SALOME Bohumín, denní stacionář

 

 

     Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

 

 

 

Vítáme Vás na stránce SALOME Bohumín, denního stacionáře.

SALOME Bohumín, denní stacionář je zařízení poskytující sociální služby pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny.

V SALOME Bohumín, denním stacionáři je k dispozici zkušený tým pracovníků v sociálních službách, který je profesionálně vzděláván dle potřeb klientů služby.

Poskytovatel

Slezská diakonie

Středisko

SALOME Bohumín

Druh služby

denní stacionář

Forma poskytování

ambulantní

Číslo registrace

   5024458

Místo poskytování služby

Nerudova 1041, 735 81  Bohumín

 

Provozní doba

 

  PONDĚLÍ – PÁTEK od 7:30 - 15:30 hodin. Služby jsou poskytovány ambulantně.

Kapacita služby

  Kapacita služby je 35 klientů. Okamžitá kapacita je 17 klientů

Cílová skupina

  1. Děti ve věku od 2 do 11ti let, které mají:

 • Tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení, včetně kombinace se smyslovým postižením (pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra
 • s těžkými poruchami komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie).

 

  2. Mládeži od 12ti let do ukončení základní školní docházky, které mají:

 • tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení, včetně kombinace se smyslovým postižením,(pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra
 • s těžkými poruchami komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie).

 

  Komu nemůžeme služby poskytnout:

 • osobám, které mají převážně smyslové postižení, například: zbytky zraku, nevidomí, zbytky sluchu, neslyšící
 • osobám, které mají psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychotická porucha, emoční poruchy)
 • osobám, které mají pouze chronické onemocnění (diabetes, respirační onemocnění, cystickou fibrózu)

 

Zákonným zástupcům těchto klientů poskytneme informace o vhodných zařízeních, kde jim budou služby poskytnuty v dostatečné kvalitě

Kontakt

vedoucí střediska SALOME Bohumín,

denního stacionáře a Poradny rané péče SALOME

Mgr. Petra Litvanová

e-mail: salome@slezskadiakonie.cz

mob.: 731 194 012

 

sociální pracovník

Bc. Lenka Venglařová, DiS

e-mail: respit.salome@slezskadiakonie.cz

mob: 732 744 426

Jsme zapojeni do mezinárodního dobrovolnictví 

 

  Mezinárodním dobrovolníkem je nyní Mira Voll z Německa

 

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

 

Poslání

Posláním SALOME Bohumín, denního stacionáře Slezské diakonie je prostřednictvím individuálního plánování osvojovat a upevňovat schopnosti klienta v oblasti komunikace, vědomosti, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Usilujeme o jejich začlenění do školského systému a formou poradenství podporujeme rodiny dětí.

 

Cíle služby

1. Zachování nebo zlepšení schopností klienta v oblasti komunikace, vědomostí, sebeobsluhy, motoriky a socializace.

2. Zprostředkování aktivit přiměřené potřebám daného klienta (divadlo, návštěva aquaparku, sportovní akce atd.).

3. Začlenění do školského systému (MŠ, MŠ se speciálními třídami, ZŠ, ZŠ se speciálními třídami).

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek,
 • pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti.
 • rehabilitaci pod vedením zkušeného fyzioterapeuta

 

Další činnosti:

 • canisterapie
 • muzikoterapie
 • hipoterapie

Tyto aktivity jsou hrazeny z aktuálně podpořených projektů a jsou zveřejněny na www.slezskadiakonie.cz

 

Volnočasové aktivity

Ve středisku SALOME Bohumín, denním stacionáři (dále jen SALOME) probíhají volnočasové aktivity pro klienta a jejich rodiny.  Smyslem volnočasových aktivit je setkávání „našich“ dětí s ostatními v rámci společné činnosti (bazén, divadlo, procházky, výlety ....).

