POHODA Karviná

 

 Život ve středisku POHODA Karviná

                                          klikněte  ZDE

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01  Karviná-Ráj

Provozní doba

PONDĚLÍ                               12:15 - 17:15 hodin

ÚTERÝ                                  12:15 - 17:15 hodin

STŘEDA                                12:15 - 17:15 hodin

ČTVRTEK                              12:15 - 17:15 hodin

PÁTEK                                  12:15 - 17:15 hodin

V době letních a jarních prázdnin: 9:00 - 14:00 hodin

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 26 uživatelů

Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Kontakt 

pohoda@slezskadiakonie.cz, 603 855 041

Kalendář akcí

 Program klubu POHODA Karviná na měsíc leden 2018.

 Kalendář akcí klubu POHODA Karviná na měsíc leden 2018.

 Webové stránky klubu POHODA Karviná www.nzdmpohoda.cz

 

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci.

Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná je:

 • vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 • podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 • zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole
 • rozvíjet nadání a schopnosti klientů
 • realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů

Co poskytujeme

 • poskytnutí prostoru pro trávení volného času
 • výchovné a vzdělávací aktivity - činnosti směřující k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků klientů
 • intervence - poskytování rad v oblastech týkajících se rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí klientů - jednání konané ve prospěch klientů
 • zájmové a kulturní aktivity
 • práce s blízkými osobami se souhlasem klienta
 • poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných službách
 • seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich odolnosti vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek (intervence, řízené diskuse, rolové hry, modelové situace, sociálně psychologické hry)
 • výlety, exkurze, výstavy apod.

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:

 • žijí v sociálně vyloučených komunitách

 • které mají problémy ve škole

 • které jsou oběťmi domácího násilí

 • které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici

 • které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

Všechny tyto skupiny mohou

 • zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Pro koho tu zařízení není?

 • pro děti mladší 6 let, mládež starší 13 let
 • z důvodu bariérovosti naše zařízení v současné době neposkytuje služby osobám s těžkým zdravotním postižením (lidem imobilním nebo vyžadujícím služby osobní asistence)

Základní činnosti

a. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • preventivní programy, které se konají minimálně jednou za dva měsíce
 • diskuse, besedy
 • příprava do školy
 • akce a fakultativní činnosti
 • podpora manuální zručnosti, rozvíjení vlastní kreativity, tvořivých schopností formou nabídky klubů (Klub dovedných rukou, Klub mňam mňam, Zábavné odpoledne s Jarkem)

b. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • poskytování bezpečného prostoru klubu
 • poskytování kontaktu klientům

c. sociálně terapeutické činnosti,

 • intervence

d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • řešení stížností v zařízení
 • kontaktní práce

Zásady služby

 • Nízkoprahovost
 • Možnost zůstat v anonymitě
 • Bezplatnost
 • Rovnost
 • Dobrovolnost
 • Mlčenlivost

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Karviná.

Zpravodajství MOZAIKA 2. díl, který se váže ke středisku:

 


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa