Slezská diakonie slaví v letošním roce významné jubileum. Již 30 let přinášíme světlo do života potřebným!

Tři desetiletí v životě člověka, to už je poměrně dlouhá doba. 

Začíná to prvními nesmělými krůčky, učíme se mluvit, stále více vnímáme svět kolem sebe, vzděláváme se, navazujeme nové vztahy, rosteme a vyvíjíme se. Ve třiceti letech už jsme dospělí lidé, víme, čeho chceme v životě dosáhnout. Máme jasný cíl.

Slezská diakonie navazuje na práci našich předchůdců pastora Karola Kulisze, který v roce 1908 otevřel středisko pro potřebné a sirotky, dále na práci faráře Vladislava Santariuse, který vedl zařízení BETEZDA a SAREPTA v Komorní Lhotce a také na práci Česlava Santariuse, který byl jedním ze zakladatelů Slezské diakonie a jejím prvním ředitelem.

S vděčností a také velkou pokorou mohu říci, že Slezská diakonie se od svého vzniku v roce 1990 neustále vyvíjí a roste. Vnímáme měnící se svět kolem sebe, nasloucháme, učíme se, přizpůsobujeme a neustále zkvalitňujeme své služby. 

Co je, a bude neměnné napříč desetiletími, jsou však hodnoty, na kterých stavíme a Boží požehnání, které nás celou dobu provází.

“Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.”                                                                                                          Bible (Matouš 25, 35 - 36)

Co je důležité, aby organizace dobře fungovala?

Každá organizace musí mít jasnou vizi. Na prvním místě jsou vždy lidé. Základem jsou spokojení, motivovaní zaměstnanci, jestliže budou spokojení zaměstnanci, budou spokojení také klienti. U každého klienta preferujeme osobní přístup, podporujeme jeho důstojnost a možnost volby.

Když navštěvuji střediska, má první otázka, kterou kladu pracovníkům, zpravidla bývá : “Co je pro Vás v práci důležité abyste se cítili dobře?” 

Co přeji Slezské diakonii do dalších let?

V organizaci pracuji skoro od samého zrodu. Má rodina a spolupracovníci by Vám jistě potvrdili, že svou práci miluji. Slezské diakonii bych proto chtěla do dalších let ze srdce popřát to, co přeji svým blízkým k narozeninám : “hojnost Božího požehnání, zdraví všem zaměstnancům i klientům a také radost z každého nového dne!”

Na závěr bych chtěla projevit velké díky všem, bez kterých by Slezská diakonie nemohla fungovat. Děkuji Pánu Bohu za to, že nám od začátku velice žehná při naší práci. Děkuji také našemu zřizovateli Slezské církvi evangelické a.v., ostatním spolupracujícím církvím a organizacím, všem našim zaměstnancům, donátorům, dobrovolníkům a v neposlední řadě také klientům, za projevenou přízeň, věrnost, podporu a obětavou práci. 

Speciální poděkování patří všem, kteří stáli u zrodu Slezské diakonie, měli vizi, nadšení, ochotu a lásku vybudovat organizaci, která bude na základě křesťanských hodnot pomáhat potřebným. Děkuji Vám, bez Vás bychom tu dnes nebyli!

s úctou

Mgr. Zuzana Filipková, PhD. 
ředitelka Slezské diakonie