ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství

 

Místo poskytování služby

Velká 19, Moravská Ostrava 702 00

Vystoupíte-li na tramvajové zastávce
Výstaviště, vydáte se směrem na Masarykovo náměstí. Ulice Velká se nachází
vedle placeného parkoviště mezi Výstavištěm a Masarykovým náměstím. Poradna
sídlí ve 3. patře a vchod z ulice sousedí s galanterií a textilem.

Doba poskytování služby

úterý - pro objednané (13 - 16 hodin)

středa – 8 -12 hodin

čtvrtek - pro objednané (8 -12 hodin a 13 -16 hodin)

Detašované pracoviště s bezbariérovým přístupem pro osoby s omezením pohybu: Rolnická 55, Ostrava – Nová Ves 709 00. Konzultační hodiny: úterý 13 -15 hodin po předchozím objednání.

Cena

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

elpis.os@slezskadiakonie.cz

tel.: 734 645 275

 

Poslání

Posláním poradny ELPIS Ostrava, odborného sociálního poradenství Slezské diakonie je poskytnutí podpory a individuálního provázení obětem násilí, týrání a zneužívání. Usiluje o to, aby prostřednictvím odborného sociálního poradenství uživatelé mohli rozpoznat vlastní situaci, nacházet a realizovat řešení situace, přijmout zodpovědnost za vlastní život a začlenit se zpět do společnosti.

Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie poskytuje následující služby:

 • sociální poradenství - rozhovor se sociálním pracovníkem
 • odbornou psychologickou péči
 • konzultace s právníkem
 • poskytování informací
 • kontakty na jiná pracoviště
 • zprostředkování azylového ubytování
 • doprovod k lékaři, na policii, úřady, instituce, k soudu (emoční podpora)

 

Cílová skupina uživatelů

 • lidé potřebující podporu v krizové situaci způsobenou domácím násilím, znásilněním, nebezpečným pronásledováním (stalkingem)  – (věk 18 +)
 • lidé se sníženou schopností uplatňovat svá práva v důsledku domácího násilí, znásilnění, nebezpečného pronásledování  (stalkingu) – (věk 18 +)
 • příbuzní, přátelé, známí osob v krizové situaci způsobenou domácím násilím, znásilněním, nebezpečným pronásledováním (stalkingem) – (věk 18 +)

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • osoby mladší 18. let
 • osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu bez doprovodu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně).

 

Cíle poradny ELPIS Ostrava, odborného sociálního poradenství vůči uživatelům:

 • informovat uživatele o nezákonném chování jiných osob, které se týká problematiky domácího násilí, nebezpečného pronásledování či znásilnění
 • zajistit bezpečné prostředí pro zlepšení emočního stavu uživatele
 • podporovat uživatele ve znovunalezení vlastní hodnoty

 

Poskytované činnosti

Poradna ELPIS Ostrava poskytuje služby odborného sociálního poradenství, které jsou vymezeny zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 37, odst. 4 a obsahuje tyto základní činnosti:

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, tj. zprostředkovává navazující služby, např.

 • advokáti, právníci
 • lékaři
 • psychiatři, psychologové, psychoterapeuti
 • policejní služebny
 • azylové domy – celorepublikové
 • ubytovny
 • linky důvěry, poradny, intervenční centra
 • služby pro seniory
 • úřady, soudy aj.

Sociálně-terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

 • poskytnutí poradenství v oblasti problematiky násilí, týrání a zneužívání
 • poskytnutí poradenství v oblastech souvisejících s problematikou násilí, týrání a zneužívání (např. oblast rodinného práva, trestního práva, bydlení aj.)
 • orientace v sociálních systémech (např. informace o dalších sociálních službách, oblast sociálního zabezpečení aj.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, např. doprovod k lékaři, na policii, na úřady, k soudu (poskytování emoční podpory), asistence při přípravě písemného podání (návrhu, žádosti) na úřad, k soudu aj.

 

Další poskytované činnosti

Poradna ELPIS Ostrava vedle služeb odborného sociálního poradenství poskytuje služby vzdělávacího charakteru – formou workshopů, seminářů, přednášek.

Poradna ELPIS Ostrava taktéž vychází vstříc studentům z vyšších odborných škol a vysokých škol – zájemcům o téma „Domácí násilí“ na absolventskou, bakalářskou nebo diplomovou práci. Studentům je k dispozici odborná literatura z knihovny poradny.

Kapacita

Maximální počet konzultací v  rozsahu 60 minut na  den jsou 4. Okamžitá kapacita poradny ELPIS Ostrava je 1 (tj. v jednom okamžiku se mohou pracovníci poradny ELPIS Ostrava věnovat pouze jednomu uživateli).

 

Zásady poskytování sociální služby

Poradenské služby poskytujeme bezplatně, diskrétně, anonymně – nemusíte udávat své jméno. Bez vašeho výslovného souhlasu nejsou žádné údaje o vás a vaší situaci poskytnuty mimo poradnu.

Poradenskou službou nabízíme individuální podporu všem, bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace. Služby jsou poskytovány na základě dobrovolnosti.

Každému zajišťujeme osobní a lidský přístup, nabízíme atmosféru bezpečí. Respektujeme uživatele v jeho rozhodnutí, podporujeme jeho samostatné jednání a jeho zodpovědnost za svůj život.

Zajišťujeme profesionální přístup každému. Pokud přímo pomoci nemůžeme, poskytneme kontakty a údaje na vhodné  zařízení/službu, které odpovídá charakteristice dotazu či situace.  

O všech konzultacích jsou vedeny písemné záznamy, tyto záznamy jsou vedeny pod čísly (anonymně). Záznamy o své osobě máte právo vidět (je-li možno je dohledat).

V případě nespokojenosti s poskytnutím služby máte právo podat stížnost.

 

Projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kdo nás podporuje

Sponzor
 

Mapa