STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město

Detašované pracoviště V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj    

Provozní doba

PONDĚLÍ                               11:30 – 15:00 hodin

ÚTERÝ                                  13:30 – 19:00 hodin

STŘEDA                                13:30 – 19:00 hodin

ČTVRTEK                              13:30 – 19:00 hodin

PÁTEK                                   zavřeno

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatel

Kontakt 

online@slezskadiakonie.cz,

Tel.: 731 428 974

 
 
 

Poslání

STREETWORK ON LINE Karviná je terénní sociální služba pro děti a mládež na území města Karviné. Naším posláním je usilovat o zlepšení osobní a sociální situace dětí a mládeže skrze individuální podporu, poradenství, informace a pomoc na místech, která jsou pro tyto skupiny blízká – sídliště, parky, lavičky, ubytovny.

 

Cíle služby

 • Být v kontaktu - Cílem je, aby děti a mládež byli v kontaktu s širším společenským prostředím.
 • Být aktivní - Cílem je, aby děti a mládež získali dovednosti směřující k vlastní aktivitě.
 • Rozvíjet se - Cílem je, aby si děti a mládež prohlubovali schopnosti a dovednosti k zvládnutí životních situací (školní nároky, práce, finance, experimentování s návykovými látkami, mezilidské vztahy aj.).
 • Respektovat pravidla, znát svá práva - Cílem je, aby děti a mládež dodržovali pravidla a hranice, která jsou nezbytnou součástí života jedince, a přispívají k jeho zapojení do společnosti.

 

Co poskytujeme

Kontakt

 • Kontakt je krátká interakce pracovníka s uživatelem.

Kontaktní práce

 • Kontakt uživatele s pracovníkem, který může mít podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit.

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

 • Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny). Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

Doprovod

 • Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Poradenství

 • Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné).

Intervence

 • Řešení aktuální problémové situace uživatele, do které je přímo i nepřímo zapojen pracovník. Jedná se především o vysvětlování norem, výzvy pracovníků vzhledem k jednání klientů a následné intervence související s porušením pravidel.

Pomoc v krizi

 • Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situacích (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog).

Individuální a skupinový nácvik 

 • Nácvik školní nebo mimoškolní látky u jednotlivce nebo skupiny.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého volného času venku.

 

Rozdělení cílových skupin do programů dle lokalit

 • 6ka: Terénní program pro děti a mládež v lokalitě „osmistovka“ a kolem ubytovny Předvoj v Karviné – Novém Městě. Jedná o sociálně vyloučenou lokalitu, přičemž je možné využít k práci místnost na ubytovně.
 • TEENSTREET: Terénní program pro děti a mládež z různých lokalit města Karviné (Ka 1, Ka 7, Ka 8, Ka 4).


Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám, které požadují službu, kterou neposkytujeme (osobní asistence, tlumočnické služby).

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 

Zásady služby

 • dostupnost – nízkoprahový princip
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • individuální přístup
 • rovný a respektující přístup

 

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV. 

Sponzor Sponzor
 

Mapa