ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Beskydská 142,  741 01  Nový Jičín-Žilina

Provozní doba

Provoz střediska je nepřetržitý, asistenční služby jsou poskytovány od 6:30 do 22:00,  kdy je v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín přítomen pracovník poskytovatele. Vedoucí služby může rozhodnout, že v případě potřeby bude nastavena noční služba.

Kapacita služby

Kapacita střediska je 17 uživatelů.

Kontakt 

e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz,

tel. 734 643 233, 733 142 411

 

Poslání

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=xSCt6mvlc0M

 

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.

Služba nemůže být poskytnuta osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby - s potřebou intenzivní 24 hodinové podpory. Obsahem služby není podávání léků, podávání stravy, nepřetržitý dohled.

 

Cíle služby

1. Dosažení co největší míry soběstačnosti a samostatnosti klienta a jeho nezávislosti na poskytované službě (klient využívá běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - pošta, obchod, kadeřník aj., klient se rozhoduje a zodpovídá za důsledky svých rozhodnutí), a to dle individuálních schopností každého.

2. Rozvoj, případně udržení schopností, dovedností a znalostí klienta, zejména v oblasti péče o sebe a svou domácnost.

3. Zachování a rozvoj přirozených vztahů (s rodinou, přáteli atd.) klienta. 

 

Zásady naší služby

Zásada individuálního přístupu a respektování potřeb, práv a individuality klienta - pracovníci služby zjišťují individuální potřeby každého klienta a na základě tohoto zjištění vyjednávají podobu poskytování služby.

Zásada partnerství - pracovník a klient jsou v procesu plánování a poskytování služby rovnocennými partnery. Respektujeme klientův životní styl, vedeme jej k samostatnému rozhodování, zodpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí. To vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.

Zásada nezávislosti a samostatnosti (respektování práva na přirozené riziko) - klientovi se snažíme poskytovat právě tolik podpory, kolik aktuálně potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více). Při poskytování služby klientovi stavíme na dovednostech a schopnostech klienta, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou klienty k využívání zdrojů vně služby (cestování hromadnou dopravou, nakupování v dostupných obchodech, využívání běžných služeb (škola, pošta, práce) Tam, kde je to možné, se snažíme o přechod klientů do samostatného bydlení. Vedeme klienty k vědomí odpovědnosti za své konání. 

Zásada kvality, odbornosti a týmové spolupráce – pracovníci usilují o kvalitu poskytované služby, znají a dodržují metodiku služby, přicházejí s návrhy ke změnám v metodice a činnostech služby. Pracovníci spolupracují na poskytování služby klientovi, sdílejí důležité informace. Uvědomují si důležitost jednotného přístupu ke klientovi a dbají na jeho dodržování.  Pracovníci jsou podporováni ve vzdělávání vzhledem ke specifickým potřebám klientů a specifikům služby chráněného bydlení. 

 

Poskytované služby

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti se stravují samostatně nebo s podporou asistenta. Asistent pomáhá při sestavování jídelníčku, při objednávce jídla od dodavatelské firmy, při plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, při přípravě pokrmů.

  • Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v bytových jednotkách pro 1 – 3 klienty. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří bytu, v pokoji uzamykatelné skříně).

Klienti si své pokoje mohou dovybavit a případně dodekorovat dle svých představ. Klientům jsou k dispozici společné prostory (společenská místnost s kuchyňským koutem, zahrada s posezením), společné zařízení – pračka, vysavač atd. Po dohodě mají klienti přístup na PC s Internetem.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Asistenti poskytují podporu a motivaci při vyhledání, zprostředkování a využívání volnočasových aktivit - například zprostředkování kontaktu na různé kroužky, pomoc při nalezení přátel v přirozeném prostředí (v dané lokalitě, městě) a při navázání a udržení kontaktu s přáteli, spolupracovníky, známými.

A dále nácvik konkrétní činnosti dle individuálního plánu a cíle klienta. Může jít o tyto oblasti: vaření a hospodaření, porozumění návodu na použití domácího spotřebiče, nácvik telefonování, práce s PC a s internetem a obdobnými komunikačními prostředky, nácvik a podpora při řešení nenadálých situací (nouzové a havarijní situace), nácvik komunikačních dovedností, jednání na úřadech.

V oblasti vzdělávání jde o podporu při dojednání školní docházky, dopomoc se školní přípravou, nácvik cesty do a ze školy.

V oblasti partnerských vztahů -  podpora při řešení partnerských vztahů, vytvoření prostoru pro setkávání s přáteli v rámci bydlení i mimo něj.

V oblasti podpory při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu jde zejména o  nácviky vstávání, nácvik cestování, nácviky pohovorů, psaní životopisů. Zprostředkování kontaktu na jiné služby (např. agentury práce, chráněné dílny apod.)

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při vyhledávání informací o běžně dostupných službách různými způsoby (internet, telefon, osobně) podle přání klienta a podpora a pomoc s navázáním kontaktu s běžně dostupnou službou (pošta, kadeřník, obchod atd.).

Pomoc a podpora při kontaktu, jednání, komunikaci s rodinou a přáteli.

  • Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti související s individuálním plánem klienta  - šetření a mapování potřeb, individuální plánování, průběžné a závěrečné vyhodnocení plánů, hodnocení spolupráce, motivační rozhovory, podpůrné rozhovory, šetření a vyhodnocení rizik a protikrizové plánování.

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc a podpora v jednání na úřadech a institucích (úřad práce, banka, pošta, lékaři atd.), porozumění sdělovaným informacím

Podpora při dodržení sjednaných termínů ve věci vyřizování běžných záležitostí - návštěv lékařů, jednání na úřadech, v bance atd. Pomoc a podpora při administrativě spojené s jednáním s úřady, při zjišťování informací, které souvisí s jednáním v běžných záležitostech.

  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Nácvik, dohled, podpora či pomoc při úkonech osobní hygieny (týká se celkové hygieny, nákupu hygienických potřeb, získávání a udržení správných hygienických návyků, v případě potřeby klienta zajištění osobní hygieny).

Nácvik, dohled, podpora či pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání, úprava vlasů, stříhání a úprava nehtů).

Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem). 

 

Kapacita

Kapacita je 17 klientů. Bydlení se skládá z celkem 5 bytů, kapacita každého bytu jsou 3 klienti. Byty jsou rozděleny na byty pro muže a byty pro ženy. Služba chráněného bydlení je rovněž poskytována prostřednictvím individuálního chráněného bydlení na chráněném bytě, jehož kapacita jsou 2 klienti.

 

Doba a cena poskytované služby

Ubytování je poskytováno celoročně, nepřetržitě. Asistenční služby jsou poskytovány od 6:30 do 22:00, kdy je v chráněném bydlení ARCHA přítomen pracovník poskytovatele. Vedoucí služby může rozhodnout, že v případě potřeby bude nastavena noční služba. V případech havárie či krize se postupuje podle pravidel k nouzovým a havarijním situacím. Úhrada za služby je uvedena v aktuálně platném úhradovníku.

 

Technické řešení objektu, historie

Chráněné bydlení ARCHA je otevřeno od 1.1. 2011. Objekt patří městu Nový Jičín, Slezská diakonie jej má ve výpůjčce. Pět bytových jednotek je umístěno do objektu bývalé základní školy. Každá bytová jednotka má v rámci budovy vlastní vchod, sociální zařízení, kuchyňku a obývací prostor + dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový). Klientům je dále k dispozici společenská místnost, jídelna s kuchyňkou, pračka, místnost pro individuální práci. Budova je situována na kraj obce Nový Jičín-Žilina a je obklopená travnatou zahradou. Objekt je upraven bezbarierově, součástí je evakuační lůžkový výtah. V rámci budovy je umístěno 5 polohovacích postelí, které jsou určeny přednostně klientům s přidruženým tělesným postižením.

 

Zájemci o službu

Zájemci o službu si mohou zde stáhnout Žádost zájemce o přijetí do služby chráněného bydlení ARCHA.

 

V ROCE 2016/2017 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

MPSV, KÚ Moravskoslezského kraje, Město Nový Jičín, Město Kopřivnice, JM STAVBY, MK-STAV Builging s.r.o., OÚ Ženklava

Mapa