Domov BETEZDA Komorní Lhotka

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002338

Slezská diakonie startuje projekt s názvem ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ DOMOVA BETEZDA.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby "domov pro osoby se zdravotním postižením" vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA a pořízení vybavení. Zkvalitnění zázemí spočívá v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA, domova pro osoby se zdravotním postižením, jehož prostory neodpovídají standardu poskytování pobytových sociálních služeb a dále pořízení vybavení pro kvalitní poskytování sociální služby. V rámci realizace projektu nevznikne žádná nová sociální služba. Po realizaci projektu, tj. v rámci zkvalitnění služby bude kapacita objektu snížena o 2 osoby (z kapacity 20 klientů na 18 klientů služby). V rekonstruovaném objektu vzniknou 3 domácnosti, každá pro 6 klientů.

Projekt je podpořen Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program) a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ochotníci z Kopřivnice

Dne 7. července 2017 navštívila Domov BETEZDA v Komorní Lhotce skupina mladých ochotníků pod záštitou sdružení „Za Obzor“ z Kopřivnice. Toto sdružení, má momentálně šest základních kamenů, instruktorů zážitkové pedagogiky* DDM Kopřivnice, ale počet lidiček, co se aktivně podílejí na organizaci programu je mnohem vyšší.

Tato skupina mladých lidí si pro naše klienty připravila bohatý kulturní program, formou pěti krátkých divadelních představení a také hudebního programu. Celou akci moderovali dva klauni, kteří svými vtipnými vstupy, scénkami zapojovali naše uživatele do dění programu. Také naši klienti společně s pracovníky si připravili pro naše hosty hudební vystoupení. Jako poděkování našim hostům uživatelé střediska BETEZDA připravili drobné dárečky, které s malou pomoci pracovníků sami vyrobili. Během celého představení bylo připraveno občerstvení, po programu se opékaly párky a po takto vydatném obědu si mladí ochotníci mohli také prohlédnout prostory Domova BETEZDA, seznámit se tak blíže s prostředím, v jakém naši klienti žijí a také klást různé otázky týkající se života uživatelů na tomto středisku.
Tato akce se odehrála v prostorách Kulturního domu v obci Komorní Lhotka, který je součástí obecního úřadu a proto bychom panu starostovi Miroslavu Hamplovi chtěli touto cestou poděkovat za poskytnutí sálu, kuchyňky a také i venkovního posezení.

Pracovníci střediska BETEZDA Komorní Lhotka

*Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako prostředku výchovy a vzdělávaní. Účastník v programu získává zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Důležité je, že je člověk postavený před nějaký problém a musí jednat nebo alespoň zaujmout nějaký postoj k dané situaci. Stejně tak má možnost uvědomit si své reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně překvapivé, a umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého já.

Nácvikový pobyt

V měsíci červnu v termínu od 21. do 23. 6. se skupinka našich klientů zúčastnila nácvikového pobytu v Beskydské Oáze v Písku u Jablunkova, kde byli ubytování v rekreačním zařízení Oáza SCEAV. Během celého pobytu měly pracovnice připraveny pro klienty bohatý program, ať už to byly různé výlety po okolí (Bukovec, Hrčava, Trojmezí), hry, opékání párků nebo různé kreativní činnosti jako batikování triček.

Velikonoční setkání

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl mít strach.
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa.
A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
(Jan Pavel II.)

 Jako každým rokem i letos proběhlo dne 11. 4. v našem domově BETEZDA v Komorní Lhotce tradiční velikonoční setkání. Naším milým hostem byl tentokrát evangelický farář pán Vlastimil Ciesar ze Slezské církve evangelická a. v., farního sboru v Gutech, který nám velmi poutavě povyprávěl velikonoční příběh o Třech kamenech, které jsou součástí různých biblických příběhů. Vyprávění o posledním kamenu, nám připomněl, jak bylo Ježíšovo tělo bezprostředně po smrti sňato z kříže, zabaleno do pláten a položeno do skalního hrobu, který patřil Josefu z Arimatie a zavaleno velkým balvanem. Své vyprávění zakončil písní o králi Davidovi. I naši klienti společně s pracovníky zazpívali několik písní s hudebním doprovodem.

Dalším bodem besídky byla zajímavá prezentace našeho dobrovolníka Benceho z Maďarska o velikonočních zvycích v jeho zemi.

Toto milé setkání jsme zakončili společnou modlitbou a také výborným občerstvením, které pro nás všechny připravily pracovnice domova.