Tyto volnočasové aktivity jsou pořádány s aktivním zapojením pracovníků SALOME, v některých odůvodněných případech je nutná přítomnost zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby. Informace o možnosti účasti na volnočasových aktivitách jsou vždy v dostatečném časovém předstihu dávány na vědomí (ústní formou prostřednictvím pracovníků SALOME, vyvěšením na viditelném místě ...)

 

Zásady, které dodržujeme

 • Zásada týmové spolupráce - je uplatňována vzájemná provázanost a spolupráce týmů v jednotlivých typech péče tj. sociální, rehabilitační, speciálně pedagogické, výchovné, logopedické. Nedílnou součástí týmu jsou klienti a rodiny.
 • Zásada individuálního přístupu – ke klientům i rodině je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
 • Zásada respektování volby klientů i rodiče – názory a požadavky rodin i klientů jsou ve všech oblastech péče v maximální možné míře zohledňovány.

 

Zázemí SALOME Bohumín, denního stacionáře

SALOME Bohumín, denní stacionář sídlí v bezbariérové, přízemní budově má k dispozici dvě herny, které jsou vzájemně propojeny. V blízkosti heren se nachází sociální zařízení pro imobilní.

Dalšími využívanými místnostmi jsou jídelna, relaxační a stimulační místnost, výtvarná místnost, pracovna speciálního pedagoga pro individuální práci s klientem.

Budova je  v blízkosti centra města – vzdálenost od centra činí pěšky maximálně 10 minut.

V zařízení je rehabilitační část, tvořena tělocvičnou, vodoléčbou, rehabilitačním bazénem, saunou, odpočívárnou a místností pro sociální poradenství.

K budově patří plocha zahrady a terasy. Plocha zahrady slouží k vyžití pro děti, probíhají na ní některé akce a je na ní vybudován Želví labyrint – přírodní prvky pro interaktivní využití.

 

Nabídka ceny a služeb

Poskytovaní služby se řídí Zákonem o sociálních službách.

Základní poskytované činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování osobních  práv
 • základní sociální poradenství

 

 

Cena za základní činnost:

Každý klient je originál a potřebuje jiný přístup a jinou míru podpory.

Zařazení klientů do skupin - dle míry potřebné podpory a pomoci v rámci poskytování základních činností služby:

 1. Klient zvládá činnost samostatně, nebo jen s minimální podporou vzhledem k věku obvyklou.
 2. Klient zvládá činnost se slovní instrukcí, dohledem a  částečnou fyzickou podporou.
 3. Klient zvládá činnost se slovní instrukcí, dohledem a úplnou fyzickou podporou.
 4. Klient zvládá činnost s úplnou fyzickou podporou včetně specifického odborného postupu.

 

Dle této vnitřní kategorizace je odvozena cena služeb a míra podpory klientů. Tuto kategorizaci lze v průběhu služeb měnit v návaznosti na aktuální potřeby klientů (dětí) a jejich zákonných zástupců.

Čas / věk dětí

A

B

C

D

1hod   / předškolní děti

24Kč  

28Kč

34Kč

38Kč

1hod   / školní děti

26Kč

30Kč

36Kč

40Kč

 

Stravování v SALOME Bohumín, denním stacionáři

 • Stravování je zajištěno dovozem z jídelny ZŠ ČSA
 • Okresní hygienickou stanicí (OHS) je schválen výdej stravy v SALOME.
 • Přihlašování stravy
  • zákonný zástupce je povinen den před nástupem do zařízení nahlásit stravu – do 12:00 hodin ve středisku SALOME. Pokud tak neučiní, tak klient ten den nebude mít stravu.
  • Nahlášení stravy:
   • osobně u pracovníka v přímé péči
   • telefonicky: 732 744 426
 • Odhlašování stravy
 • zákonný zástupce je povinen nahlásit den před absencí dítěte odhlášku stravy
  • do 12ti hodin ve středisku SALOME
   • osobně u pracovníka v přímé péči
   • telefonicky: 732 744 426
 • V případě, že tak neučiní, má právo si oběd první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout do vlastních nádob na přenos jídla, a to ve výdejně SALOME v době od 11:00 do 11:15hod.
 • Pokud si rodič do 11:15 hodin nevyzvedne stravu a ani se telefonický neomluví, na druhý den není dítěti strava objednána.
 • Podněty a stížnosti sdělujte:
  •  vedoucí střediska mobil: 731 194 012, email: salome@slezskadiakonie.cz nebo
  •  sociální pracovnici mobil: 732 744 426, email: respit.salome@slezskadiakonie.cz
 • Pro pobyt v SALOME Bohumín, denním stacionáři, v odpoledních hodinách, jsou zákonní zástupci povinní přinášet dětem odpolední svačinu, v uzavřených, označených nádobách. Pracovníci SALOME zajistí její podání a pomoc při podávání (dle potřeby). 

 

       CENÍK STRAVY V SALOME Bohumín, denním stacionáři

věk dětí

polodenní

 

Předškolní/ do 6ti let

26,-*

 

Předškolní/ od 7 let

30,-*

 

Školní/7-10 let

22,-*

 

 

 

 

*Jídelna ZŠ ČSA provádí kalkulaci ceny, přičemž část ceny stravy je dotována z prostředků města Bohumín.

Fakultativní činnosti:

 • Odborná konzultace:

Středisko SALOME úzce spolupracuje s klinickým logopedem a neurologem.

Odborná konzultace probíhá na základě požadavku zákonného zástupce, který je předán klíčovému nebo sociálnímu pracovníkovi a ten následně sjednává společnou schůzku specialisty, dítěte a zákonného zástupce.

 • Nabídka rehabilitačních procedur:

Jako zákonný zástupce máte možnost si v průběhu poskytování služby svému dítěti vybrat z těchto možných rehabilitačních procedur: hydromasážní koupel, perličková koupel, parafínový zábal + cvičení, samostatné individuální cvičení masáže, inhalace, cvičení na motomedu, posturomedu, therapy –masteru, hipoterapie, canisterapie.

         

 CENÍK PROCEDUR

Věková skupina

Cena za proceduru / do 60 min délky

Děti předškolního věku

60,- Kč

Děti školního věku

100,- Kč

 

 • Svoz do zařízení:
 • Svoz je zajišťován osobním automobilem.
 • Svoz je zajišťován řádně proškoleným pracovníkem.
 • Při převozu dítěte je vždy přítomen i pracovník přímé péče, který je v daném týdnu tímto pověřen.
 • Služba svozu je provozována při min. využití dvěma klienty
 • V případě náhlé události (např. porucha auta) je rodina neprodleně telefonicky kontaktována a jsou s ní dohodnuty další kroky
 • Veškeré podněty a stížnosti týkající se svozu klientů můžete směřovat k vedoucí střediska SALOME – mobil: 731 194 012, email: salome@slezskadiakonie.cz

 

        CENÍK SVOZU – SALOME 

 • 9,- Kč za 1 km

 

                   * středisko Salome není majitelem vozidla, může proto dojít ke změnám v ceně služby.

 

Projekty SALOME Bohumín, denního stacionáře pro rok 2016 podpořili:

   

 

Projekty SALOME Bohumín, denního stacionáře pro rok 2015:

 

ČEZ a.s. podpořil projekt „Terapie pomáhají dětem v Salome“.               

 

Projekty SALOME Bohumín, denního stacionáře pro rok 2014:

Nadace OKD podpořila projekt „ Bez rehabilitace to nejde“. Nadace konkrétně přispěla finanční prostředky na mzdu fyzioterapeuta, který se odborně věnuje uživatelům SALOME denního stacionáře a zlepšuje motorické dovednosti a psychickou pohodu.

Město Bohumín podpořilo sportovní aktivitu v Aquaparku „Hry bez hranic“ pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením SALOME Bohumín, denního stacionáře.

 

Sponzoři

 • Městský úřad Bohumín
 • ŽDB Drátovny Bohumín
 • Bekaert Bohumín, s.r.o.
 • Nadace OKD

O službách SALOME Bohumín je možné se dozvědět více z různých zdrojů:

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa