Slezská diakonie je organizací otevřenou k učení, sdílení příkladů dobré praxe a přinášení inovací. Od počátku své činnosti se proto aktivně věnuje mezinárodní spolupráci s řadou zahraničních partnerů, která přináší nové pohledy, vize i trendy.  Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude i nadále vzkvétat a rozvíjet se.

Na co se zaměřujeme při práci se zahraničními partnery? 

V rámci naší dlouholeté spolupráce se vždy zaměřujeme na aktivity, díky kterým můžeme budovat společná partnerství, učit se jedni od druhých a především přinášet nové inovativní aktivity do praxe našich sociálních služeb v organizaci. Zahraniční spolupráce probíhá na několika rovinách. Jsme členy několika evropských asociací jako jsou: 

Evropská asociace městských misií (EAUM), ve které můžeme budovat svou identitu a sdílet témata a výzvy společnosti pro práci diakonie. Od roku 2012 stojí Slezská diakonie prostřednictvím své ředitelky ve vedení této organizace. V září 2016 jsme se stali pořádající organizací celoevropské konference městských misií konající se v Ostravě, kde hlavním tématem celé akce rezonovala myšlenka: „Měnící se Evropa – výzvy pro křesťanské organizace“. Konference se zúčastnilo více než 100 zahraničních hostů.

Již více než 20 let jsme členy Eurodiaconie, která je sítí křesťanských poskytovatelů služeb. Od roku 2003 jsme aktivně zapojeni do výkonného výboru a jako zakládající člen tak máme možnost podílet se na rozvoji této asociace i na ovlivňování evropské politiky v sociální oblasti.

Pravidelně se účastníme různých vzdělávacích aktivit na odborná témata  jako jsou zahraniční stáže, odborné konference a semináře apod. V posledních letech jsme se také zapojili do několika mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů EU,  mezi ty poslední řadíme Q-Europe - Kvalita dlouhodobé péče o seniory nebo projekt ,,Trainings of thought”, který se zaměřoval na práci s mládeží. V rámci Eurodiaconie funguje již řadu let také Visegradská platforma, která umožňuje organizacím z Polska, ČR,Slovenska a Maďarska sdílet své zkušenosti a budovat kvalitu svých služeb. V rámci Visegradské platformy tak probíhají pravidelná setkání vždy v jedné z partnerských zemí. Poslední konference probíhala ve Slezské diakonii v květnu 2019 s tématem “Kvalitní lidé = Kvalitní služby”

Pro rozvoj kvality služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením jsme již řadu let členy EASPD (Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením), která přináší inovativní myšlenky a projekty podporující sociální začleňování lidí s postižením. V oblasti práce s lidmi bez domova a lidmi ohroženými sociálním vyloučením čerpáme zkušenosti v rámci našeho členství v asociaci EAPN (European Anti Poverty Network), kde zastupuje Českou republiku a podílíme se na informačních kampaních směrem k evropským i českým  institucím. Zapojujeme se každoročně do Dnů boje proti chudobě a také do Evropského setkání lidí se zkušeností s chudobou, které probíhá na půdě Evropské komise.

V návaznosti na to řešíme také problematiku distribuce potravinové a materiální pomoci nejpotřebnějším osobám ve spolupráci s FEAD- fondem evropské pomoci nejchudším osobám a MPSV v České republice. Pro rozvoj mezinárodních dobrovolnických aktivit jsme členy asociace EDYN (European Diaconal Year Network), která poskytuje příležitosti pro vysílání a přijímání mezinárodních dobrovolníků. Ve vedení organizace stojí již řadu let vedoucí oddělení zahraničních vztahů Slezské diakonie. 

Slezská diakonie se však věnuje i spolupráci s konkrétními organizacemi v rámci podpory výměny zkušeností, vysílání a přijímání pracovníků na odborné stáže.  Spolupracujeme s několika organizacemi z Německa, jako je např. 

Stiftung Eben Ezer  - Nadace Eben Ezer Lemgo, kde probíhají pravidelné výměnné stáže pracovníků a v posledních letech jsme také organizovali stáž pro 20 studentů. Naemi Wilke Stift - Nadace Naemi Wilke Stift Guben je naším partnerem již více než dvacet let a kromě stáží pracovníků získáváme od nadace každoročně několik stovek vánočních dárků pro klienty naší organizace, za což jsme velmi vděční.

Naši mezinárodní spolupráci jsme rozšířili také o USA, kde jsme rozvinuli spolupráci s LCMS (Lutheran Church- Missouri Synod), která je svou identitou blízká naší organizaci. Již téměř deset let sdílíme zkušenosti na různá odborná témata a probíhají výměnné pobyty zaměstnanců. S LCMS spolupracujeme na organizaci vzdělávacích aktivit či konferencí ve Slezské diakonii, s podporou LCMS byla vydána publikace k diakonické práci “Kriste, smiluj se” - Jak uvést víru do praxe (2008). Čerpáme zkušenosti v oblasti práce s lidmi se závislostí i v oblasti personální práce a rozvoje dovedností zaměstnanců. V roce 2016 proběhly dvě odborné konference ke slaďování osobního a pracovního života a v roce 2019 se zástupci LCMS zúčastnili naší konference k personální práci či jsme uspořádali seminář k tématu práce s traumatem. V oblasti problematiky závislostí spolupracujeme se švýcarskou organizací Sozialwerke Pfarrer Sieber, kde proběhla v roce 2017 stáž pro naše zaměstnance. 

V oblasti vzdělávání v křesťanské sociální práci jsme se v roce 2008 stali jednou ze zakládajících členů organizace INTERDIAC - Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální akci, která se věnuje profesnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti  ve střední a východní Evropě.