ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov

Doba poskytování služby

Pracovníci v sociálních službách jsou k dispozici:

Pondělí-pátek: 8:30-20:30
Sobota-neděle: 8:00-20:00

Sociální pracovník je k dispozici:

Pondělí - pátek: 7:00-15:00

Vedoucí střediska je k dispozici:

Pondělí - pátek dle individuální domluvy
Uvedené časy se mohou měnit dle aktuálních potřeb uživatelů služby a organizačních potřeb střediska.

Ubytování je poskytováno nepřetržitě.

Kapacita

9 uživatelů 

Cena

Ubytování:

 • 2-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 140 Kč/den

 • 1-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 170 Kč/den

 • 1+1 (2-lůžkový byt se samostatnou kuchyní): 160 Kč/den

Stravování:

 • režim samostatného stravování (uživatel se stravuje individuálně, může využít podpory pracovníka, úhrada za jídlo není stanovena),

 • režim kombinovaného stravování (část stravy zajištěna společně s ostatními uživateli, část stravy si uživatel zajišťuje sám)

 • režim společného stravování, uživatel se stravuje s podporou pracovníka, úhrada je stanovena následovně:

100 Kč/den z toho:

 • snídaně: 20 Kč/den

 • 1. svačina: 5 Kč/den

 • oběd: 45 Kč/den

 • 2. svačina: 10 Kč/den

 • večeře: 20 Kč/den

Sociální služba:

2,00 Kč/ 1 minuta k zajištění úkonů podpory v základních činnostech dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění.

Úhrady po dobu nepřítomnosti uživatele:

 • ubytování: 140 Kč/den, 160 Kč/den, 170 Kč/den (podle typu bytové jednotky)

 • strava: 0 Kč

 • sociální služba: 0 Kč

Kontakt

Sociální pracovník: Bc. Ivana Dombeková, DiS.

e-mail: archa.ostrava@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 763

Pracovníci v sociálních službách

e-mail: pss.archa@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 762

Vedoucí zařízení: Bc. Irina Tkačová

e-mail: vedouci.archa@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 128 449

Další informace

Další informace a dokumenty pro zájemce o službu naleznete zde.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním chráněného bydlení ARCHA Ostrava je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením individuální pomoc a podporu v oblastech spojených se samostatným bydlením tak, aby mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Cíle 

Cílem chráněného bydlení ARCHA Ostrava je naučit uživatele dovednostem a činnostem souvisejícím se samostatným bydlením v takové míře, aby mohli pokročit k samostatnější formě bydlení nebo aby žili v chráněném bydlení s odpovídající mírou podpory. 

Cíle ve vztahu k uživateli

 • Podpořit uživatele v péči o sebe sama (hygiena, zdraví, psychická a fyzická pohoda apod.)
 • Podpořit uživatele v soběstačnosti v oblasti stravování
 • Podpořit uživatele v péči o domácnost
 • Podpořit uživatele v nácviku pracovních dovedností
 • Podpořit uživatele ve volnočasových aktivitách
 • Podpořit uživatele v hájení svých zájmů a snížit tak riziko zneužití jinými osobami
 • Podpořit uživatele ve využívání zdrojů dostupných skrze veřejné služby

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v jejich individuálních plánech.

 

Cílová skupina uživatelů

Služba chráněného bydlení ARCHA Ostrava je poskytována lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (popř. s přidruženým duševním onemocněním) ve věku 18 až 55 let, kteří chtějí žít co nejvíce samostatně a potřebují podporu v běžném životě. Věková hranice je určující u zájemců o poskytnutí služby, stávající uživatelé mohou službu využívat i při překročení uvedené věkové hranice, dokud se nezhorší jejich zdravotní stav a nepotřebují zajištění péče jiným typem služby.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (naše zařízení není bezbariérové)
 • lidem s duševním onemocněním, které je určující pro způsob poskytování podpory (např. lidé s primárním onemocněním schizofrenií)
 • lidem, kterým lékař nedoporučí kolektivní soužití (z důvodu duševní poruchy, agresivního jednání apod.) 
 • lidem s poruchou autistického spektra (jestliže by tato porucha mohla ovlivnit poskytování služby)
 • lidem, jejichž zdravotní stav dlouhodobě (více než tři měsíce) nebo neustále vyžaduje zdravotní nebo ošetřovatelskou péči
 • lidem nevidomým, neslyšícím či hluchoslepým

