BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Slezská diakonie středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník

Doba poskytování služby

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka poskytuje služby nepřetržitě, celoročně.

Kapacita

20 osob (muži i ženy)

Cena

Ubytování

 • jednolůžkový pokoj 145Kč/den

 • dvoulůžkový pokoj 125 Kč/den

 • trojlůžkový pokoj 125 Kč/den

Strava

 • racionální strava – 131,- Kč/den

 • diabetická strava – 133,- Kč/den

Péče

 •  100% výše přiznaného příspěvku na péči    

Kontakt

betezda@slezskadiakonie.czr.mazurova@slezskadiakonie.cz
 558 694 239,  734 394 401

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí do zařízení SD ke stažení ZDE

Informační leták

Informační leták střediska BETEZDA ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Služba je podpořena účelově určenou dotací Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Zkvalitnění prostředí a podmínek sociálních služeb v oblasti Těšínsko“ v rámci Programu aktivit spojených s naplňováním standardů č. 13 vyhlášky 505/2006 Sb.


Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme podporu a pomoc uživatelům v každodenních situacích a k udržení a rozvoji schopností a dovedností dle jejich individuálních potřeb.

Nedílnou součástí je podpora uživatele při začleňování do života v běžné společnosti a ovlivňování společnosti ve vztahu k uživatelům.


Obecné cíle a dílčí cíle SLUŽBY

Samostatnost v sebeobsluze:

 • v osobní hygieně
 • ve vhodném výběru oblečení
 • v úklidu v osobních věcech, udržování pořádku, v péči o svůj pokoj
 • v běžných domácích pracích (žehlení, praní, umytí nádobí)
 • v obsluze vlastních elektrospotřebičů
 • v orientaci v domově, v okolí (pošta, obchod, kadeřník, pedikúra, obecní úřad, knihovna,církev, infocentrum, zubař, autobusová zastávka)

V činnostech, které jsou pro uživatele zajímavé a významné, najít a vymezit nebezpečí, které by pro něj mohly být ohrožující a pracovat na jejich snížení.

Uživatel zná svá práva a povinnosti a umí se svobodně rozhodnout (s minimální nutnou podporou).

Zachování nebo obnovení rodinných vazeb a vztahů:

 • společně řešit tíživou situaci uživatele – aktivní zapojení rodiny do řešení problémů uživatele
 • naučit se telefonovat
 • napsat pohled, dopis
 • navštívit rodinu, blízké, přátelé
 • pozvat na plánované aktivity
 • dohodnout setkání

Zjištění a zajištění kontaktu s institucemi dle potřeb uživatele:

 • návazné služby (terapeutické dílny, denní stacionář)
 • spolupráce s jinými organizacemi (roznáška letáků, úklidová agentura)
 • úřady a zdravotnické služby - zjištění ve prospěch uživatele a spolupráce s nimi

Naplnění volného času uživatele:

 • s uživatelem najdeme jeho zájmy, oblíbené činnosti a koníčky
 • podpoříme ho v jejich realizaci
 • nabídka vhodných aktivit ve středisku
 • podpora při výběru a uskutečnění aktivit mimo středisko 


Zásady služby

 • individuální přístup - respektování individuálních potřeb každého uživatele, pomoc při naplňování osobního cíle uživatele, pružné přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě uživatele
 • respektující přístup - rovný, pozitivní, nezaujatý přístup k uživateli, nevnášení nežádoucích nálad a postojů, respektování rozhodnutí uživatele
 • odbornost pracovního týmu - vzdělávání pracovníka, sledování a zavádění nových směrů v sociální službě, využívání znalostí ve prospěch uživatele
 • křesťanské zásady
  • Osoba Ježíše Krista – jako zdroj víry a vzor pro službu a život
  • Přístup k uživateli jako k Božímu stvoření – vnímáme jedinečnost uživatele
  • Pomoc druhým – odvíjí se od křesťanské lásky člověka k člověku. Tato zásada je chápána jako základní pilíř poskytování služby.
  • Láska – je vyjádřena láskou k Bohu, k člověku, tj. pomáhajícím vztahem k uživatelům
  • Podpora, doprovázení – do střediska dochází duchovní SD v dohodnutých termínech. Uživatelé se mohou zúčastnit bohoslužeb v rámci farností církví (Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Katolická církev, Církev adventistů sedmého dne) a to dle zájmu a potřeb uživatelů. Ve středisku uživatelé mohou využívat nabídky biblických chvilek, které jsou vedeny duchovním pracovníkem SD nebo pracovníky střediska (praktikující křesťané). 


Cílová skupina služby

Okruh osob, kterým poskytujeme službu

Osoby s lehkým, středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (muži i ženy), které potřebují z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu podporu, pomoc nebo dohled při péči o vlastní osobu a činnostech souvisejících s bydlením. Osoba má zájem o tuto službu, souhlasí s bydlením v domově a zároveň nemá možnost bydlet ve svém přirozeném prostředí a to ani s pomocí terénních služeb. 

Věk pro přijetí od 18 do 55 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu:

 • osobám, které zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám imobilním – nejsme bezbariérové zařízení
 • osobám s úplnou ztrátou sluchu nebo osobám nevidomým, kterým jejich smyslová porucha znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení
 • osobám nebo osobám s vážným psychiatrickým (duševním) onemocněním, kdy její projevy způsobují agresivní a ohrožující chování, které by narušovalo pravidla soužití v domově, ve společnosti
 • těhotným ženám a matkám s dětmi

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • ze zdravotních důvodů:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


Kapacita služby

Kapacita služby je 20 uživatelů.


Doba poskytování služby

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka poskytuje služby nepřetržitě, celoročně.


Materiální a technické zázemí

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka je jednopatrový dům, rekonstruován svépomocně v roce 1994. Budova má rozlohu 270,5 m2, svým charakterem odpovídá potřebám cílové skupiny, v přízemí se nacházejí 4 pokoje pro uživatele, kuchyňka, jídelna (společenská místnost), sociální zařízení, skladové prostory, společenská místnost s TV pro uživatele, denní místnost pro pracovníky – ošetřovna. V 1. patře je osm pokojů pro uživatele, sociální zařízení, kancelář sociální pracovnice a kancelář vedoucí střediska. Prostory jsou čisté, upravené. Uživatelé mají možnost využívat přilehlou zahradu a venkovní terasu.

Vlastníkem budovy je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 259/7. Budovu má Slezská diakonie dlouhodobě pronajatou na základě Smlouvy o výpůjčce.


Základní činnosti

Základní činnosti

Obsah služby

poskytnutí ubytování

Ubytování, energie, režie, údržba, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutí ubytování.

poskytnutí stravy

Zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, pitný režim, lze zajistit dietu žlučníkovou a diabetickou

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc, podpora při oblékání a svlékání, výběr vhodného oblečení vzhledem ročního období a počasí a příležitosti včetně speciálních pomůcek.

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

 4. pomoc a podpora při podávání jídla (servírování) a pití,

 5. pomoc, podpora při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc, podpora při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc, podpora při základní péči o vlasy (zvládání údržby vlasů, česání) a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. pracovně výchovná činnost: nácvik péče o domácnost (nácviky praní prádla, žehlení, péče o domácnost, obsluha spotřebičů, nácvik vaření)

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: nácviky jsou prováděny v rámci dopoledních aktivit (kreativní dílny, kluby aj.) skupinových aktivit (návštěvy kulturních programů a sportovních aktivit, společenská setkání), individuální nácviky v rámci IP (např. komunikace), dále tyto nácviky jsou prováděné v rámci návazných služeb (EBEN-EZER sociálně- terapeutické dílny; EDEN denní stacionář; RÚT sociální rehabilitace)

 3. vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění: nabídka návazných služeb (EBEN-EZER sociálně-terapeutické dílny; EDEN denní stacionář; RÚT sociální rehabilitace) a v rámci jednotlivých studijních oborů v Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně.

 4. volnočasové a zájmové aktivity: nabídka kulturních (např. kino, divadlo, koncert) a sportovních aktivit (např. kuželky, bowling, hokej, bazén, výlety) v rámci střediska pravidelně probíhají kluby (např. Naše knihovna, Kondiční cvičení, Komunikační a informační klub, Hudební klub, Zahradnický klub, Porady s uživateli) a aktivity v průběhu dne (např. domácí činnosti, společenské deskové hry, denní procházky za účelem poznávání, šipky, nakupování, návštěvy seniorů) 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: např. pošta, obchod, kadeřník, pedikérka, knihovna atd.

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: kontakt s rodinou, nalezení přátel a podpora komunikace s nimi, společenská setkávání v rámci místní komunity, organizaci a spolku.

sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: v rámci individuálního plánování služby jsou zjišťovány schopnosti, dovednosti a možnosti uživatele zvládat běžný život. Na základě zjištěných potřeb dále plánovat nácvik dovednosti potřebných k zvládání činnosti v běžném životě a to s cílem co nejmenší nutné míry podpory.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: podpora uživatele při vyřizování jeho osobních záležitosti (úřady, zaměstnáni, lékaři atd.), nácvik zvládání komunikace (telefonování, vyřizování korespondence atd.), podpora uživatele při jiných formách komunikace (AAK, MAKATON)


Fakultativní činnosti

 • Doprava pro uživatele (dle aktuálního Úhradovníku služby)

 • Výlety, nácvikové pobyty (dle skutečných nákladů na danou akci, tj. cestovné, tam i zpět, poplatky za vstupné, platby za stravu, za pobyt)

 • Používání vlastních elektrospotřebičů

 • Využívání telefonní linky, kopírování


Kde nás najdete?

Komorní Lhotka 68
739 53 Hnojník

Vedoucí střediska:
Mgr. Romana Mazurová
tel: 558 694 239
mob.: 734 394 401
e-mail: r.mazurova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník:
Renata Kubiszová, DiS.
tel: 558 694 239
e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz


Partneři

MPSV, MSK, ArcelorMittal

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa