KARMEL Tichá

 

Místo poskytované služby

Tichá 295, 742 74
Středisko KARMEL Tichá realizuje služby ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace. K budově o výměře 552m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.
V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů - pracovna s počítačem, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení.
V prvním patře jsou pokoje klientů, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla) na patře slouží pro všechny klienty, místnost pro muzikoterapii a snoezelen.
V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti.V půdních prostorech je zřízen archiv a sklady materiálů.

Doba poskytované služby

Služby jsou poskytovány v celoročním pobytu, tj. nepřetržitě v průběhu celého roku NON STOP od pondělí 00.00 do neděle 24.00.

Kapacita

10 klientů/den

Cena

Dle platného ceníku o platbách „Platby za ubytování, stravování a poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením na středisku Domov Tichá“.

Kontakt

ticha@sdk.cz, 733 142 413, 734 780 233

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby (s mentálním nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to v takových podmínkách, které se co možná nejvíce blíží přirozenému sociálnímu prostředí a zachovávají sociální vazby s okolním prostředím.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou služby určeny, tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním postižením a kombinovaným postižením, a to především s poruchami autistického spektra.

Bližší charakteristika okruhu osob:

a)     osoby s mentálním postižením středně těžkého až těžkého stupně, a to především s přidruženou poruchou autistického spektra 

b)     osoby s kombinovaným postižením

 • osoby s mentálním postižením a s přidruženým tělesným postižením, které však zvládnou pomocí  kompenzační pomůcky překonat architektonické překážky v místě poskytování služeb
 • osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením, které není pro poskytování služby omezující
 • osoby nevyžadující ošetřovatelskou péči a denní lékařskou péči

Domov je koedukovaným zařízením  - pro muže i ženy

Domov je zcela bariérový - bez výtahu, se schodišti

Kapacita zařízení - 10 míst

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let, pro nově příchozí klienty je stanovena horní věková hranice 45 let, pro stávající klienty není horní věková hranice stanovena

Okruh osob, kterým nelze služby poskytovat:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby ohrožující okolí či sebe sama
 • osoby s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
 • osoby s diagnózou sexuální deviace
 • osoby imobilní, které potřebují bezbariérový provoz 
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby (např. úplná slepota)

Základní cíle poskytovaných služeb

Strategickým cílem střediska KARMEL Tichá je neustále zvyšování kvality nabízených služeb. Hlavním cílem naší služby je vést klienty k dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti s ohledem na stupeň jejich postižení.

Naplnění hlavního cíle naší služby má klientům umožnit

 • vést v maximální možné míře samostatný život v rámci naší služby, či v jiném prostředí s obdobnou mírou podpory
 • popř. umožnit přesun do jiného vhodného prostředí s menší mírou nutné podpory (např. do služby „chráněné bydlení“).      

Rozvoj samostatnosti a snižování potřeby nutné dopomoci v praxi znamená zejména podporu dovedností klientů v následujících oblastech:

 • základní komunikace
 • osobní hygiena
 • oblékání
 • přísun tekutin
 • stravování
 • orientace v prostoru a čase, aktivitách
 • další běžné úkony péče o svou osobu (např. na koho se obrátit, když něco potřebuji, základní péče o své zdraví, péče o osobní věci a prostředí, v němž bydlím, příprava nápojů, popř. jednoduchého jídla apod.)
 • posilování možností smysluplného trávení volného času, včetně podpory osobních i společenských aktivit a zájmů
 • udržování stávajících sociálních vazeb, popř. navazování a udržování nových kontaktů
 • využívání veřejných institucí a služeb (např. návštěva obchodů, restaurace, pošty, holičství, kulturních, sportovních a jiných akcí)
 • vědomí svých základních práv a oprávněných zájmů + schopností, podpory jejich dodržování (např. možnost podat stížnost v případě jejich porušení)
 • obstarávání osobních záležitostí (např. na úřadech aj.)
 • vědomí základních pravidel chování ve společnosti a jejich uplatňování v každodenním životě

Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.

