ELIADA Brno

 

Místo poskytování služby

Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice
Terénní formou v Brně a okolí, ambulantní formou ve středisku ELIADA Brno.

Doba poskytování služby

Celoročně v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hodin.

Kapacita

Okamžitá kapacita odlehčovací služby je:
Pondělí – pátek: 7:00 - 22:00 - 1 klient

Cena

80 Kč za hodinu

Kontakt 

eliada@slezskadiakonie.cz, 734 862 310

Mgr. Michaela Kubešová, vedoucí Střediska ELIADA Brno: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz

Mgr. Michaela Hráčková, sociální pracovník Střediska ELIADA Brno: sp.eliada@slezskadiakonie.cz

http://dorea-eliada.cz/

Poslání

Posláním odlehčovacích služeb ELIADA Brno je podpora rodin, které pečují o děti do 18 let věku s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem, pečující osoba si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA Brno. Působíme v Brně a okolí. 

Cílová skupina uživatelů

Odlehčovací služby jsou poskytovány dětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením od narození do 18 let.

Důvody pro neposkytnutí služby

Zájemci, s nimiž nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby nebo je nelze vést v evidenci čekatelů:

 • dítě s výhradně smyslovým (zrakové, sluchové) postižením
 • dítě projevující se agresí, pokud tato by mohla ohrozit život či zdraví pracovníka
 • dítě s chronickým infekčním onemocněním (HIV, VHC apod.)
 • dítě, jehož zdravotní stav vyžaduje odborný zdravotní dohled (podání léků, aplikace injekcí, sondování apod.), pokud tento dohled rodiče nezajistí
 • dítě, kterému má být sociální služba poskytována, nespadá do cílové skupiny
 • zájemci žádají jinou sociální službu, než odlehčovací služby poskytované střediskem ELIADA Brno
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena táže sociální služba z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (§ 91 písm. d).

Cíle

 • poskytnout pečující osobě čas pro odpočinek, volnočasové aktivity a navazování a udržování sociálních kontaktů
 • umožnit pečující osobě vyřízení si osobních záležitostí
 • zajistit běžnou péči o dítě a podpořit jeho dalšího rozvoj

Poskytované činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada partnerského přístupu – klient je rovnocenným partnerem. Respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
 • Zásada maximální možné samostatnosti klienta – služby osobní asistence posilují samostatnost a odpovědnost klienta a pracovník služeb osobní asistence nikdy za klienta nevykonává takovou činnost, kterou je klient schopen vykonat samostatně. Posiluje a udržuje tak zachování nejvyšší možné míry nezávislosti a samostatnosti klienta
 • Zásada individuálního přístupu – uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb, jeho možností a očekávání, které jsou uvedeny a rozpracovány v individuálním plánu.
 • Zásada flexibilního přístupu – službu se snažíme přizpůsobovat neočekávaným požadavkům jednotlivých klientů (z hlediska času i místa poskytování služeb).
 • Zásada zastupitelnosti – pracovníci služeb osobní asistence tvoří tým, který se v případě vypadnutí asistenta u dohodnuté, nasmlouvané služby snaží navzájem zastoupit tak, aby klient o svou službu nepřišel.
 • Zásada práva volby – pracovníci služeb osobní asistence respektují klientovo přání s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
 • Zásada spolupráce – během poskytovaní sociální služby spolupracují všichni zainteresovaní pracovníci služeb osobní asistence na tom, aby poskytovaná sociální služba byla co nejkvalitnější a v případě potřeby nebo zájmu nabízí a pomáhají kontaktovat další osoby – odborníky.
 • Zásada návaznosti – po vzájemné dohodě s klientem navazujeme na činnosti poskytované v předešlé nebo souběžné službě. V případě zájmu předáme zákonnému zástupci informace a zkušenosti, které jsme v kontaktu s klientem získali, a nabídneme mu kontakt na služby, které by klient mohl dále využívat.

Mapa