Jaká byla role církve při vzniku Slezské diakonie?

Slezská diakonie je zřízena Slezskou církví evangelickou a.v. a v roce 1990 tak svým vznikem navázala na více než stoletou tradici křesťanské sociální práce na Těšínském Slezsku, která byla přerušena obdobím totality. 

Jaká je role duchovní služby v životě naší organizace ?

Duchovní služba ve Slezské diakonii vychází z křesťanského charakteru organizace a hodnot, které byly definovány a patří k identitě organizace – je jejím specifikem. Mezi hodnoty Slezské diakonie patří křesťanské hodnoty jako je: 

„Ježíš Kristus jako zdroj víry a zdroj pro naši práci a život“ nebo „Člověk jako jedinečné Boží stvoření“. Duchovní služba je postavena na principu dobrovolnosti, tedy na nabídce duchovní podpory pro naše klienty i zaměstnance v několika rovinách naší práce. Duchovní službě se věnují 3 vlastní duchovní pracovníci, ale spolupracujeme také s řadou dobrovolníků ze Slezské církve evangelické i z jiných církví, což přináší do diakonie ekumenický rozměr. Tito všichni přicházejí do služeb s nabídkou duchovní a pastorační podpory, modlitby, prostoru pro sdílení a povzbuzení. Ve Slezské diakonii je nabídka duchovní služby zaměřená na jednotlivce, na skupiny lidí ve střediscích i na podporu identity celé organizace. 

Jaké konkrétní aktivity probíhají ?

Duchovní podpora je realizována řadou různorodých aktivit a v posledním desetiletí se podařilo rozvinout tradici duchovních konferencí, které nabízejí 2x ročně společné setkání zaměstnanců Slezské diakonie. Svým zaměřením navazují zpravidla na téma roku, které je pro daný rok definováno církví. Konference se staly oblíbenou součástí kultury naší organizace a každoročně se jich zúčastní více než dvě stovky zaměstnanců.

Od roku 2016 pokračujeme v tradici novoročních bohoslužeb, kdy se společně se zaměstnanci, klienty či dobrovolníky modlíme za požehnání do nového roku.

Na střediscích nabízí duchovní služba klientům i zaměstnancům možnost setkání na duchovních chvilkách nebo také individuální rozhovory a sdílení. Oblíbenou aktivitou pro zaměstnance jsou tzv. dny ticha, které přinášejí reflexi naší práce a motivace pro službu.

Jednou ročně probíhá motivačně-vzdělávací setkání pro zaměstnance středisek, kteří se věnují duchovní podpoře ve svých službách  a také setkání pro duchovní pracovníky přicházející do Slezské diakonie z církví.

Každý rok je ve Slezské diakonii z pohledu duchovní podpory tématicky zaměřen a volba tématu vychází zpravidla ze spolupráce se Slezskou církví evangelickou. V posledních letech jsme se tak věnovali tématům jako je vděčnost, rodina, růst a vzdělávání, mládež nebo svoboda.

Slezská diakonie se každoročně účastní také tzv. neděl diakonie, které probíhají v jednotlivých sborech Slezské církve evangelické. Přináší tam informace o poskytovaných službách, nabídky aktivit v oblasti dobrovolnictví, ale také sdílí své potřeby.

Co bude důležité v duchovní službě ve Slezské diakonii do budoucna?

S vděčností za množství úžasných lidí, za týmovou spolupráci, za hodně vykonané práce a služby na různých místech je možno říct, že tou nejvzácnější perlou je to, že Ježíš je pořád znám. V budoucnu bude důležité zachovat dialog s respektem, otevřenost, citlivost a současně odvahu svobodného a radostného vyznání víry v Krista. 

Největší přání? Ať jsou pro nás pořád aktuální slova: “Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě“ (Mt 25,35) a ať pokračujeme v přinášení světla do života potřebným.