STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město    

Provozní doba

Pondělí                               10:00 – 15:00 hodin

Úterý                                  10:00 – 15:00 hodin

Středa                                 14:00 – 19:00 hodin

Čtvrtek                               14:00 – 19:00 hodin

Pátek                                  zavřeno

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatelé

Kontakt 

online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté být v úzkém kontaktu s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním.

 

Cíle služby

 • Minimalizovat počet opakovaně používaných a sdílených injekčních setů (dále jenIS) prostřednictvím distribuce IS a jiného zdravotnického materiálu a tím snížit riziko přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli.
 • Snížit riziko náhodného přenosu infekčních onemocnění na veřejnost prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace IS.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním (např. prostřednictvím informačně-edukačních materiálů).
 • Zvyšovat motivaci klientů k abstinenci a k případné budoucí léčbě.
 • Napomoci klientům zlepšovat nebo stabilizovat kvalitu jejich života prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a pomoci řešit životní situace (práce, bydlení, finance, dluhy, rodina, vztahy, vzdělání atd.).

 

Co poskytujeme

 • Kontakt

Kontakt je krátká interakce pracovníka s uživatelem.

 • Kontaktní práce

Kontakt uživatele s pracovníkem, který může mít podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit.

 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny). Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

 • Doprovod

Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

 • Poradenství

Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, vzdělávání, volný čas, sociálně právní a jiné).

 • Pomoc v krizi
 • Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situacích

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou uživatelé nealkoholových návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karvináve věku od 15 do 65 let.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám, které požadují službu, kterou neposkytujeme (osobní asistence, tlumočnické služby)

 

Základní činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
   

Zásady služby

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada harm reduction
 • Zásada ochrany veřejného zdraví
 • Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti
 • Zásada individuálnosti
 • Zásada rovnosti a respektu
 • Zásada samostatnosti

 

Podporují nás

Magistrát města Karviné

Moravskoslezský kraj

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa