Naše startovní čára…

V roce 1990 jsme naši činnost zahájili po desetiletích totality, kdy nebylo možno křesťanskou sociální práci v naší zemi vykonávat –  začínali jsme s nadšením v srdcích a s osobní iniciativou diakonických zaměstnanců, které přetrvává. Naše práce vycházela z potřeb měnící se společnosti po politických změnách v ČR. 

Období rozvoje a nových výzev

Nové tisíciletí jsme odstartovali výrazným rozvojem aktivit a služeb pro potřebné lidi v celém Moravskoslezském kraji a od roku 2005 i v kraji Jihomoravském. Klíčovým rozvojem prošly služby pro osoby se zdravotním postižením, kdy jsme vytvořili síť komunitních služeb poskytovaných terénně, ambulantně i v rámci malých domovů a chráněných bydlení, které navazovaly na transformaci pobytových služeb v Moravskoslezském kraji. Tyto služby umožnily řadě lidí s mentálním a kombinovaným postižením opustit ústavní prostředí a začít nový život v běžné společnosti. V současné době poskytujeme v této oblasti více než 50 služeb. Vytvořili jsme síť církevních speciálních škol ve 5 místech Moravskoslezského kraje i aktivity v oblasti zaměstnávání a sociálního podnikání.

 Významný rozvoj zaznamenaly také služby pro osoby bez domova, kdy rozvíjíme nejen činnost azylových domů, ale také podporu v terénu, v denních centrech nebo v rámci pracovního uplatnění. Dlouhou dobu se věnujeme péči o seniory a osoby s poruchami paměti a to v našich zařízeních i přímo v domácnostech. Jsme certifikovaným kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. V posledních letech se naše činnost nasměrovala také na podporu rodin s dětmi a mladých lidí ve složitých životních situacích, na provázení lidí s duševním onemocněním  i na řešení problematiky závislostí a to i v rámci terapeutické komunity pro mladé lidi se závislostí, která je v ČR jediná svého druhu.

V současné době poskytujeme sociální služby téměř 9000 klientů ve 109 registrovaných sociálních službách.

Jaké inovativní a navazující aktivity realizujeme ? aneb není to jen o sociálních službách

Máme rádi inovace a sledujeme nové trendy, proto realizujeme řadu dalších aktivit, které přispívají ke zkvalitňování života lidí v naší společnosti. Je to např. potravinová a materiální pomoc, kdy ročně rozdělíme stovky tun této pomoci. Věnujeme se podpoře neformálních pečujících, provázíme více než 200 pěstounských rodin, sociálně podnikáme v rámci vlastní sociální firmy a provozujeme sociální bydlení. Jsme zapojeni do reformy psychiatrické péče a na mnoha místech vytváříme příležitosti pro rozvoj mezioborové spolupráce – zejména zdravotnickým, školským, státní správou a sociální sférou. Jsme aktivními členy komunitního plánování na všech místech, kde působíme.

A co kvalita našich služeb a vzdělávání zaměstnanců ?

Kvalita služeb je pro nás klíčová a systematicky pracujeme od roku 2003 na jejím zvyšování. Pro naše služby zajišťujeme podporu ve kvalitě v těchto oblastech:

  • konzultace ke kvalitě nebo třídenní audity kvality pro jednotlivé služby s podporou externích odborníků i vlastních podporovatelů ve kvalitě
  • činnost 14 odborných metodických platforem tzv. cechů pro služby stejného druhu
  • vlastní systém hodnocení kvality v rámci monitoringů kvality
  • profesní vzdělávání v rámci vlastního vzdělávacího střediska – ročně poskytneme více než 60 akreditovaných kurzů zaměřených na metody práce, na kvalitu, manažerské a komunikační dovednosti apod. Vzdělávání zajišťujeme pro téměř 700 zaměstnanců.
  • Inovace ve kvalitě a přenos nových metod a trendů ze zahraničí – např. realizace projektu podpořeného z programu Erasmus+ na kvalitu dlouhodobé péče o seniory
  • organizace odborných konferencí na aktuální témata 
  • certifikace a akreditace pro konkrétní druhy sociálních služeb
  • jiné modely kvality a jejich uplatnění, např. model EFQM, ISO
  • stáže pro zaměstnance v ČR i v zahraničí pro rozvoj kvality 

Pro podporu rozvoje kvality a vzdělávání v naší organizaci realizujeme již od roku 2004 celoorganizační projekty podporované ze zdrojů evropských fondů. Posledním úspěšným projektem byl projekt ZECHO- Zefektivnění chodu Slezské diakonie, který se zaměřoval na budování kvality a na propojení personálních procesů a kvality služeb.