Hodnocení - měřitelnost cílů

Cílem služby je:

 • dosáhnout optimální osobní rozvoj a seberealizaci klienta s ohledem na stupeň postižení, věkové a charakterové zvláštností
 • následné udržení schopností a dovedností, a to pokud možno co nejdéle (tj. dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti na službě)
 • vytvořit příjemný, podnětný a bezpečný domov
 • aktivně využívat volný čas a aktivizovat klienta do běžného života
 • rozvíjet či zachovat přirozené mezilidské vztahy
 • podporovat klienta při uplatňování základních lidských práv
   

Naplnění hlavního cíle naší služby má klientům umožnit:

 • vést v maximální možné míře samostatný život v rámci naší služby, či v jiném prostředí s obdobnou mírou podpory
 • popř. umožnit přesun do jiného vhodného prostředí s menší mírou nutné podpory (např. do služby „chráněné bydlení“)
   

Hodnocení - měřitelnost cílů:

Při vstupu klienta do služby jsou podrobně mapovány mj. jeho schopnosti, potřeby a cíle. Je vyplněn podrobný dotazník a zpracován osobní profil klienta. Kromě hodnocení naplňování společně stanovených individuálních potřeb/cílů v  individuálním plánu klienta, lze měřit naplňování výše zmíněných cílů v oblasti rozvoje samostatnosti jejich srovnáním se stavem, v němž klient do služby přišel.

Na základě zpracování vývoje u jednotlivých klientů lze následně hodnotit dosahování cílů služby jako celku. Kritéria měřitelnosti jsou např. statistiky, dotazníky, analýza stížností, apod.

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Středisko KARMEL Tichá realizuje služby Domova pro osoby se zdravotním postižením (společně se službou Denního stacionáře) ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace. K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.

V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna s počítačem a prostorem pro denní aktivizační činnosti, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení. V prvním patře jsou pokoje klientů, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla - na patře slouží pro všechny klienty), místnost pro muzikoterapii. V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti. V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů.

Středisko je bariérové – bez výtahu.

Poskytované činnosti

Obsahem služby je:

 • poskytování trvalého ubytování

Nabízíme celoroční ubytování ve dvou jednolůžkových a čtyř dvoulůžkových pokojích pro 10 osob. Pokoje se nachází v 2. patře střediska a jsou zařízeny standardním vybavením. Sociální zázemí je společné na chodbě.

 • poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání

Zajišťujeme celodenní stravování v rozsahu tří hlavních jídel - snídaně, oběd, večeře. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Klienti mají možnost výběru stravy. Podporujeme dodržování pitného režimu.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována klientům s ohledem na jejich schopností, zdravotní stav a individuální potřeby. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.

Pracovník rozvíjí a zachovává schopnosti klienta, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o jejich možností využití.    

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zajišťujeme pomoc a podporu v oblasti základní hygieny, tj. hygiena ústní, ranní a večerní hygiena, sprchování, celková koupel, holení, mytí a úprava vlasů, stříhání nehtů, čištění uší. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.

 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Výchovně vzdělávací a aktivizační činností jsou zaměřeny na rozvíjení a případné udržování dovedností a schopností klientů s přihlédnutím na individuální schopnosti. Jedná se o skupinové i individuální činností. Patří zde např. nabídka zájmových aktivit, nácviky sebeobsluhy, terapeutické činností, organizace různých akcí, apod.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme klienty v kontaktu se společenským prostředí, usilujeme o spolupráci s rodinou a přáteli klientů. Organizujeme akce, do kterých zapojujeme veřejnost, případně zprostředkováváme kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami. Nabízíme a organizujeme návštěvy kulturních představení, sportovních a jiných akcí, bohoslužeb, apod. Aktivity jsou organizovány dle zájmů jednotlivých klientů a na tyto akce nabízíme a zajišťujeme klientům doprovody pracovníků.

 • poskytování sociálně-terapeutických činností

Sociálně- terapeutické činností jsou aktivity, které vedou k rozvoji a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klientů – jsou šité na míru a vycházejí z individuálních plánů jednotlivých klientů.Patří zde např. pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, volno-časové a zájmové aktivity, apod.   

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V oblasti uplatňování práv a zájmů respektujeme tempo klienta, podporujeme klienta při komunikaci, učíme znát jeho práva, doprovázíme při obstarávání osobních záležitostí.

 • základní sociální poradenství

Poskytujeme informace a podporu směřující k řešení nepříznivé sociální situace, poskytujeme informace o základních právech a povinnostech klienta, o dostupných zdrojích. Poskytujeme také potřebné informace opatrovníkům klientů, kteří spolupodílejí na péči o klienta.

Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.

Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad)

Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí. V současné době se jedná  o zajištění dopravy (přepravy klienta)  automobilem střediska.

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o službu jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. V případě zájmu o službu je nutno vyplnit žádost a odevzdat ji spolu s přílohou – posudkem lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

Zařízení získává základní informace o zájemci o službu také osobním pohovorem a formou sociálního šetření, kdy probíhá mj. vyplnění dotazníku, kde se zjišťují potřeby, zájmy,  dovednosti potenciálního klienta. Jednání se zájemcem o službu, který má potíže s komunikací, je přítomen opatrovník, popřípadě rovněž externí odborník na alternativní komunikaci. Zájemci je zpravidla nabídnuta možnost dalších informativních schůzek a účast na denní činnosti a aktivitách.

Na základě získaných poznatků je oběma stranami zhodnoceno, zda je nabízena služba vhodná pro daného zájemce.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů:

Jestliže byly splněny veškeré podmínky pro uzavření oboustranné dohody, a to zejména vyjednání veškerých detailů poskytovaných služeb, přecházíme do etapy uzavírání smlouvy.  

Za proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby je zodpovědná vedoucí střediska. K procesu uzavírání smlouvy si zájemce může přizvat osobu, které důvěřuje. Ve smlouvě je zaznamenáno základní ujednání o poskytované službě. Je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud zájemce souhlasí s nabídnutými podmínkami, dochází k podpisu smlouvy o poskytování služby.

Pravidla pro  podávání stížností

Klient, opatrovník, klíčový pracovník nebo kterýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta, může v případě nespokojenosti s kvalitou sociální služby podat stížnost, a to ústně, písemně, či elektronickou formou. Pro případ podání stížnosti, případně připomínky či podnětu je k dispozici na středisku KARMEL Tichá schránka stížnosti, umístěna na přístupném místě u vchodových dveří.

Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému je stížnost podána, či jemu podřízený pracovník. Stěžovatel musí být seznamován, jaký je průběh vyřizování stížnosti, jaká má práva při vyřizování stížnosti. Každá stížnost, podnět, či připomínka je na středisku KARMEL Tichá chápána jako příležitost ke zvyšování kvality služby. Stížnost musí být vyřízena do 30-ti dnů od převzetí stížnosti. Stěžovatel je srozuměn s výsledkem šetření a s opatřením.

Stěžovatel má právo, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, obrátit se s podnětem k prošetření postupu, při vyřizování stížnosti a to na:

 • vedoucí oblasti Krnov, Bruntál, Nový Jičín pí      Zuzana Hazan, Hlubčická 9, 794 01 Krnov (e-mail: sdk@sdk.cz)
 • ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.,  Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí: Mgr. Daniel Rychlík;  28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsman, Údolní 39, Brno 602 00 www.ochrance.cz     
   

Zásady poskytování sociální služby  

1.         Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

2.         Zapojování klienta do spolurozhodování

Klient se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a pracovníci mu aktivně nabízí možností. Je respektován jeho názor.

3.         Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko

Pracovníci při poskytování služeb dbají, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a aby tato práva byla maximálně naplňována. Podle potřeby pomáhají při prosazování práv klienta. Úkolem však není odstranit všechna rizika, která z toho vyplývají, ale minimalizovat je na přijatelnou míru.

4.         Rovné podmínky pro všechny klienty

Systém poskytování sociální služby dává všem stejné příležitostí a přistupuje spravedlivě ke všem klientům.

5.         Individualizovaná podpora klienta

Každý klient má služby poskytovány na základě dohodnutých individuálních potřeb. Tyto potřeby jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

Pracovníci respektují individualitu každého klienta. Práci s klientem přizpůsobují jeho tempu a schopnostem. Hledají pro klienta nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Každý klient pracuje společně se svým  klíčovým pracovníkem na Individuálních plánech klienta.

Rozvrhy činností, režim dne, pravidla pro poskytovanou službu, pravidla pro podání a vyřizování stížností, zápisy z porad klientů  jsou přístupné všem klientům a vypracované ve formě, která je pro klienty srozumitelná.

6.         Zamezení sociálnímu vyloučení klienta

Poskytované služby směřují k zapojení klienta do života ve společnosti, klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7.         Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech

Poskytované služby jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti klienta, například na jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

8.         Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných pracovníků střediska, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu. 

9.         Odpovědnost pracovníků

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

10.      Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel služeb garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

11.      Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ni zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak i veřejnou kontrolu.

Mapa