Kvalita služeb

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na odborné a týmové práci zaměstnanců s klienty. Sociální služby uplatňují systém řízení služby postavený na kritériích kvality ukotvených v zákoně o sociálních službách a zákoně o sociálně – právní ochraně dětí. Každá služba Slezské diakonie má zpracovanou metodiku služby- soubor vnitřních pravidel, podle kterých je poskytována služba klientovi a tato metodika je pravidelně revidována. Na zvyšování odbornosti pracovníků a rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb Slezská diakonie aktivně spolupracuje s inspektory kvality MPSV.

Slezská diakonie se procesem zkvalitňování poskytovaných služeb zabývá od roku 2000, ačkoli zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ukládá tuto povinnost až od 1. 1. 2007. Dále v roce 2005 největší středisko EBEN EZER, jako první zařízení v ČR, implementovalo model řízení EFQM. V roce 2006 byly ve středisku certifikovány všechny 3 poskytované sociální služby dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky aktivit ke kvalitě

Informace o zpracování osobních údajů pro zapojené experty