Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku

 

   

Místo poskytované služby 

     Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95

    Holčovice, Holčovice 8, 793 91

    Jindřichov, Jindřichov 191, 793 83

    Vysoká, Vysoká 34, 793 99

Provozní doba

Pondělí    13:00 - 18:00   Holčovice

Úterý        13:30 - 18:00   Jindřichov / Vysoká

Středa     12:45 - 16:45   Město Albrechtice - konzultační den

Čtvrtek     12:45 - 16:45   Město Albrechtice

Pátek      12:45 - 16:45   Město Albrechtice

Maximální okamžitá kapacita služby

Město Albrechtice      20 osob

Holčovice                     10 osob

Jindřichov                   10 osob

Vysoká                        10 osob

Maximální okamžitá doba je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Kontakty

Bc. Jan Šperl, nzdm@sdk.cz, tel.: 604 228 201
koordinátor střediska a sociální pracovník

Bc. Nela Chobotová, n.chobotova@sdk.cz, tel.: 604 228 202
sociální pracovník

                                                                                                                       

 

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování. 

 

 

Cíle služby

Cílem NZDM na Albrechticku je pozitivně působit na klienty, kteří se potýkají se svízelnými situacemi v jednotlivých fázích jejich vývoje.

Cílem je klient, který:

 • Kvalitně tráví svůj volný čas, realizuje své nápadu uvnitř klubu i mimo něj
 • Změní svůj přístup ke vzdělání
 • Nemá konflikty se společností
 • Dokáže zvládat spory v rodině
 • Uvědomuje si škodlivost a dopady návykových látek
 • Umí si poradit v obtížných životních (vývojových) situacích
 • Dokáže ovládat své emoce
 • Má vytvořeny sociální návyky a dovednosti
 • Ví, čeho chce v životě dosáhnout
 • Má povědomí o zdravém životním stylu
 • Naučí se novým dovednostem, rozvine svůj tvůrčí potenciál

 

Cílová skupina

NZDM  na Albrechticku je určeno dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let z Albrechticka, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Klient, který zažívá nebo je ohrožen nepříznivou sociální situací:

 • Nemá co dělat, nudí se (omezená dostupnost volnočasových aktivit v okolí, neví jak naložit s volným časem, nedostatek informací o volnočasových aktivitách, tráví čas na ulici)
 • Má potíže ve škole (problémy s prospěchem, hádá se s učiteli, nerozumí si se spolužáky, škola ho nebaví, chodí za školu)
 • Je terčem posměchu, chybí mu zdravé sebevědomí (všichni se na něj dívají divně, posmívají se mu, ostýchá se oslovit případné kamarády, není schopen komunikovat s novými lidmi)
 • Má rodinné trable (finanční potíže - dluhy, lichva, nedostatek finančních prostředků, chybějící jeden z rodičů, rozvod v rodině, dysfunkční rodina, nový partner rodiče, vystěhování z bytu, děti rodičů bez zaměstnání, časté hádky mezi členy rodiny, rodiče užívající alkohol, drogy apod.)
 • Ohrožuje své zdraví (nesprávná životospráva, špatné hygienické návyky, nedostatek pohybu, netolismus – závislost na PC, mobil, herní konzole)
 • Experimentuje s návykovými látkami (má zkušenosti s marihuanou, cigaretami, alkoholem či drogami)
 • Krize spojená s obdobím dospívání (připadá si zbytečně, brzká sexuální aktivita, těhotenství v nízkém věku, pocit nedostatečného porozumění, první setkání s alkoholem, cigaretami a drogami, neschopnost adaptace na prostředí, negativní pohled na život)
 • Nezvládá své emoce (rychle se naštve a vybuchuje, bývá agresivní, prudké změny nálad, nedokáže své emoce dostat pod kontrolu)
 • Neshody s vrstevníky a kamarády (nemá moc kamarádů, hádá se s nimi, často se s někým bije, bývá odstrkován vrstevníky, izolace, diskriminace)
 • Neví jak dále (nedokáže se zařadit do společnosti, suicidální chování, není schopen rozhodnout se co dále se svým životem, neví, kam pokračovat po škole, neschopnost najít si adekvátní zaměstnání či brigádu)

Další možnosti nepříznivé sociální situace: potřebuje radu, má problémy s PČR, nenavštěvuje žádný kroužek, potřebuje podporu, pomoc při jednání s úřady

Službu neposkytujeme tomu, kdo:

 • Má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • Nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby.

Do cílové skupiny nepatří ten, kdo

 • má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby.

 

Zásady služby

Všechny zásady naší služby vychází z principu nízkoprahovosti, což znamená maximální dostupnost klientů ke službě.

 • Anonymita

Klient nemusí uvádět své jméno ani žádné další osobní údaje.

 • Individuální přístup

Pracovník vnímá potřeby a jedinečnost osobnosti každého klienta, naslouchá mu, zajímá se o jeho přání a potřeby. Vnímá jeho problémy a společně hledají řešení.

 • Bezplatnost

Služby jsou poskytování bezplatně (výjimku tvoří finanční spoluúčast na nadstandardních programech služby, např.: exkurze, koncerty apod.)

 • Důvěra

Pracovníci navazují důvěrný vztah s klienty a zároveň vytvářejí bezpečný prostor pro sdílení problémů, pocitů a názorů.

 • Mlčenlivost

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, avšak v případě zjištění závažných skutečností ohrožujících děti a mládež mají oznamovací povinnost orgánům vyšší instance (OSPOD, PČR)

 • Respekt

Pracovník přistupuje ke každému klientovi s respektem bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, věk, vyznání, názory a víru. Vedeme klienty ke vzájemnému respektu.

 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pobyt v klubu
 • Volnočasové aktivity
 • Rozvoj dovedností a návyků
 • Preventivní program
 • Zpětná vazba k chování
 • Práce s pravidly
 • Pomoc se školou

 

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Svět kolem nás
 • Akce pro veřejnost
 • Doprovod

 

C) Sociálně terapeutické činnosti

 • Pokec
 • Plánování
 • Poradenství
 • Pomoc v krizi

 

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Stížnosti
 • Poradenství
 • Práce s blízkými osobami

 

Sponzoři
Tento projekt je financován z MPSV

Kdo nás podporuje

Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa