SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, sociálně aktivizační služby

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435/12, 734 01 Karviná 1 – Ráj

Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město (detašované pracoviště)

Doba poskytování služby

Po – Pá 07:00 – 15:00

Kapacita

30 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

Kontaktní osoba:
Iveta Kuczerová (tel.: 604 642 991)
sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz

soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie Karviná, Orlová doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. 

Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.

 

Cílová skupina uživatelů

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). 

Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

 

Důvody neposkytnutí služby

 • plná kapacita

 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme

 • zájemci, kterému poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy, a žádá o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

 

Cíle

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • zlepšovat školní prospěch dětí  
 • zachovat vhodné bydlení 
 • zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

 

Nabízíme tyto služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: např. pomoc při školní přípravě, nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti, volnočasové aktivity s dítětem, doprovod na úřad, školská zařízení, pomoc při sestavení splátkového kalendáře, podpora při hledání vhodného zaměstnání apod.)
 • Sociálně terapeutické činnosti: Psychická podpora apod.

 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: Poskytování informací, doprovod dětí do školy, k lékaři, zprostředkování komunikace rodiny se soudy, policií, úřady, školou, lékaři, zařízení ústavní výchovy apod. 

 • Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Např. pomoc při založení bankovního účtu, při zajištění dětského tábora, pomoc se sepsáním žádosti, podání, práce na změnách, aby nedošlo k odebrání dětí z rodiny atd.

 • Sociální poradenství: Rady, informace, doporučení, legislativní podmínky, náležitosti podání, práva a povinnosti atd. 

 

Konkrétní podpora se děje přímo v domácnosti uživatele a spočívá v poskytování

 • rozhovorů a konzultací problémů rodiny s odborným pracovníkem naší služby
 • podpory při sestavení splátkového kalendáře a  šetrného rodinného rozpočtu
 • podpory  při vedení domácnosti (denní režim spojený s povinnostmi rodiny, úklid, vaření aj.)
 • informací při prosazování práv a zájmů rodiny
 • pomoci při jednání s institucemi a úřady v Karviné a Orlové
 • podpory při vyhledávání pracovních příležitostí
 • doučování dětí a zlepšování školního prospěchu dětí
 • námětů  pro efektivní využití volného času dětí i dospělých

 

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost – pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení – služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele – respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup – každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa