TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

 

 Život ve středisku

         klikněte ZDE

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

Nepřetržitě
Provozní doba kanceláře: Po – Pá 07:00 – 15:00

Kapacita

okamžitá kapacita – 9 uživatelů

Sazba za poskytované služby

viz Sazebník za odlehčovací služby

Uživatelé našich služeb mohou využít nabídky bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu.

Nabídku kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

Kontakt

email: asistence.respit@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Ivana Andrýsková, DiS., tel.  558 713 772, 739 525 242

Sociální pracovník: Mgr. Kateřina Uhrová, tel. 558 713 772, 605 292 995

 

Poslání

TABITA Český Těšín, Třanovice, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Českém Těšíně a okolních obcích.

 

Dostupnost

Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus) nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště nebo vlakové nádraží Český Těšín, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

 

Cílová skupina uživatelů

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje celodenní péči a pomoc jiné osoby.

Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

 

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Český Těšín.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů);
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí odlehčovacích služeb;
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností.

 

Cíle

Cílem odlehčovací služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým, o které pečují, poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.

Cílem realizovaných činností v rámci odlehčovací služby je:

 • uživatel, který má navzdory svému zdravotnímu omezení a momentální nepřítomnosti pečující osoby zajištěny své potřeby, plánované aktivity a přání dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života;
 • uživatel, který setrvá v domácím prostředí a má zachován přirozený kontakt s blízkými pro udržení a zlepšení psychického stavu;
 • pečující osoba, která díky odlehčovací službě může realizovat vlastní potřeby, udržovat a zlepšovat dobrou kondici svého fyzického a psychického stavu a zvýšit tak kvalitu svého života;
 • pečující osoba, která předchází jak fyzickému a psychickému vyčerpání při péči o blízkou osobu, tak svému vlastnímu sociálnímu vyloučení.

 

Poskytované činnosti

Základními činnostmi služby odlehčovacích služeb dle vyhlášky č.505/2006Sb. jsou:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

b) Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

c) Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

e) Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností odporujících sociální začleňování osob.

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

g) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

Středisko TABITA poskytuje na základě § 37, odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, bezplatné základní sociální poradenství osobám pro řešení jejich nepříznivé sociální situace:

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby za úplatu
 • Vyšetření kognitivních funkcí uživatelů služby zdarma

Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci střediska TABITA respektují a dodržují ve vztahu k uživatelům tyto zásady:

 • Individuální přístup – podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, respektování jedinečnosti člověka, přizpůsobení se životnímu tempu uživatele.
 • Partnerství – vzájemná spolupráce při naplňování potřeb uživatele, důvěra a respekt, rovnocenný vztah, oboustranná komunikace (verbální a neverbální), respektování vlastní vůle a názorů uživatele, naslouchání.
 • Zachování lidské důstojnosti – úcta k uživateli, respektování soukromí a intimity uživatele, důstojné oslovování dle vzájemné dohody s uživatelem.
 • Přiměřená míra podpory – podpora vychází ze skutečných potřeb uživatele, jeho schopností a limitů. Při poskytování služby nedochází k „přepečovávání“. Služba aktivizuje a motivuje k činnostem.
 • Praktická realizace křesťanských hodnot – láska k bližnímu, odpuštění, pokora, smíření, bezpodmínečné přijetí, porozumění utrpení.
 • Spolupráce s domácími pečujícími – oboustranná komunikace ve prospěch co nejlepší péče o uživatele, zohlednění připomínek, názorů a obav.

 

Podpořili nás

MPSV, Moravskoslezský kraj,  město Český Těšín, obec Chotěbuz, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa