezská diakonie připravuje ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji.

Další informace o projektu zde