Projektová činnost ve Slezské diakonii zahrnuje přípravu projektů a žádostí o dotace a granty na různorodé donátory na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Ročně ve Slezské diakonii zpracujeme několik desítek projektových žádostí, jež se podávají nad rámec dotací na provoz více než stovky služeb, o které každoročně žádáme ze státního, krajského a obecních rozpočtů. 

Projektová činnost u nás je postavena na několik základních principech:

  • přinášení nových myšlenek a inovací do činnosti organizace
  • zvyšování kvality poskytovaných sociálních a návazných služeb
  • podpora spolupráce s dalšími organizacemi a sdílení příkladů dobré praxe na národní i mezinárodní úrovni
  • zajištění vícezdrojového financování pro realizaci našich aktivit
  • zajištění zdrojů na investiční činnost a péči o budovy, ve kterých jsou sociální služby poskytovány

Jak využíváme zdroje Evropské unie ?

Již od roku 2003 využíváme aktivně možností spolufinancování investičních i neinvestičních projektů ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a dalších mezinárodních fondů jako je Program česko-švýcarské spolupráce nebo Norské fondy. Je to příležitost, jak vytvářet nové aktivity, zvyšovat kvalitu zázemí našich služeb i podporovat rozvoj našich zaměstnanců.

Za posledních 15 let jsme s podporou evropských zdrojů zrealizovali řadu investičních akcí jako jsou rekonstrukce budov a zajištění jejich bezbariérovosti, výstavba nových objektů nebo pořizování zařízení, vybavení, kompenzačních pomůcek či automobilů.  Mezi nejvýznamnější projekty se řadí např. výstavba Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně, nástavba budovy pro zřízení specializované pobytové služby pro osoby s poruchami paměti v Ostravě nebo celkové rekonstrukce objektů pro pobytové a ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením s cílem zajištění bezbariérovosti.

Z neinvestičních projektů patří mezi nejvýznamnější projekty na podporu kvality služeb  a vzdělávání našich zaměstnanců, které realizujeme již více než 10 let a také projekty na inovativní aktivity navazující na sociální služby.

Jaké další projekty píšeme ?

Jsme velmi rádi za možnost získávat finanční příspěvky a granty také od fondů a nadací , místních a krajských samospráv a dalších soukromých donátorů. Tyto finanční prostředky pomáhají při realizaci projektů, které zvyšují kvalitu života našich klientů, zlepšují prostředí našich služeb a podporují aktivní život ve společnosti.

Děkujeme !!

Chceme vyjádřit velkou vděčnost a poděkování všem veřejným i soukromým donátorům, kteří svými finančními i nefinančními dary podporují naši práci a přispívají tak ke konkrétním pozitivním změnám v životech našich klientů i naší společnosti. Velice si vážíme jakékoliv pomoci, kterou nepovažujeme za samozřejmost, ale za dar, který dále svou činností rozhojňujeme.