 

Poskytované činnosti

Poskytnutí ubytování

 • V chráněném bydlení je k dispozici 5 bytových jednotek, jedna bytová jednotka je jednolůžková, zbylé čtyři bytové jednotky jsou dvoulůžkové. Součástí každé bytové jednotky je malá kuchyňská linka a koupelna s WC. Bytové jednotky jsou vybaveny základním nábytkem – postel, skříň a noční stolek. Uživatelé služby si mohou byt dovybavit svým nábytkem či jinými spotřebiči dle svých potřeb. Uživatelé mají klíč od skříně a od nočního stolku, což zaručuje soukromí a intimitu. Dále jsou uživatelům k dispozici společné prostory – obývací místnost, společná kuchyň. Uživatelé mohou využívat společné televize nebo počítače s připojením k internetu.

Pomoc se zajištěním stravy

 • Uživatelé služby si mohou zvolit jednu ze tří variant stravování: samostatné stravování, kdy si uživatel zajišťuje stravu a vaří sám nebo s minimální asistencí pracovníka, kombinované stravování, což znamená, že si uživatel část denní stravy zajišťuje sám a část stravy odebírá z chráněného bydlení, společné stravování, kdy je strava zajišťována společnými silami pro více uživatelů současně, uživatelé se střídají ve vaření a přípravě jídla, v nákupech za asistence pracovníka služby. Pracovník pomáhá uživatelům se sepisováním jídelníčku či seznamu na nákup.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pracovníci podporují uživatele v péči o svou domácnost. Mohou uživateli pomoci s úklidem, volbou čistících prostředků, praním prádla apod. Pracovníci uživateli pomohou s obsluhou a manipulací s domácími spotřebiči (např. obsluha pračky, žehličky, mikrovlnné trouby).

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pracovníci motivují uživatele v získání správných hygienických návyků. Pracovníci podporují uživatele v dodržování pravidelné osobní hygieny. Pracovníci seznamují uživatele s riziky, která mohou v souvislosti s nedostatečnou hygienou nastat. Pracovníci uživatele podporují v běžných hygienických činnostech, jako jsou sprchování, česání, mytí zubů, stříhání nehtů apod.
 • Pracovníci podporují uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřník/holič, pedikér apod.).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovníci služby uživatele podporují v aktivním trávení volného času. Pracovníci motivují uživatele k trávení volného času i mimo chráněné bydlení, v případě zájmu může pracovník pomoci uživateli aktivitu zprostředkovat.
 • Pracovníci pořádají interní školení (např. o bezpečnosti, pravidlech CHB, nakládání s financemi, havarijních a nouzových situacích v CHB apod.) či porady uživatelů.
 • Pracovníci CHB spolupracují i s externími odborníky a zprostředkovávají např. školení hasičů nebo policie ČR. V rámci vzdělávání jsou v chráněném bydlení pořádány tzv. nedělní kruhy důvěry, kdy uživatelé probírají, co se jim za daný týden povedlo/nepovedlo, co je trápí/s čím jsou spokojeni, plánují akce a různé aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pracovníci poskytují uživateli pomoc či podporu při vyhledávání běžně dostupných služeb dle jeho přání (kadeřník, kino, obchod, pošta…). Pracovník může uživatele na dané místo doprovodit, pokud v tomto potřebuje uživatel podporu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Pracovník s uživatelem tvoří individuální plán uživatele. V tomto plánu si uživatel vytyčí oblasti, ve kterých potřebuje pomoc a podporu a jakým způsobem by mu daná pomoc a podpora měla být poskytnuta. Pracovníci uživatele podporují ve vyjadřování vlastních přání, potřeb, pocitů, myšlenek.
 • Pracovníci uživatele podporují v přijímání odpovědnosti za svůj život a v přijímání přiměřených rizik spojených s odpovědností za vlastní život.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pracovníci mohou uživateli asistovat při vyřizování důležitých záležitostí spojených s uplatňování vlastních práv a zájmů, např. v jednáních na úřadech, u lékařů, na školách a jiných institucí, mohou mu také pomoci v porozumění obsahu jednání.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Partnerství
 • Respekt, rovnost a tolerance
 • Individuální a motivující přístup
 • Bezpečí
 • Dobrovolnost
 • Týmová spolupráce
 • Odbornost pracovníků
   

Sponzor
 

Mapa